Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Róbert Pazúr PhD.

International projects

* LAPIA - Land cover change monitoring for identification of potential illegal activities in Slovakia

Monitorovanie zmien krajinnej pokrývky na identifikáciu potenciálne ilegálnych aktivít na Slovensku

Duration: 15.2.2023 - 14.8.2024
Program: European Space Agency (ESA)
Project leader: Ing. Szatmári Daniel PhD.

G4B - Grasslands for biodiversity: supporting the protection of the biodiversity-rich grasslands and related management practices in the Alps and Carpathians

Trávne porasty pre biodiverzitu: podpora ochrany trávnych porastov bohatých na biodiverzitu a súvisiacich postupov hospodárenia v Alpách a Karpatoch

Duration: 1.4.2023 - 31.3.2026
Program: Multilaterálne - iné
Project leader: Mgr. Pazúr Róbert PhD.

* TMP4LAPIA - The Third-Party Missions Datasets for Identification of Potential Illegal Activities in Slovakia

Údaje z misií tretích strán na identifikáciu potenciálnych nelegálnych aktivít na Slovensku

Duration: 1.8.2023 - 31.7.2024
Program: European Space Agency (ESA)
Project leader: Mgr. Goga Tomáš PhD.


National projects

MEADOW - Species-rich Carpathian grasslands: mapping, history, drivers of change and conservation

Druhovo bohaté lúky a pasienky Karpát: mapovanie, história, príčiny zmien a ochrana

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: Mgr. Pazúr Róbert PhD.

* MEADOW - Species-rich Carpathian grasslands: mapping, history, drivers of change and conservation

Druhovo bohaté lúky a pasienky Karpát: mapovanie, história, príčiny zmien a ochrana

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: Mgr. Janišová Monika PhD.

Assessment of ecosystem services and their adaptation into the strategic planning and future development of the national parks and their hinterland

Hodnotenie ekosystémových služieb ich implementácia do strategického plánovania a budúceho vývoja národných parkov a ich zázemia

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Pazúr Róbert PhD.

Projects total: 6

Note: * cosolver