Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ešte niekoľko slov pred decembrovým Eurofórom - doc. Viliam Páleník a Edit Bauer.

Hľadanie odpovedí na výzvy EP v oblasti zamestnanosti

28. 12. 2009 | videné 1623-krát
Odbornú diskusiu s europoslancami zameranú do oblasti sociálnej politiky a zamestnanosti spoločne pripravil Ekonomický ústav SAV a Informačná kancelária EP s poslancami EP Edit Bauer a Jiřím Maštálkom.

Ekonomický ústav SAV a Informačná kancelária Európskeho parlamentu (EP) na Slovensku zorganizovali v Európskom informačnom centre v Bratislave 18. decembra EUROFÓRUM na tému: "Máme odpovede na výzvy EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky? " Hlavným hosťom bola poslankyňa Európskeho parlamentu Edit Bauer, v diskusii vystúpil kvestor EP Jiří Maštálka.

Keďže zmyslom Eurofór je odborná diskusia a výmena názorov a skúseností na široké spektrum cieľov a dosahov hospodárskej politiky EÚ, aj teraz medzi jeho účastníkmi boli odborníci z parlamentu - poslankyňa NR SR Klára Sárközy, ministerstiev, vysokých škôl a odbornej praxe. Úvodné slovo patrilo riaditeľovi Informačnej kancelárie EP Róbertovi Hajšelovi, ktorý podčiarkol význam témy najmä v súčasnom období riešení finančnej a hospodárskej krízy a po schválení Lisabonského dokumentu. Doc. Viliam Páleník z Ekonomického ústavu SAV predstavil poslankyňu EP Edit Bauer, jej aktivity, ktorým sa venovala v Európskom parlamente doteraz.

Poslankyňa EP Edit Bauer predstavila tému v dvoch oblastiach. V prvej poukázala na výsledky vývoja zamestnanosti v krajinách Európskej únie s dôrazom na Slovensko. Išlo o prieskumy, ktoré pripravuje agentúra Eurostat a výsledky a výzvy, ktoré odzneli na jarnom summite EÚ 2009. Europoslanci na tomto summite konštatovali, že v rokoch 2007 až 2008 pribudlo v krajinách EÚ šesť miliónov pracovných miest, ale nevyriešil sa problém zamestnávania mladých ľudí a stále sa nedarí dosiahnuť lepší súlad vzdelávania a trhu práce.

Druhú časť venovala aktuálnym výsledkom analýzy a vývoju 19 ťažiskových rezortov v Európe, ktorú pre Európsky parlament pripravila dánska spoločnosť Oxford Research. Za najväčší súčasný problém označila nesúlad kvalifikácie pracovníkov s požiadavkami trhu. Najväčší záujem je o vysokokvalifikovaných pracovníkov naopak najnižší je o pracovníkov so strednou kvalifikáciou.

Pokiaľ ide o trendy, najväčší záujem o pracovné sily do roku 2012 sa predpokladá v rezorte služieb – distribúcia spojená s výrobou; finančný sektor; pošty a telekomunikácie; hotely a stravovanie. Najnižší záujem, prakticky pokles, sa predpokladá v automobilovom priemysle, chemickom priemysle, stavebníctve, rezorte obrany, elektrotechnickom priemysle.

Z výsledkov výskumu a prehľadu tendencií spoločnosti Oxford Research, ktorý zverejnili na začiatku decembra 2009, je možné vytvárať modely potrieb jednotlivých rezortov, napĺňanie požiadaviek trhu a komplexnej prípravy a profesijnej orientácie pracovníkov.

Kvestor EP Jiří Maštálka je europoslancom za Českú republiku. Účastníkom Eurofóra predstavil funkciu kvestora, ktorý má na starosti vnútorné fungovanie Európskeho parlamentu. Ide o úlohy spojené s organizovaním činnosti EP, poslaneckých frakcií a klubov, ako aj hospodárske záležitosti. V súvislosti s aktuálnymi hospodárskymi problémami v Európe informoval o možnostiach aktívneho prístupu k prenesení niektorých úsporných opatrení do činnosti EP. Za najdôležitejšie považuje obhajobu európskych občanov v rámci sociálneho modelu.

Diskusia poukázala na riešenia problematiky zamestnanosti a sociálnych potrieb občanov na Slovensku, ktoré si vyžaduje súčasná kríza vo finančnom a hospodárskom sektore.
Spoločné podujatie organizovaných Ekonomického ústavu SAV a Informačnej kancelárie EP, ktoré sa konalo 6. novembra, bolo na tému regionálnej politiky. Hlavným hosťom novembrového Eurofóra bol poslanec Európskeho parlamentu Miroslav Mikolášik.

Rečníka a jeho aktivity, ktorým sa venoval počas prvého volebného obdobia a na ktoré nadviazal v druhom volebnom období, predstavil doc. Viliam Páleník z Ekonomického ústavu SAV.

Europoslanec Miroslav Mikolášik sa s účastníkmi Eurofóra podelil o skúsenosti s pôsobením v EP, o procesné aspekty realizácie regionálnej politiky na úrovni EÚ. Pripomenul príležitosti, ktoré ponúkajú fondy EÚ zamerané na podporu regionálneho rozvoja, ale aj úskalia, ktorým Slovensko čelí v rámci ich využívania. Poukázal na lepšie aj horšie príklady z praxe čerpania prostriedkov na Slovensku v porovnaní s niektorými členskými krajinami.

Podpredseda SAV Ľubomír Falťan hovoril o dopadoch podpory na jednotlivé subjekty ako aj celé hospodárstvo SR. V diskusii ďalej zazneli konštruktívne komentáre zo strany účastníkov procesu formovania Národného strategického referenčného rámca na Slovensku. Hovorilo sa o pozitívach a výzvach pri využívaní podpory zo Slovenskej asociácie malého podnikania.

Text: Ferdinand Tisovič, Tatiana Bujňáková, EÚ SAV
Foto: Ferdinand Tisovič, Eva Hrubošová, Informačná kancelária EP na Slovensku