Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

.

Pozvánka pre mladých informatikov

28. 3. 2006 | videné 3337-krát
Ústav informatiky SAV v Bratislave organizuje seminár pre záujemcov o účasť na projekte "IT Project Management".

UI SAV pozýva mladých výskumných pracovníkov, zamestnancov a manažment výskumných ústavov v oblasti informatiky na seminár venovaný výberovému konaniu na účastníkov školenia spojeného s mesačnou stážou v zahraničí v rámci projektu financovaného z ESF "IT Project Management ". Seminár bude vo štvrtok dňa 30. marca o 14.00 h v zasadačke Ústavu informatiky SAV (I. posch., č. 102) v Bratislave, v areáli na Patrónke.

Zámerom projektu je prenos odborných znalostí z projektového manažmentu mladým pracovníkom v oblasti výskumu a vývoja. Získané poznatky využijú pri práci na projektoch, ktoré umožnia čerpať zdroje z európskych a iných fondov.

Školenie bude pozostávať z 300 hodín prednášok a z mesačnej stáže v zahraničných inštitúciách (Taliansko). Bude vedené talianskymi odborníkmi so zameraním na projektový manažment v oblasti informatiky a informačných technológií. Podrobnejší opis zámeru projektu, ako aj ďalšie informácie o školení sú uvedené v priloženom dokumente dole pod čiarou.

Na výberové konanie aj na seminár sa môžete prihlásiť na adrese:

Ústav informatiky SAV
Oľga Schusterová
Tel: 02/ 5941 1291; 5477 1004
Fax: 02/5477 1004
e-mail: upsysekr@savba.sk

Všeobecné informácie: Európsky sociálny fond (kliknite na nápis)
Alebo: European Social Fund


Projekt financovaný z ESF

ITPM – "IT Project Management"1. ÚVOD

Na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Ministerstvom školstva SR a Ústavom informatiky Slovenskej akadémie vied č. SORO/JPD3-18/2005 sa začína realizácia projektu ITPM – „IT Project Management“.
Nenávratný finančný príspevok bude poskytnutý zo štrukturálnych fondov EÚ - z Európskeho sociálneho fondu a z prostriedkov štátneho rozpočtu SR.

2. POPIS PROJEKTU

Zámerom projektu je prenos odborných znalostí z projektového manažmentu mladým pracovníkom v oblasti výskumu a vývoja, čím sa stanú lídrami projektovania, riadenia a monitoringu projektov. Získané poznatky využijú pri práci na projektoch, ktoré umožnia SAV čerpať zdroje z európskych a iných fondov.

Projekt pozostáva z 300 hodín školenia a z mesačnej stáže v zahraničných inštitúciách. Školenie bude vedené talianskymi odborníkmi so zameraním na projektový manažment v oblasti informatiky a informačných technológií. Je rozdelené na výučbu formou prednášok a e-learningu.
Obsahom jednotlivých modulov školenia bude:
- Project Cycle Management
- Life Cycle Management
- Work Flow Management
- Knowledge Management
- Goal Oriented Project Planning
- Ekonometrický model ABC
- Transfer technológie
- Software na vyhotovenie a riadenie projektov
- Administratívne aspekty, finančný plán, zmluva a vyúčtovanie
Záverečná fáza pozostáva z absolvovania odbornej stáže, ktorej cieľom je poskytnúť účastníkom kurzu možnosť aplikovať a priamo si vyskúšať nadobudnuté poznatky.

2.1 Ciele projektu

- Posilnenie inštitucionálnej kapacity verejných inštitúcií výskumu a vývoja tak, aby boli efektívnym článkom v inovačnom reťazci.
- Stimulovať integráciu výskumno – vývojových inštitúcií a podnikov, ktoré uplatňujú špičkové poznatky, do medzinárodných sietí pre inovácie.
- Podporovať transfer nových techonógií a vysoko odborných expertíz na pracoviská

2.2 Cieľová skupina

Projekt je určený pre 10 mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov.

3. POŽIADAVKY NA ÚČASTNÍKOV

Školenie je určené pre mladých výskumných pracovníkov, zamestnancov a manažment výskumných ústavov v oblasti informatiky.
Podmienky:
- vysokoškolský diplom v odbore elektrotechniky, informatiky a strojárstva,
- vek do 34 rokov,
- znalosť anglického jazyka.

Účastníci, ktorí spĺňajú zadané podmienky, môžu doručiť svoj životopis na sekretariát Ústavu informatiky SAV do 14. apríla 2006.

Kontaktná osoba

Sekretariát ÚI SAV: Oľga Schusterová
Tel: 02/ 5941 1291; 5477 1004
Fax: 02/5477 1004
e-mail: upsysekr@savba.sk