Aktuality

Košický kozmický výskum jubiluje

17.9.2007, otvorené 3261-krát

 

Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach zorganizoval v piatok 14. septembra spomienkový seminár.

Seminár zorganizovali v spolupráci s Technickou univerzitou Košice a Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou – bol venovaný dvom významným výročiam výskumu kozmických energetických častíc na Slovensku. Podujatie je súčasťou európskeho projektu SWEETS - Space Weather and Europe – an Educational Tool with the Sun.

Uplynulo už 50 rokov, čo sa v rámci Medzinárodného geofyzikálneho roka 1957 začal pravidelný monitoring kozmického žiarenia na Lomnickom štíte a zároveň 30 rokov od vypustenia prvej automatickej kozmickej vedeckej aparatúry skonštruovanej v Košiciach. Na družici Interkozmos-17, ktorá bola vypustená 24. septembra1977 z ruského kozmodrómu Pleseck, zabezpečovala košická aparatúra SK-1 registráciu kozmických neutrónov a gama žiarenia.

Okrem terajších aj bývalých pracovníkov z ÚEF SAV a Technickej univerzity sa na seminári zúčastnili aj pozvaní zahraniční "pamätníci" dr. Stanislav Fischer z Akadémie vied ČR a prof. Stilian Kavlakov z Bulharskej akadémie vied. Podujatie, ktoré sa konalo v Aule Maxima košickej Technickej univerzity, otvorili doc. Karol Flachbart, riaditeľ ÚEF a prof. Karel Kudela, vedúci Oddelenia kozmickej fyziky ÚEF SAV.

Ján Baláž
ÚEF SAV v Košiciach


Príloha: Poster Tridsať rokov v kozme.


Foto: autor

Príloha

<b>Doc. Karol Flachbart</b>, riaditeľ Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, pri otvorení podujatia.
Príloha

<b>Prof. Karel Kudela</b>, vedúci Oddelenia kozmickej fyziky ÚEF, venoval značnú časť svojej prednášky spomienke na profesora Juraja Dubinského, zakladateľa košického kozmického výskumu, a na dr. Ladislava Justa, ktorý dosiahol vyznamné výsledky v štúdiu jadrovofyzikálneho aspektu kozmického žiarenia.
Príloha

<b>Prof. Juraj Dubinský</b> (1914-1994), bývalý riaditeľ ÚEF SAV, bol zakladateľom laboratória na pozorovanie kozmického žiarenia na Lomnickom štíte a zapojil ÚEF ako prvé slovenské pracovisko do programu kozmických letov Interkozmos.
Príloha

<b>Dr. Stanislav Fischer</b>, bývalý pracovník SAV, zaujal publikum predovšetkým pútavým rozprávaním o zážitkoch z Arktídy aj Antarktídy. V drastických podmienkach antarktickej polárnej noci, kde teplota nezriedka klesá aj pod -70°C, išlo doslova o život. A to všetko v záujme detekcie kozmických energetických častíc, ktoré v polárnych oblastiach ľahšie prenikajú až na zemský povrch pozdĺž siločiar zemského magnetického poľa.
Príloha

<b>Prof. Stilian Kavlakov</b>z Bulharskej akadémie vied rozpráva o budovaní celosvetovej siete vysokohorských observatórií na detekciu kozmického žiarenia. Neodmysliteľnou a uznávanou súčasťou tejto siete je aj náš <b>Lomnický štít</b> (2634 m n.m.), obdobné observatórium sa nachádza aj na najvyššej bulharskej hore Musala (2925 m n.m.).
Príloha

<b>Prof. Linus Michaeli</b> rozpráva o začiatkoch vývoja kozmických družicových experimentov na Technickej univerzite (vtedy VŠT) v Košiciach.
Príloha

<b>Ing. Jozef Rojko, CSc.</b>, konštruktér prvej automatickej košickej kozmickej aparatúry SK-1, ktorá vzlietla do kozmu na palube družice Interkozmos-17 v roku 1977. Je laureátom Ceny SAV za rok 1995 za zásluhy v oblasti vývoja a konštrukcie kozmickej techniky na Slovensku.
Príloha

<b>Dr. Marián Slivka</b> rozpráva o spracovaní dát z vedeckých satelitov.
Príloha

<b>Observatórium na Lomnickom štíte</b> je už 50 rokov súčasťou celosvetovej siete na monitorovanie žiarenia prichádzajúceho z kozmu. Detekciu žiarenia zabezpečuje tzv. <b>neutrónový supermonitor</b>, ktorého dáta sú v reálnom čase dostupné aj na webe: http://neutronmonitor.ta3.sk.
Príloha

<b>SK-1</b> - prvá automatická kozmická vedecká aparatúra vyvinutá v Košiciach.
Príloha

Družica <b>Interkozmos-17</b>.
Príloha

<b>NUADU</b> je zatiaľ poslednou košickou vedeckou aparatúrou v kozme. Aj teraz lieta nad našimi hlavami na palube čínskeho satelitu Double Star TC-2, kde zabezpečuje detekciu energetických neutrálnych atómov. Na štart do kozmu už čakajú dve ďalšie dokončené košické vedecké aparatúry.
Príloha

Poster <b>Tridsať rokov v kozme</b>. (V lepšom rozlíšení dostupný v prílohe priamo pod textom.)