Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Po troch rokoch sa opäť stretli v Košiciach poprední vedci z oblasti magnetizmu z celého sveta. Pohľad na predsednícky stôl pri otvorení vedeckej konferencie CSMAG´13. Zľava prof. Pavol Sovák, prof. Ladislav Mirrosay, pri mikrofóne Ivan Škorvánek, prof. Ján Dusza a prof. Martin Orendáč.

Fyzici opäť na konferencii o magnetizme

8. 7. 2013 | videné 963-krát

Vyše 320 špičkových fyzikov z 21 krajín celého sveta sa zúčastnilo v Košiciach v dňoch 17.-21. júna na 15. Českej a slovenskej konferencii o magnetizme. Hlavnými organizátormi boli  Ústav experimentálnej fyziky SAV a Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

 

Konferencia so širokou medzinárodnou účasťou nadväzuje na dlhoročnú tradíciu stretnutí českých a slovenských fyzikov pracujúcich v oblasti magnetizmu, ktoré sú organizované s trojročnou periodicitou od roku 1963, od roku 1995 pod logom CSMAG (Czech and Slovak conference on MAGnetism). Tentoraz bola zameraná na prezentáciu najnovších výsledkov z oblasti výskumu moderných magnetických materiálov a nových javov, ktoré môžu byť aplikovateľné v technickej praxi,“ povedal predseda organizačného výboru za SAV RNDr. Ivan Škorvánek, CSc. z ÚEF SAV.

 

Ide o významné podujatie v kalendári dôležitých podujatí Európskej fyzikálnej spoločnosti, ktoré sa koná tradične v Košiciach, meste považovanom za centrum fyziky magnetizmu vďaka pôsobnosti dvoch inštitúcií - Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied. Konferencia sa konala sa v spolupráci s Technickou univerzitou Košice, kde boli prednášky, a tiež v spolupráci so Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou a  Slovenskou magnetickou spoločnosťou. Účastníkmi konferencie boli aj odborníci, ktorí patria k svetovej špičke v oblasti magnetizmu a tiež vystúpili s prednáškami; formou posterov bolo prezentovaných približne 130 príspevkov. „Hovorilo sa najmä o základnom výskume, ale konferencia mala tiež aplikačné sekcie, ktorých témou boli magnetické tenké vrstvy, spintronika, magnetické častice a nanoštruktúry, nízkorozmerný magnetizmus, molekulárny magnetizmus, ferokvapaliny, magnetizmus pri nízkych teplotách a podobne,“ zhodnotil priebeh podujatia predseda organizačného výboru za UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

 

Konferencia mala okrem kvalitného odborného aj zaujímavý spoločenský program predovšetkým v meste, ktoré je v tomto roku Európskym hlavným mestom kultúry. U vedcov najviac zabodoval koncert Štátnej filharmónie Košice a neformálne rozlúčkové barbecue.

 

Text a foto: Katarína Čižmáriková