Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Eugen Škultéty a doc. Viliam Páleník na začiatku májového Eurofóra.

Rok boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu

19. 5. 2010 | videné 1629-krát
Ekonomický ústav SAV a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku pripravili 17. mája v Dome EÚ v Bratislave Eurofórum s Eugenom Škultétym, členom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru.

Zmyslom stretnutí pod názvom Eurofórum je odborná diskusia a výmena skúseností v oblasti riešenia širokého spektra cieľov a dosahov hospodárskej politiky Európskej únie. Tohtoročné májové podujatie bolo už štrnástym a jeho témou bolo: Začlenenie prostredníctvom vzdelávania - nástroj v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

Vedúci výskumného tímu Ekonomického modelovania Ekonomického ústavu SAV doc. Viliam Páleník pri predstavovaní uviedol Eugena Škultétyho ako radcu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV), v ktorom pôsobí od vstupu Slovenska do EÚ, od roku 2004. Podieľal sa aj na príprave nášho vstupu do EÚ a formovaní neformálneho národného hospodárskeho a sociálneho výboru, ktorý pripravoval prvé delegácie do EHSV. Pôsobí v sekcii pre zamestnanosť a sociálne záležitosti a občianstvo. Okrem toho, donedávna bol viceprezidentom Konfederácie odborových zväzov SR.

"Riešenie najpálčivejšej otázky z pohľadu odborárov – nezamestnanosti – je z európskeho pohľadu trocha iné ako je zakotvené v našej legislatíve," povedal na úvod Eugen Škultéty, keď charakterizoval tému stretnutia. "Poznáme, ako sa vyvíja nezamestnanosť a jej štruktúra, preto považujem tému Začlenenie prostredníctvom vzdelávania - nástroj v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu za perspektívne riešenie problému nezamestnanosti."

V ďalšej časti vystúpenia charakterizoval štruktúru nezamestnanosti. Najväčší podiel na nej majú občania so základným vzdelaním a občania so stredoškolským vzdelaním bez maturity. EHSV vypracoval pre španielske predsedníctvo EÚ prieskumné stanovisko o stave nezamestnanosti v krajinách únie. Vychádzalo sa z toho, že v EÚ je 20 miliónov nezamestnaných, z ktorých 20 percent tvoria mladí ľudia. Ukázalo sa, že vzdelávanie je jedným z najdôležitejších činiteľov pri riešení problémov nezamestnanosti.

"Rok 2010 je Rokom boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a preto EHSV odporúča členským štátom EÚ, aby sa zaviazali preskúmať vlastné politiky v oblasti vzdelávania a aby zaktualizovali politiky v oblasti zamestnanosti," zdôraznil Eugen Škultéty. "V nasledujúcom období by sme sa mali sústrediť na inkluzívne vzdelávanie a realizovať ho v dvoch oblastiach. Jedna oblasť je verejného (formálneho) vzdelávania a druhou oblasťou je neformálne vzdelávanie," dodal.

Doc. Viliam Páleník povedal: "Chudoba nie je len vecou hmotnej chudoby, častokrát je to vecou duševnej chudoby, pretože činiteľom je nedostatočná úroveň vzdelania, sociálne neusporiadané podmienky, nízka kultúrna úroveň rodiny či jednotlivcov a častokrát sa to spája s kriminalitou. Duchovná chudoba je oveľa nebezpečnejšia, preto je dobré že Európsky hospodársky a sociálny výbor sa sa v dokumente venuje vo väčšej miere duševnej ako hmotnej chudobe."

V diskusii sa hovorilo o problematike vytvárania podmienok pre neformálne vzdelávanie s orientáciou na ľudí s nízkou úrovňou vzdelania a možnostiach ich začlenenia do ekonomickej aktivity. Odzneli názory na možnosti začleňovania na regionálnej úrovni, vytváraní podmienok na bývanie a podobne. Účastníci stretnutia vyslovili názory na možnosti neformálneho vzdelávania, na skúsenosti z niektorých iných krajín, ktoré majú v tejto oblasti už väčšie skúsenosti.