Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Účastníci diskusie

História magistra 7

29. 4. 2013 | zhliadnuté 863-krát

25. apríla 2013 sa na pôde Univerzitnej knižnice v Bratislave  konalo v poradí už siedme pokračovanie cyklu Historia magistra. Vedeckí pracovníci Oddelenia novovekých dejín Historického ústavu SAV sa tentoraz venovali téme Rozprávanie o novoveku. Historici PhDr. Michal Bada, PhD., PhDr. Viliam Čičaj CSc., Mgr. Diana Duchoňová,  PhD., PhDr. Eva Frimmová, CSc., PhD., Mgr. Anna Fundárková, PhD., MA., Mgr. Tomáš Janura, PhD., Prof. PhDr. Mária Kohútová, CSc. a PhDr. Tünde Lengyelová, CSc. predstavili publiku najzaujímavejšie aspekty výskumu 16.-17. storočia.

 

 Viliam Čičaj na úvod stručne načrtol významné udalosti obdobia raného novoveku, ktoré v povedomí širšej verejnosti na Slovensku oveľa menej rezonuje, ako napríklad 20. storočie. Éra po bitke pri Moháči (po roku 1526 až do konca 17. storočia) si však zaslúži pozornosť – bolo to obdobie búrlivých politických udalostí, krvavých vojen proti Turkom a tiež konfesionálnych sporov. Na túto tematiku nadviazala Mária Kohútová, ktorá prezentovala zložitú problematiku súbojov medzi katolíkmi a protestantmi. Vyzdvihla, že v mnohých prípadoch boli konfesionálne spory politicky inštrumentalizované uhorskou šľachtou v jej boji proti absolutistickým tendenciám viedenského dvora Habsburgovcov. Tretí významný aspekt obdobia raného novoveku – 150 rokov trvajúce susedstvo s Osmanskou ríšou predstavila Anna Fundárková. Turci neboli iba nepriateľmi a súpermi uhorských šľachticov, ale aj obchodnými partnermi. Vďaka nim sa na naše územie dostali luxusné predmety, drahocenné látky z Orientu i exotické ovocie a rozšíril sa zvyk pitia kávy alebo návštevy kúpeľov.  Tünde Lengyelová na záver tohto bloku zdôraznila, že raný novovek bol na území dnešného Slovenska aj umelecky plodným obdobím neskorej renesancie a raného baroka, o čom svedčí množstvo zachovaných sakrálnych i svetských stavieb a tiež umeleckých predmetov.

 

V ďalšej časti prezentovala Tünde Lengyelová publikačnú činnosť oddelenia za posledných rokov. Zvlášť zdôraznila, že pri vzniku mnohých z predstavených diel zohrávala významnú úlohu medzinárodná spolupráca. Spomedzi významných partnerov treba spomenúť Collegium Hungaricum vo Viedni, Univerzitu v Pécsi alebo vedecké inštitúcie a univerzity vo Švajčiarsku. Najčerstvejšou publikáciou Oddelenia novovekých dejín je kolektívna monografia „Thurzovci a ich historický význam“, ktorá vznikla pod taktovkou Tünde Lengyelovej v kooperácii s Historickým ústavom Maďarskej akadémie vied.

 

Práve publikačná činnosť spolupracovníkov oddelenia najviac zarezonovala v diskusii, ktorá nasledovala po prezentácii. Prítomní vedeckí pracovníci odpovedali na otázky týkajúce sa vydaných monografií, ale taktiež osmanskej problematiky a urbanizácie v ranom novoveku.

 

Text: Anna Fundárková