Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Príhovor predsedu SAV  prof. Jaromíra Pastoreka

Konferencia Ústavu stavebníctva a architektúry SAV

10. 7. 2013 | videné 817-krát

Vedecká konferencia Ústavu stavebníctva a architektúry SAV pod názvom „Aktuálne témy výskumu v stavebníctve a architektúre“ sa konala v dňoch 25.6. – 26. 6. 2013 v Smoleniciach pri príležitosti 60.výročia založenia ústavu. Bola prínosným vedeckým podujatím, na ktorom si jednotliví pracovníci vymenili najnovšie poznatky v oblastiach výskumu, ktorými sa zaoberajú na svojich oddeleniach (mechaniky, konštrukcií, materiálov a reológie, stavebnej fyziky, architektúry).

 

 

Pri otvorení konferencie sa jej účastníkom prihovorili predseda SAV prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. a podpredseda SAV pre I. oddelenie vied Ing. Juraj Lapin DrSc. Vo svojom príhovore riaditeľ ústavu  Ing. Peter Matiašovský CSc. prítomným pripomenul základné míľniky histórie ústavu a postupné vytváranie jeho súčasnej pozície medzi vedeckými pracoviskami SAV, od začiatkov až po súčasnosť. Zároveň pripomenul osobnosť prvého riaditeľa ústavu akademika Karola Havelku.  Potom nasledovalo udeľovanie medaily Karola Havelku, ktorou riaditeľ ocenil za dlhodobú a významnú spoluprácu vybraných univerzitných a priemyselných partnerov ústavu. 

 

 

Následne boli  ocenení: Stavebná fakulta STU v Bratislave (zastúpená dekanom Prof. Ing. Alojzom Kopáčikom, PhD.), Fakulta architektúry STU v Bratislave (zastúpená dekankou doc. Ľubicou Vitkovou, PhD.), Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline (zastúpená prodekanom doc. Ing. Mariánom Drusom, PhD.), Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach (zastúpená prodekanom prof. Ing. Dušanom Katunským, PhD.), Holcim Slovensko, a.s. (zastúpený projektovým managerom Ing. Brunom Präsensom), Doprastav, a.s. (zastúpený obchodným riaditeľom Ing. Jánom Záhradníkom).

 

 

Zástupcovia ocenených fakúlt a spoločností využili možnosť a v krátkych príhovoroch, či prezentáciách kladne zhodnotili spoluprácu svojich inštitúcií s ústavom a blahopriali k jeho jubileu. Ako prejav uznania riaditeľ Peter Matiašovský prevzal od ocenených organizácií pri tejto príležitosti pamätné medaily. Po slávnostnej úvodnej časti pokračoval odborný program konferencie. Jedným s hlavných prínosov konferencie bola živá medziodborová i medzigeneračná diskusia.

 

 

Autor: Katarína Haberlandová /ÚSTARCH SAV