Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Životné prostredie

Domovský ústav: Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Zoznam čísel
Údaje

Jazyk: slovenský, český, anglický s anglickým abstraktom

Web: http://publikacie.uke.sav.sk

E-mail:
Adresa:
REDAKCIA / Editorial Office
Ústav krajinnej ekológie SAV, Štefánikova 3, P. O. Box 254, 814 99 Bratislava
Tel.: +421 2 2092 0318
http://uke.sav.sk

DOAJ
EV 3187/09
ISSN 0044-4863

Vydávanie časopisu je od 1. januára 2021 pozastavené.

Životné prostredie je recenzovaný časopis zameraný na aktuálne teoreticko-metodologické a praktické otázky krajinnoekologického a environmentálneho výskumu. Vychádza 4-krát ročne a publikuje články v slovenskom, českom, prípadne anglickom jazyku s anglickým abstraktom. Uverejňuje pôvodné vedecké práce základného a aplikovaného výskumu, diskusné príspevky, aktuality, informácie o konferenciách a recenzie kníh. Príspevky uverejnené v hlavnej monotematickej časti sú vyžiadané (ako vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných). V súlade s požiadavkami otvoreného prístupu (Open Access) k výsledkom vedeckej a výskumnej činnosti je obsah časopisu Životné prostredie voľne prístupný na svojej webovej stránke http://147.213.211.222/.

WEBOVÁ STRÁNKA
od roč. 24/1990 plné texty a anotácie príspevkov
14/1980 – 23/1989 len anotácie príspevkov, plné texty dostupné v knižnici ÚKE SAV
1/1967 – 13/1979 časopis dostupný v knižnici ÚKE SAV

VYDAVATEĽ / Published by
© Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava, Slovenská republika / Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic

PREDAJ časopisu / Sale of Journal
Kníhkupectvo VEDA, Štefánikova 3, 814 99 Bratislava

OBJEDNÁVKY a distribúcia časopisu / Orders and Journal Distribution
Slovenská republika / Slovak Republic • L. K. Permanent, s. r. o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava, e-mail: lkperm@lkpermanent.sk • Slovenská pošta, a. s., každé stredisko, e-mail: predplatne@slposta.sk
Zahraničie / Abroad • Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P. O. Box 164, 820 14 Bratislava, Slovenská republika, e-mail: predplatne@slposta.sk • SLOVART-G. T. G., Ltd., Krupinská 4, P. O. Box 152, 852 99 Bratislava, Slovenská republika, tel.: 00421 2 6383 9472, e-mail: info@slovart-gtg.sk
Česká republika / Czech Republic • A. L. L. Production, s. r. o., P. O. Box 732, 111 21 Praha, Česká republika, e-mail: predplatne@predplatne.cz