Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prof. Anatolij Dvurečenskij (vpravo) krátko po prevzatí ocenenia s Jánom Mikolajom.

Ceny ministra školstva SR udelené

5. 11. 2009 | videné 4721-krát
V stredu 4. novembra v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku slávnostne vyhlásili laureátov Cien podpredsedu vlády a ministra školstva za vedu a techniku, aj Ceny SAV za infraštruktúru 2009.

V historickej budove NR SR na Župnom námestí v Bratislave Týždeň vedy a techniky na Slovensku vyvrcholil udeľovaním Cien podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu a techniku za rok 2009. Na slávnostnom galavečere sa stretli vedci, výskumníci, ale aj organizátori vedy z výskumných ústavov, univerzitných katedier, aj príbuzní a priatelia ocenených... Slovenskú akadémiu vied zastupoval predseda SAV prof. Jaromír Pastorek, podpredsedovia SAV Viera Rosová, Eva Majková, doc. Albert Breier, Juraj Lapin, Ľubomír Falťan, viacerí členovia Predsedníctva SAV, riaditelia ústavov a ďalšie osobnosti.

Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj odovzdal ocenenia v štyroch kategóriách – získali ich:

Kategória Osobnosť vedy a techniky:
 • prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc. z Matematického ústavu SAV za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri riešení úloh výskumu a vývoja v SR, najmä v rámci úloh podporovaných APVV a štrukturálnych fondov Centra excelentnosti v oblasti matematických základov kvantových štruktúr,
 • Ing. Peter Líška, VUJE, a. s., za vynikajúce výskumné výsledky dosiahnuté v oblasti zvyšovania jadrovej bezpečnosti a ich aplikáciu pri zvyšovaní efektívnosti prevádzky jadrových reaktorov v SR a za osobný prínos pri rozvoji medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce v oblasti jadrovej energetiky,
 • prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc., Univerzita Komenského, za vynikajúce výsledky pri rozvoji a aplikáciách metód kvantovej chémie a výbornú reprezentáciu slovenskej vedy vo svete.
Kategória Vedecko-technický tím roka:
 • Centrum excelentnosti Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy SAV (Ústav etnológie SAV) za mimoriadne a metodologicky podnetné výsledky práce tímu centra excelentnosti SAV a za originálny interdisciplinárny prístup pri skúmaní problematiky kolektívnych identít,
 • MicroStep spol. s r.o. za originálne riešenie riadiacich systémov pre stroje na delenie materiálov energolúčovými technológiami,
 • Kolektív Katedry biochémie vedený doc. RNDr. Katarínou Mikušovou, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, za príspevok k odhaleniu mechanizmu pôsobenia benzotiazinónov - perspektívnej skupiny látok pre vývoj nových antituberkulotík.
Kategória Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov:
 • Mgr. Judita Lihová, PhD., Botanický ústav SAV, za výskumnú činnosť prezentovanú v článkoch uverejnených v uznávaných zahraničných karentovaných časopisoch,
 • Ing. Branislav Zigmund, EVPÚ a.s., za vývoj a implementáciu moderných metód riadenia striedavých bezsnímačových servopohonov a nových kľúčových SW modulov pre mobilné technologie, ich simulačné a experimentálne overenie,
 • doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD., Univerzita Komenského, za významný prínos v oblasti biomedicínskych a environmentálnych aplikácií elektrických výbojov pri atmosférickom tlaku a ich diagnostiky.
Kategória Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky:
 • prof. PhDr. Damián Kováč, DrSc., Ústav experimentálnej psychológie SAV, za rozvoj experimentálnej psychológie na Slovensku, etablovanie medzinárodného vedeckého časopisu Studia Psychologica, popularizáciu psychologickej vedy doma i v zahraničí. Vytvorenie integračnej mezoteórie osobnosti a transkulturálneho modelu kvality života,
 • doc.Ing. Jozef Buday, CSc., EVPU a.s., za dlhodobý osobný prínos pri zvyšovaní úrovne aplikovaného výskumu v oblasti elektrotechniky a prehlbovaní výskumnej spolupráce s vysokými školami a SAV,
 • prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD., Žilinská univerzita, za vytvorenie vedeckej školy medzinárodného významu v oblasti materiálového inžinierstva a medzných stavov materiálov, najmä únavového porušovania konštrukčných materiálov experimentálne zisťovaného pri vysokofrekvenčnom zaťažovaní v oblasti vysokého a ultravysokého počtu cyklov.
Predseda SAV prof. Jaromír Pastorek na slávnosti odovzdal aj Cenu Slovenskej akadémie vied za budovanie infraštruktúry pre vedu. Získalo ju
 • Národné centrum nukleárnej magnetickej rezonancie v zastúpení doc. Ing. Tibor Liptaj, PhD. (FCHPT STU) - zodpovedný riešiteľ, Mghr. Branislav Horváth (PríF UK), PhD., Ing. Miloš Hricovíni, PhD. (ChÚ SAV), doc. Ing. Ján Imrich, PhD. (PríF UJPŠ), RNDr. Mária Matulová, PhD. (ChÚ SAV), doc. RNDr. Dušan Olčák, PhD. (FEI TU v Košiciach), prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc. (ÚM SAV).