Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Mudr. Pavel Langer, DrSc. ako zodpovedný riešiteľ preberá od prof. Lubyho Cenu SAV za výsledky v spolupráci s vysokými školami.

Ceny SAV 2006 v správnych rukách

26. 6. 2006 | videné 5206-krát
Vo štvrtok 22. júna ich slávnostne odovzdali tohtoročným laureátom.

Ceny v Kongresovom centre SAV Smolenice odovzdal predseda Slovenskej akadémie vied prof. Štefan Luby. Na slávnostnom ceremoniáli sa zúčastnili aj podpredsedovia SAV Viera Rosová, Fedor Gömöry, Ivan Zahradník, Dušan Kováč, vedecký sekretár SAV Ľubomír Falťan, predsedníčka III. komory Snemu SAV Dagmar Podmaková a ďalšie osobnosti. Ceny odovzdali v štyroch kategóriách – Ceny SAV za vedecko-výskumnú činnosť, Cenu SAV za výsledky v medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci, Cenu SAV pre mladého vedeckého pracovníka a Ceny SAV za vedecko-popularizačnú činnosť.

Prof. Štefan Luby v krátkom otváracom príhovore pripomenul, že tieto ceny sa podľa dlhodobých tradícií udeľujú v období medzi výročím založenia SAV (18. júna 1953) a výročím založenia Slovenskej akadémie vied a umení (2. júla 1942). Predseda SAV konštatoval: "Ceny udeľujeme na záver prvého polroku 2006. Nedávno sme bilancovali uplynulý rok, a s potešením môžem konštatovať, že výsledky tejto bilancie sú priaznivé. Premietli sme ich do výročnej správy SAV, ktorú prerokovala Vláda SR a vzala ju so súhlasom na vedomie. Z tejto správy sa dozvedela, že Akadémia zaznamenala veľmi dobré výsledky v publikačnej činnosti, okolo 100 monografií, z toho približne 20 vyšlo v zahraničí. V priemere prezentujeme približne jeden článok na jedného vedeckého pracovníka, ktorý je evidovaný v databázach, ročne zaznamenávame okolo 18 tisíc ohlasov na práce SAV. Výsledky, ktoré nachádzajú prienik do praktických aplikácií, sa najlepšie dajú vyhodnotiť finančne a pohybujú sa okolo sumy 270 miliónov korún príjmov. Vypracovali sme vyše 30 expertíz pre vládne orgány, Kanceláriu prezidenta SR, ministerstvá, vládu, parlament. Výsledky Akadémie sa veľmi dobre uplatnili a rezonovali v oblasti medzinárodnej spolupráce. V končiacom 5. rámcovom programe sme mali 100 účastí a v 6RP zatiaľ máme 76 účastí. Príjmy z týchto programov sú okolo 110 miliónov korún ročne," informoval prof. Luby. "Veľmi dobre sa nám rozbehla a umocnila popularizácia, kde v uplynulom roku sme mali 3 tisíc výstupov. Spolupráca s vysokými školami, ktoré sú našim hlavným a strategickým partnerom v rozvíjaní vedy a techniky, sa premieta do prevádzky 34 spoločných pracovísk a do výchovy 800 doktorandov. Tieto výsledky sú veľmi potešujúce a ceny, ktoré dnes odovzdávame, pribudli k významným oceneniam v prvom polroku. Tu by som mohol uviesť aspoň tie najvýznamnejšie a najspektakulájrnejšie – napríklad Humboltovu cenu, podiel na Descartesovej cene, Herderovu cenu, tri ocenenia v súťaži Vedec roka, dve ocenenia na Medzinárodnom veľtrhu Incheba, Krištáľové krídlo a niektoré ďalšie, " Predseda SAV však pripomenul, že hoci budeme odchádzať na dovolenky s dobrým pocitom, už druhá polovica leta môže byť náročná. "Príde nová vláda, príde s novým programom, do ktorého sa budeme snažiť vstúpiť, interferovať, ovplyvniť jeho znenie. Rozbehne sa nový politický život, ktorý, predpokladáme, v prvom, druhom roku bude znamenať aj isté reformy. Som presvedčený, že týchto reforiem sa SAV báť nemusí, pretože výsledky, ktoré dosahuje, ju predurčujú na to, aby mohla byť označená za excelentnú inštitúciu základného výskumu na Slovensku. Tiež som presvedčený, že keď sa táto vláda zostaví, budeme schopní s ňou dobre komunikovať a úlohy, ktoré máme zakotvené v zákone, plniť. Želám Vám, aby ste príjemne prežili toto popoludnie a mali radosť z výsledkov, ktoré spoločne oceňujeme," dodal predseda SAV prof. Štefan Luby.

Ceny v jednotlivých kategóriách získali:

CENY SAV 2006 za vedecko-výskumnú činnosť:
 • Kolektív pracovníkov Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV v Bratislave
  Dr. Ing. František Simančík, Ing. Katarína Müllerová, Dr. Ing. Roman Florek, Dr. Ing. Jaroslav Jerz, Dr. Ing. Jaroslav Kováčik, Ing. Pavol Minár, Ing. Natália Mináriková, PhD., Ing. Martin Nosko, Ing. Peter Tobolka

  za súbor prác: Vývoj a výskum penového hliníka

  Výsledky dosiahnuté v oblasti penového hliníka zaradili Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV medzi uznávané európske vedecké inštitúcie zaoberajúce sa vývojom progresívnych kovových materiálov. Podrobnejšie informácie nájdete po kliknutí na internetovú stránku Cena SAV za penový hliník.

 • Kolektív pracovníkov Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach
  doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc., doc. RNDr. Peter Javorský, DrSc.

  za prácu: Genetická ekológia mikrobiálneho ekosystému tráviaceho traktu a bezpečnosť geneticky modifikovaných organizmov

  Práca súvisí s rizikami spojenými so zavádzaním geneticky modifikovaných organizmov do poľnohospodárskej a potravinárskej praxe. Podrobnejšie na internetovej stránke Genetická ekológia mikrobiálneho ekosystému tráviaceho traktu a bezpečnosť geneticky modifikovaných organizmov.

 • PhDr. Marcela Mikulová, CSc., Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave

  za prácu: Tajovského obrodenecká moderna
  Ide o prvý titul z odborného radu vydavateľského projektu – Knižnica slovenskej literatúry.

  M. Mikulová v ňom ponúka úplne nový objavný pohľad na autora, ktorý bol v minulosti pre jeho sociálne cítenie často ideologicky zneužívaný. Dokazuje, že je to autor, po ktorom sa oplatí siahnuť aj v súčasnosti. Podrobnejšie na internetovej stránke Tajovského obrodenecká moderna.


CENA SAV 2006 za výsledky v medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci

 • doc. RNDr. Oto Strauch, DrSc., Matematický ústav SAV v Bratislave
  prof. RNDr. Štefanovi Porubskému, DrSc., Ústav informatiky AV ČR

  za prácu: Distribution of Sequences: a Sampler
  Kniha vyšla vo Frankfurte am Main, v r. 2005. Patrí do teórie čísiel. V nej uvedené generátory pseudonáhodných čísel možno použiť pri numerickom integrovaní, v teórii hľadania, pri šifrovaní, atď. Kniha v kocke obsahuje najnovšie výsledky o matematickom postupe, ktorý bol po prvý raz použitý pri vývoji atómovej bomby v Los Alamos. Podrobnejšie po kliknutí na Distribution of Sequences: a Sampler.


CENA SAV 2006 za výsledky v spolupráci s vysokými školami

 • Kolektívu pracovníkov Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV v Bratislave, Oddelenia toxických organochlórovaných polutantov Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a Internej kliniky FN LF Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
  MUDr. Pavel Langer, DrSc. (zodpovedný riešiteľ), prof. MUDr. Iwar Klimeš, DrSc., Ing. Elena Šeböková, DrSc., Ing. Anton Kočan, CSc., prof. MUDr. Mária Tajtáková, CSc.

  za prácu: Objavy účinku polychlórovaných bifenylov a pesticídov na zdravie človeka Podrobnejšie na stránke Objavy účinku polychlórovaných bifenylov a pesticídov na zdravie človeka.


CENA SAV 2006 pre mladého vedeckého pracovníka

 • MVDr. Markéte Derdákovej, PhD., Parazitologický ústav SAV v Košiciach

  za prácu: Molekulárna patogenéza novo sa objavujúcich antropozoonóz na Slovensku

  M. Derdáková sa podieľala sa na riešení problematiky kliešťami prenášaných zoonóz (chorôb zvierat prenosných prirodzenou cestou na človeka) s dôrazom na lymskú boleriózu a anaplazmózu. Získala originálne a prioritné poznatky o výskyte, rozšírení a vnútrodruhovej rôznorodosti niektorých závažných kliešťami prenášaných patogénov na Slovensku. Podrobnejšie na stránke Molekulárna patogenéza novo sa objavujúcich antropozoonóz na Slovensku.


CENA SAV za vedecko-popularizačnú činnosť
 • Kolektív Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach
  prof. Ing. Karel Kudela, DrSc., Ing. Ján Baláž, PhD., Mgr. Boris Macko, publicista

  za popularizáciu vedy v oblasti kozmickej fyziky

 • Kolektív Virologického ústavu SAV v Bratislave
  RNDr. Tatiana Betáková, CSc. , Prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc., RNDr. František Kostolanský, CSc., RNDr. Gustáv Russ, DrSc., RNDr. Eva Varečková, CSc.

  za súbor publikácií a mediálnych prezentácií "Chrípka – celosvetový problém "

 • Doc. PhDr. Ján Bosák, CSc. , Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave

  za súbor článkov "O slovenčine trochu inak " v časopise Rodina a škola

 • Mgr. Vojtech Gossányi, redaktor časopisu Hospodárske noviny

  za súbor článkov v Hospodárskych novinách o výskume a vývoji v SAV

Za ocenených sa poďakoval MUDr. Pavel Langer, DrSc. z Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV. "Som veľmi rád, že v posledných desiatich rokoch som sa dožil toho pocitu, že môžem pracovať a nemusím sám seba hamovať vo svojom myslení a v pracovnej aktivite, pretože mám na to pomerne lepšie prostriedky ako kedysi. A som veľmi šťastný, že toto obdobie, keď sa začína mení pocit radosti z práce, môžem prežívať spolu s mladšími kolegami a tešiť sa spolu s nimi, " konštatoval MUDr. Pavel Langer.