Aktuality

Prezentácia knihy o Antonovi Vantuchovi

Vložil(a): S. Ščepán, 15.4.2019, videné 196-krát

V stredu 17. apríla 2019 sa od 14.00 hod. v Ústave svetovej literatúry SAV uskutoční prezentácia knihy "Anton Vantuch (1921-2001) romanista, literárny vedec, kultúrny historik a prekladateľ.“

Anton Vantuch je významnou osobnosťou povojnovej slovenskej kultúry. Napísal mnoho štúdií, článkov a kníh o francúzskej aj európskej literatúre a histórii, preložil zásadné filozofické a beletristické diela z francúzštiny. Všetky jeho práce majú priekopnícky charakter. Spolu s Jozefom Felixom je zakladateľom slovenskej romanistiky. Jeho osobnosti a tvorbe sa doteraz venovala len okrajová pozornosť. Kniha sa usiluje po prvýkrát ucelene zhodnotiť dielo tohto ojedinelého vedca a prekladateľa, ktorý vo svojej práci spájal znalosti histórie, filozofie a literatúry a bol jedným z predchodcov dnešných metód skúmania dejín kultúry. Štyria autori v rozsiahlych štúdiách približujú Vantuchovu literárnohistorickú činnosť, jeho prácu historika, preklady filozofických diel a beletrie aj jeho pôsobenie na poli skúmania antickej a humanistickej spisby. Vantuch sa na ich základe javí ako komplexný bádateľ na pomedzí odborov, ktorý systematicky rozvíjal poznanie francúzskej kultúry a prispieval k jej prepojeniu na domáci kontext. Štúdium archívnych materiálov, nepublikovanej korešpondencie a ďalších dokumentov umožnilo autorom objaviť niektoré dosiaľ neznáme skutočnosti o autorovej tvorbe a odhaliť aj širšie súvislosti kultúrneho života v povojnovom Československu. Súčasťou knihy je prvá kompletná bibliografia autorových pôvodných prác a prekladov.

Z posudkov recenzentiek:

PhDr. Bohumila Ferenčuhová. DrSc.: “Kolektívnou monografiou venovanou osobnosti a dielu Antona Vantucha štyria renomovaní autori – Jana Truhlářová (ed.), Eva Frimmová, Katarína Bednárová a Daniel Škoviera splácajú ďalší dlh, ktorý romanisti a historici majú voči svojim predchodcom a učiteľom, a tiež voči dejinám vlastnej disciplíny. Čitateľ sa v monografii zoznámi jednak s hĺbkovou analýzou Vantuchovho diela, jednak mu umožňuje vnímať ťažkosti, spôsobené historickými okolnosťami. Autori pripravili veľmi dobrú a potrebnú prácu, ktorá môže zásadným spôsobom osvetliť osobnosť a dielo Antona Vantucha, a tiež prispieť k lepšiemu poznaniu historického obdobia, v ktorom žil.”

PhDr. Libuša Vajdová, CSc.: "Romanistika je taká široká disciplína a má na Slovensku dlhú históriu, že stojí za to, aby sa do pohľadu na ňu dostal aj široký kultúrny kontext na Slovensku a v stykoch aj v Čechách. Tu sa autori knihy sústredili na jednu z jej osobností, Antona Vantucha, čo je perfektne plauzibilný zorný uhol, pretože obohacuje kultúrnohistorický obraz o niečo, bez čoho by nijaká disciplína vôbec nevznikla – osobnostný vklad. A súčasne sa cez prizmu osobnosti podarilo autorom otvoriť aj perspektívu kultúrneho a politického diania v širokom rámci. Kniha je súborom štúdií, prinášajúcich poznatky nielen z romanistického výskumu v oblasti literatúry, filozofie, tvorby a recepcie prekladu, vzťahov medzi osobnosťami, ktoré sa na ňom zúčastňovali, ale aj vedeckého a kultúrneho života na Slovensku a na medzinárodnej úrovni v tejto oblasti." Mgr. Synaková Ingrid, Ústav svetovej literatúry SAV

 

 

Príloha

VANTUCH POZVÁNKA.jpg