Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Čestnú plaketu Dionýza Štúra odovzdal Vlaste Štekauerovej podpredseda SAV Juraj Lapin.

Významné ocenenie SAV pre Vlastu Štekauerovú

9. 7. 2009 | zhliadnuté 1464-krát
Predsedníctvo SAV udelilo pri príležitosti životného jubilea RNDr. Vlaste Štekauerovej, CSc. Čestnú plaketu Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách.

Ocenenie, ktoré jej navrhli vedenie a Vedecká rada Ústavu hydrológie SAV, prevzala jubilantka 9. júla v priestoroch I. oddelenia vied SAV od podpredsedu SAV Juraja Lapina. Na slávnosti boli prítomní aj člen predsedníctva SAV Igor Túnyi, predseda Vedeckej rady Ústavu hydrológie SAV Pavel Miklánek, vedúci oddelenia hydrológie pôd Ústavu hydrológie SAV Viliam Novák a ďalší.

Predsedníctvo SAV tak ocenilo Vlastu Štekauerovú, riaditeľku Ústavu hydrológie SAV, za výsledky jej vedeckej, ale aj organizačnej práce. V Ústave hydrológie SAV pracuje od roku 1978, t.j. viac ako 30 rokov. Od začiatku svojho pôsobenia v ústave sa venovala kvantifikácii pohybu vody v pôde, čo vyústilo do naprogramovania bilančného matematického modelu MOVOREP, ktorý bol použitý na diagnostiku vodného režimu pôdy Východoslovenskej nížiny v rámci projektu základného výskumu Ekologická optimalizácia využitia Východoslovenskej nížiny.

Čestná plaketa Dionýza Štúra pre Vlastu Štekauerovú

Podpredseda SAV Juraj Lapin v laudácii ocenil jej aktivity i prácu, pričom zdôraznil, že výskumné aktivity Vlasty Štekauerovej aktívne smerovali k pochopeniu a kvantifikácií vlastností pôd, potrebných pre modelovanie pohybu vody v pôde. Jej ďalšie práce vyústili do návrhu metód nepriameho určovania hydrofyzikálnych charakteristík pôd potrebných pre matematické modelovanie a do programov rozsiahleho merania a monitorovania základných hydrofyzikálnych charakteristík pôd Slovenska.

Tieto výsledky sú obsiahnuté v monografiách, v ktorých je spoluautorkou. Tie sú v zozname jej publikovaných prác, ktorých je spolu 244, z toho je 60 časopiseckých a 13 v zahraničných časopisoch. "Významné sú jej aktivity v oblasti aplikovaného výskumu, spomeniem len jej vedúcu úlohu pri monitorovaní vlhkosti v rajóne výstavby cyklotrónu, ktorá bol a je ostro sledovanou činnosťou," zdôraznil Juraj Lapin.

Je vedúcou redaktorkou časopisu Acta hydrologica Slovaca a členkou redakčnej rady ďalších dvoch medzinárodných časopisov. Dlhodobo sa angažuje v medzinárodnej spolupráci, predovšetkým s inštitúciami v USA, Maďarsku, Poľsku a v Ruskej federácii. Výsledkom tejto angažovanosti sú spoločné publikácie, napr. Columbia University Seminar Proceedings.

Riaditeľkou Ústavu hydrológie SAVje od roku 2004. Ako členka Snemu SAV prispieva k úspešnému fungovaniu tohto orgánu.

Srdečne blahoželáme!