Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Ognian Garkov odovzdáva Márii Koškovej vysoké ocenenie Bulharskej akadémie vied in memoriam pre jej manžela...

In memoriam pre Jána Košku...

7. 12. 2007 | videné 2030-krát
Bulharská akadémia vied vyznamenala literárneho vedca, básnika a prekladateľa Jána Košku čestnou plaketou Marina Drinova.

Žiaľ, bývalý riaditeľ Ústavu svetovej literatúry SAV v Bratislave PhDr. Ján Koška, DrSc. sa slávnostnej chvíle v stredu 5. decembra nedožil... Zomrel v máji minulého roka.

Najvyššie vyznamenanie Bulharskej akadémie vied – Čestnú plaketu Marina Drinova za celoživotný vedecký výskum v oblasti literárnej vedy a popularizáciu bulharskej kultúry na Slovensku a za prínos vo vedeckej spolupráci medzi Slovenskom a Bulharskom na malej spomienkovej slávnosti v Ústave svetovej literatúry SAV v Bratislave jeho manželke Márii Koškovej odovzdal veľvyslanec Bulharskej republiky na Slovensku Ognian Garkov. Na slávnosti sa zúčastnil aj člen predsedníctva SAV Dušan Gálik a riaditeľ Ústavu svetovej literatúry SAV doc. Adam Bžoch.

Bulharský veľvyslanec Ognian Garkov v krátkom vystúpení zdôraznil, že Ján Koška zostáva pre bulharskú kultúrnu verejnosť veľkou osobnosťou, bol priekopníkom slovenskej bulharistiky aj rozvoja vzájomných vzťahov. Bol nielen vedcom, ale aj básnikom – a básnici nikdy neumierajú. Jeho verše sú živé, mnohé z nich sú späté s Bulharskom, a tvoria pevný most medzi oboma krajinami.

Ján Koška, popri iných svojich aktivitách, bol popredným odborníkom na dejiny bulharskej literatúry a oblasť slovensko-bulharských literárnych a kultúrnych vzťahov. Výsledky bádateľskej práce zverejnil vo vedeckých monografiách Bulharská básnická moderna  (1972), Slovenské pohľady na bulharský juh(1876-1878)  vydanej roku 1978, Slovensko-bulharské literárne vzťahy  (1985) a Recepcia ako tvorba, Slovensko-bulharské literárne vzťahy (1826 – 1989)  z roku 2003. Slovenskú bulharistiku pozdvihol na vysokú profesionálnu úroveň.