Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Slávnostný príhovor primátora Nitry Jozef Dvonča

Oslavy 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

16. 7. 2013 | videné 2369-krát

Víkend prvého  júlového týždňa patril celonárodným oslavám príchodu Konštantína a Metoda na naše územie. Spoluorganizátorom osláv bol aj Archeologický ústav SAV, ktorý pripravil viaceré podujatia.

Niektoré slávnosti sa uskutočnili už týždeň vopred, 29.-30. júna 2013. V Dražovciach, miestnej časti Nitry, spojili cyrilo-metodské oslavy so slávnosťami k 900. výročiu prvej písomnej zmienky o obci (v r. 1113 v tzv. druhej zoborskej listine).  Tu mal Archeologický ústav SAV veľký podiel na  prezentácii prekrásneho románskeho kostola známeho aj svojou jedinečnou siluetou, v ktorom verejnosti predstavili aj najvýznamnejšie archeologické nálezy z obce. Odborný výklad poskytol prof. Alexander Ruttkay, DrSc. , s príhovormi vystúpili primátor Nitry Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.,  predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. Milan Belica, PhD. A slávnostnú omšu celebroval vojenský  biskup – ordinár Mons. František Rábek.

 

K najvýznamnejším aktivitám patrilo otvorenie  výstavy Najstaršie doklady kresťanstva na Slovensku inštalovanej v priestoroch Katedrály sv. Emeráma na Nitrianskom hrade. (AÚ SAV – Ponitrianske múzeum – Slovenské národné múzeum – Biskupstvo Nitra – autori J. Ruttkayová – M. Ruttkay). Výstava sa otvárala v predvečer osláv dňa  4. 7.  K návštevníkom v zaplnenej katedrále sa prihovorili Mons. Viliam Judák nitriansky sídelný biskup,  Anton Števko, riaditeľ Ponitiranskeho múzea a Matej Ruttkay, riaditeľ Archeologického ústavu SAV. Počas otváracieho ceremoniálu zneli prekrácne staroslovanské skladby v podaní Chrámového zboru Kostola všetkých svätých v Bojnej. Na otvorení sa zúčastnili mnohé významné osobnosti verejného i cirkevného života, viacerí arcibiskupi a biskupi zo Slovenska i zo zahraničia, predstavitelia mesta a VÚC. Výstava pozostáva z dvoch častí. Posterová časť – Konštantín a Metod – Bratia, ktorí menili svet je spoločným dielom SNM a AÚ SAV (v samostatnej podobe putuje po európskych metropolách). Zachytáva základné medzníky vývoja nášho územia od príchodu prvých skupín Slovanov až po 11.-12. Stor. s dôrazom na christianizáciu a prínos Konštantína  a Metoda. Druhá časť predstavuje výber z najvýznamnejších predmetov (v absolútnej prevahe archeologických nálezov) dokladajúcich šírenie kresťanstva na našom území. Najväčším lákadlom je originál unikátnej pyxidy zo slonoviny vyrobenej v 4. stor. v Byzancii – nájdenej v Čiernych Kľačanoch.  Po prvý krát si môže verejnosť prezrieť rozsiahly súbor nálezov z prelomu 8. a 9. stor. medzi ktorými sa vyníma najstarší nález závesného kríža zo Slovenska. Samostatnú kapitolu tvoria nálezy z hradiska Bojná. Tu priťahujú najmä originály známych pozlátených  plakiet, ale aj mnohé ozdoby s vyobrazením kríža. Medzi ďalšími predmetmi treba upozorniť na závesný relikviár – krížik z Mače, ktorý bol v minulosti vyobrazený aj na desaťkorunovej minci a viaceré ďalšie závesné kríže zo Slovenska, ale i z Moravy. V prvé dni bol vystavený aj originál nitrianskeho evanjeliára -  najstaršej knihy uchovávanej  na území Slovenska napísanej v 11. stor. K najfotogenickejším  exemplárom patria rôzne formy románskych krížov. Predzvesťou veľkého záujmu o výstavu bola vysoká účasť verejnosti už na otvorení. Aj v nasledujúcich dňoch museli obyvatelia i návštevníci Nitry čakať na prehliadku temer v hodinovom rade. To na Slovensku zatiaľ nebýva zvykom). Za prvé tri dni navštívilo výstavu temer 2700 návštevníkov. Výstava je tiež prezentáciou výsledkov projektu Názov Projektu: Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska, Kód ITMS: 26220120059.

 

Počas  víkendu 6.-7. júla 2013 sa slávnosti venované príchodu Konštantína a Metoda na naše územie uskutočnili aj v obci Bojná na mieste s najnovšími a najvýznamnejšími staroslovienskymi nálezmi posledných desaťročí. Aj tu sa slávnosti nemohli zaobísť bez archeológov. Vrcholom programu bolo sprístupnenie ďalšej z rekonštruovaných slovanských zemníc priamo na významnom hradisku a bohatý kultúrny program zameraný na spoznávanie života našich predkov. Vďaka úzkej spolupráci obce a AÚ SAV, ale i ďalších inštitúcií tu vzniká zárodok nového archeoparku. Návštevník lokality si tak môže okrem vynoveného moderného múzea prezrieť nielen relikty dávnovekého hradiska, ale aj zoznámiť sa so spôsobom života našich predkov. Podujatia sa zúčastnil aj predseda SAV Prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. s manželkou Prof. RNDr. Silviou Pastorekovou, DrSc.,  predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. Milan Belica, PhD., starosta obce Ing. Jozef Stankovský. Úspech akcie dokazuje približne 700 návštevníkov.

 

Ďalšou aktivitou bola prezentácia časti základov kostolov v Nitre, v areáli bývalých kasární pod Zoborom na Martinskom vrchu. Ide o bývalý Kostol sv. Martina, ktorý stál v barokovej podobe až do r. 1911, kedy ho pre zlý stav vyhodili do vzduchu. V 60-tych rokoch  tu vykonal rozsiahly výskumy prof. Chropovský  a pozostatky základov boli prezentované pri príležitosti výstavy Veľká Morava, spojenej s oslavami 1100.  výročia príchodu Konštantína a Metoda (r. 1963-1964). Pôvodné závery poukazovali na značnú starobylosť kostola a dokonca ho spájali s najstarším známym kostolom, ktorý dal v Nitre vystaviť Pribina a  v r. 828 ho vysvätil salzburský arcibiskup Adalrám. Neskôr sa ukázalo, že takáto interpretácia nie je možná a dokonca sa uvažovalo o tom, že tu predrománska stavba neexistuje. Revízny výskum jednoznačne potvrdil, že tu stála aj predrománska stavba, zatiaľ ju však nevieme presnejšie datovať. Práve z týchto dôvodov bola možnosť vstupu do areálu a obhliadka  reliktu kostola a sprievodnej výstavy najmä pre obyvateľov Nitry dlhoočakávanou udalosťou. Podujatie spríjemnili aj vystúpenia zahraničných folklórnych súborov, ako aj celého radu družín prezentujúcich život obyvateľstva vo včasnom stredoveku. Celkovo sa za jeden deň  zaevidovalo viac ako 600 návštevníkov.

Súčasťou celoslovenských osláv je aj premiéra štvordielneho filmu - dokudrámy Cyril a Metod, apoštoli Slovanov v STV1, na ktorého príprave sa taktiež podieľal aj Archeologický ústav SAV.

Text: Matej Ruttkay, Archeologický ústav SAV, foto: archív AÚ SAV