Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Príhovor Juraja Lapina

Pamätná plaketa SAV pre Ing. Dušana Krušinského

30. 4. 2013 | zhliadnuté 911-krát

Pamätnú plaketu SAV odovzdal 26. apríla 2013 Ing. Dušanovi Krušinskému z Ústavu merania SAV podpredseda SAV pre I. oddelenie vied SAV Ing. Juraj Lapin, DrSc. Laudáciu predniesol RNDr. Karol Karovič, DrSc.

Ing. Dušan Krušinský sa narodil 5.mája 1943 v Oravskom Podzámku, maturoval v roku 1961 na Strednej priemyselnej škole energetickej a elektrotechnickej v Bratislave a vysokoškolské štúdium na Fakulte technickej a jadrovej fyziky ČVUT ukončil v odbore polovodiče promóciou v roku 1967.

Pred nastúpením v roku 1977 do Oddelenia optických a optoelektronických metód merania v Ústave merania SAV, bol zamestnaný v Čechách na 4 odborných pracoviskách, kde využíval vedomosti získané počas vysokoškolského štúdia.

V Ústave merania SAV bol zaradený do funkcie inžinier, ktorý zo začiatku spolupracoval a neskôr samostatne navrhoval a realizoval elektronické analógové a číslicové obvody pre prístroje a systémy, ktoré sa v ústave realizovali v rámci úloh Štátneho plánu základného výskumu, alebo pri riešení neštandardných problémov merania vyskytujúcich sa v priemysle. Napríklad pre koncern ZVL sa podieľal na návrhu a realizácii Optoelektronického systému na lokalizáciu polohy fotometrických rozhraní, Bezkontaktného infračerveného termometra a Meracieho systému na lokalizáciu povrchových vád ložiskových guličiek.

V roku 1979 mu bol priznaný vedeckotechický kvalifikačný stupeň vedeckotechnický pracovník I.

V rámci riešenia úlohy Štátneho plánu základného výskumu III-9-3/6 už samostatne navrhol a realizoval elektronické číslicové obvody pre Laserinterferometer λ/16 určený na presné meranie dĺžok pri výrobe integrovaných obvodov.

Navrhol a realizoval elektronické obvody do Planinterferometra na meranie rovinnosti polovodičových substrátov, určeného pre podnik TESLA Rožňov. 

Počas šesťročnej (1982-1988) pracovnej cesty v Spojenom ústave jadrového výskumu (SÚJV) v Dubne sa podieľal v rámci experimentu RISK v ÚJV Serpuchovo na riešení špecializovaného procesora na identifikáciu dráh častíc a farebného grafického terminálu s vysokým rozlíšením pre vyhodnocovanie dráh častíc v ionizačných komorách.

Po návrate z Dubny späť do ústavu využil získané skúsenosti pri vývoji obvodov potrebných na prepojenie osobného počítača s perifériami využiteľnými v meracích systémoch. Treba si uvedomiť, že to bolo v období embarga na výpočtovú techniku pre vtedajšie štáty socialistického bloku.

V rámci pokračujúcej spolupráce Ústavu merania so SÚJV v Dubne navrhol a realizoval elektronické obvody pre Systém merania profilu zväzku urýchlených jadier na výstupe z urýchľovača NUCLOTRON a počítačové moduly pre riadenie cyklu jeho magnetického poľa.

Od roku 1998 sa inžinier Krušinský orientuje na návrh a realizáciu elektronických obvodov v hydronivelačných a pendametrických meracích systémoch kontinuálne monitorujúcich náklon veľkých objektov. V ústave boli navrhnuté a realizované sady týchto prístrojov určených pre meranie vertikálnych odchýlok segmentov urýchľovača  NUCLOTRON v SÚJV v Dubne a reaktorových nádob v jadrových elektrárňach v Jaslovských Bohuniciach a v Mochovciach.

V súčasnosti je zodpovedným riešiteľom a navrhovateľom moderných elektronických obvodov pre pendametrické a nivelačné systémy, ktoré sa montujú na plášte reaktorov v rámci dostavby Jadrovej elektrárne v Mochovciach. 

 

Autor: Lucia Dodrvová, I. OV SAV, foto: Juraj Broš