Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Príhovor primátora mesta Vysoké Tatry Ing. Jána Mokoša a predseda organizačného výboru RNDr. Milan Lehotský, CSc. pri otvorení konferencie

Geomorfológovia z karpatsko-balkánsko-dinárských krajín oslavovali

22. 7. 2013 | videné 1028-krát

Geografický ústav SAV a Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV ako hlavní organizátori usporiadali pri príležitosti 50. výročia založenia Karpatsko-balkánskej geomorfologickej komisie v kongresovom centre SAV ACADEMIA v Starej Lesnej v dňoch 24. – 28. júna 2013 medzinárodnú konferenciu Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology 2013.

 

 

Komisia vznikla v roku 1963 a hlavnou náplňou jej činnosti bolo už od počiatku vytváranie platformy na výmenu poznatkov a skúseností nadobudnutých geomorfologickým výskumom Karpatsko-balkánskeho horského systému a priľahlých nížin, ako aj riešenie spoločných výskumných úloh. Na túto tradíciu nadviazalo v roku 2005 vytvorenie Karpatsko-balkánsko-dinárskej regionálnej pracovnej skupiny pod záštitou Medzinárodnej geomorfologickej asociácie (IAG/AIG), pričom oblasť záujmu sa rozšírila aj na územie dinárskeho systému. Na činnosti komisie sa tak v súčasnosti podieľa dvanásť krajín.

 

 

    Jubilejná konferencia, ktorá sa konala v atraktívnom prostredí Tatier prilákala osemdesiat účastníkov z ôsmych krajín. Tých na slávnostnom otvorení pozdravili okrem predsedu Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV RNDr. Milana Lehotského, CSc. a prezidentky Spoločnosti poľských geomorfológov Dr. hab. Zofiie Rączkowskej, aj primátor mesta Vysoké Tatry Ing. Ján Mokoš a námestník riaditeľa Štátnych lesov TANAP Ing. Marián Šturcel.

 

 

    Na konferencii bolo prezentovaných sedemdesiat príspevkov vo forme prednášok a posterov. Ich rozmanitosť reflektovala pestrú paletu výskumných problémov spojených s poznávaním reliéfu Karpatsko-balkánsko-dinárskeho regiónu. Tematicky mali najširšie zastúpenie príspevky venované štúdiu zmien geomorfologických systémov riek iniciovaných človekom, povodňami a globálnymi environmentálnymi vplyvmi. Okrem nich boli prezentované práce venované výskumu svahových procesov, datovaniu vývoja rôznych foriem reliéfu ako aj využívaniu moderných technológií v geomorfologickom výskume. Súčasťou programu boli aj dve exkurzie, na ktorých boli prezentované výsledky výskumu priamo v teréne. Prvá bola venovaná výskumu morfologických a sedimentologických zmien rieky Belej. Počas druhej exkurzie boli predstavené aktuálne výsledky zmien a datovania vysokohorských foriem reliéfu  v poľskej časti Tatier.

 

Na záver konferencie sa uskutočnilo plenárne zhromaždenie komisie, v rámci ktorého bol zvolený jej nový predseda a dohodnuté miesto a rok nasledujúceho stretnutia. Po šiestich rokoch tak prof. Dénesa Lóczyho z  Univerzity v Pécsi  nahradil prof. Petru Urdea zo Západnej univerzity v Timişoari a nasledujúca konferencia by sa mala uskutočniť v roku 2016 v Slovinsku.

 

Text: Ján Novotný, Milan Lehotský, foto: archív Geografického ústavu SAV