Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Eurokomisár Ján Figeľ (vpravo) a doc. Viliam Paleník počas úvodného slova.

Vzdelaní ľudia môžu urobiť veľa pri spolunažívaní

29. 5. 2009 | videné 1856-krát
Zaujímavé podujatie Ekonomického ústavu SAV a Domu Európskej únie s eurokomisárom Jánom Figeľom o ekonomickom vzdelávaní v podmienkach európskych krajín.

Vzdelávanie ako významný faktor ekonomického rastu Európskej únie bolo hlavnou témou tradičného Eurofóra, ktoré usporiadal 22. mája Ekonomický ústav SAV v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku v Dome Európskej únie v Bratislave. Vystúpil na ňom člen Európskej komisie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež Ján Figeľ .

Politický tajomník Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Branislav Slyško na úvod predstavil eurokomisára Jana Figeľa a informoval o možnostiach vzdelávania, ktoré Európska komisia môže pripraviť pre občanov Slovenska. Vyzdvihol to, že Slovensko malo zastúpenie vo významnej komisii pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež. Zdôraznil, že vďaka našej aktivite v tejto komisii je Slovensko schopné vyrovnať sa so všetkými výzvami, ktoré pred ním stoja, lebo základ na riešenie problémov je práve v oblasti vzdelávania.

Vedúci oddelenia ekonomického modelovania Ekonomického ústavu SAV doc. Viliam Páleník vyzdvihol význam Eurofóra, ktoré Ekonomický ústav SAV pripravuje v spolupráci so zastúpením Európskej komisie na Slovensku. „Je to príležitosť na diskusiu odborníkov z akademickej sféry, odbornej praxe, ministerstiev, so slovenskými zástupcami v európskych inštitúciách,“ povedal doc. Viliam Páleník.

"Vzdelaní ľudia môžu vytvoriť predpoklady pre lepšie nažívanie vo svete," povedal na úvod Ján Figeľ. Ako dôležité v procese vzdelávania vidí tri piliere: "Prvým je dostupnosť a kvalita vzdelania. Druhým je relevatnosť vzdelania a jeho celoživotnosť. Napríklad, Grécko je krajina, kde viac ako 50 percent absolventov vysokých škôl bolo po roku od skončenia školy mimo pracovného procesu, čo je veľký osobný a spoločenský problém. A tento problém bolo treba vyriešiť. Tretím pilierom je prenos vedomostí, schopnosť prenášať poznatky do praxe v spojitosti napríklad s výskumom," dodal.

"Som rád, že Slovensko prijalo stratégiu pre celoživotné vzdelávanie, ktorá špecifikuje balík legislatívnych a inštitucionálnych reforiem potrebných pre vytvorenie otvoreného systému celoživotného vzdelávania (s pokrytím formálneho, neformálneho i neformálneho vzdelávania) a celoživotnej asistencie, ktorá pokrýva vzdelávanie i služby zamestnanosti," povedal eurokomisár.

"Nemôžeme presne predpovedať vývoj, som však presvedčený, že môžeme spolu konštatovať, že Slovensko má potenciál, aby sa v budúcej dekáde prepracovalo medzi špičku európskych inovácií. Nezabúdajme, že tieto zmeny uskutočňujú ľudia; tí, ktorí nenechajú zhasnúť iskru invencie a pretavia ju na nový výrobok, či službu, na novú pracovnú metódu, či nový prístup k riešeniu nejakého problému," dodal na záver Ján Figeľ.

Diskusia hľadala odpovede na otázky ďalšieho zvyšovania úrovne vzdelávania na Slovensku, ochotu Európskej únie a ďalších európskych inštitúcií podporovať možnosti nielen vlastného vzdelávania ale najmä uplatňovania absolventov na trhu práce. Ďalší okruh otázok sa venoval spolupráci štátnej a verejnej správy pri zabezpečovaní vzdelávania, najmä pokiaľ ide o podmienky pre pedagógov i študentov. Účastníci májového Eurofóra sa vyslovili aj k problematike vzdelávania našich študentov zahraničí a možnostiach ich zamestnania po skončení štúdia.