Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ing. Peter Matiašovský, CSc.

Noví riaditelia ústavov: Peter Matiašovský

12. 10. 2005 | videné 2792-krát
Do funkcie riaditeľa Ústavu stavebníctva a architektúry SAV ho uviedli 3. októbra.

Ing. Peter Matiašovský, CSc. (1956) ukončil doktorandské štúdium teórie a konštrukcie pozemných stavieb na Ústave stavebníctva a architektúry SAV. Predtým študoval na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave. Na Ústave stavebníctva a architektúry SAV pracuje od r. 1981, od r. 1998 ako samostatný vedecký pracovník. Od r. 1996 bol vedúcim oddelenia stavebnej fyziky, od. r. 2000 zástupcom riaditeľa ÚSTARCH SAV. Špecializuje sa na stavebnú fyziku - prenos tepla a hmoty v stavebných materiáloch konštrukciách.

Viedol štyri úspešne skončené projekty VEGA a bol zodpovedný za slovenskú časť dvoch projektov 5. rámcového programu EÚ. Okrem dizertácie (1991) je spoluautorom 3 monografií, 19 článkov v zahraničných vedeckých časopisoch a 31príspevkov v zahraničných zborníkoch z konferencií. Na medzinárodných vedeckých podujatiach prezentoval 37 prednášok. Absolvoval dva zahraničné pobyty na Katholieke Universiteit Leuwen, Laboratorium Buwfysica. Je členom redakčnej rady Journal of Building Physics (Journal of Thermal Envelope & Building Science). Pedagogicky pôsobil a pôsobí na Stavebnej fakulte STU v Bratislave.

V predstave o koncepcii a riadení pracoviska, s ktorou sa zúčastnil na konkurze, zdôraznil tieto prvky:

1: Zlepšenie mechanizmu hodnotenia pracovníkov ústavu, definovanie subjektívnych i objektívnych rezerv vo zvyšovaní ich výkonnosti.

2: Racionalizácia práce všetkých pracovníkov, znižovanie administratívnej záťaže, vytváranie čo najlepších podmienok pre základný výskum.

3: Realizácia významnejších investícií do prístrojovej techniky, výhľadovo jej úplná digitalizácia a komputerizácia, zvyšovanie kvality experimentálnej práce, vyššie nároky na kvalifikáciu technických pracovníkov.

4: Zlepšovanie pracovného prostredia a znižovanie prevádzkových nákladov pracoviska, hľadanie zdrojov umožňujúcich permanentnú obnovu výskumnej infraštruktúry.

5: Získavanie projektov, vyhovujúcich zameraniu pracoviska, ktorých predmetom je hlavne základný výskum, získavnie mimorozpočtových zdrojov najmä z projektov základného výskumu.

6: Spolupráca s univerzitami a ústavmi SAV, postavená na dlhodobejších spoločných vzdelávacích programoch a výskumných projektoch, orientácia na nové materiály a životné prostredie.

7: Čo najrýchlejšie zapájanie doktorandov do aktívnej samostatnej vedeckej činnosti, využívanie možností študijných pobytov na renomovaných zahraničných pracoviskách.

(krátené)