Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Szilvia Kontár PhD.

National projects

* GLYCO4BIO - Biochip systems for targeted glycan analysis of biomarkers for biomedical and biotechnological applications

Biočipové systémy na cielenú glykánovú analýzu biomarkerov pre biomedicínske a biotechnologické aplikácie

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Ing. Sulová Zdena DrSc.

* A new insight at isothiocyanates as substances interfering with the homeostasis of neoplastically transformed cells

Nový pohľad na izotiokyanáty ako látky zasahujúce do homeostázy neoplasticky transformovaných buniek

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Imrichová Denisa PhD.

* Omnipotence - Defense mechanisms of microbial and animal cells in reducing their sensitivity to plant defensive compounds

Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: Ing. Sulová Zdena DrSc.

* -

Špecifické zmeny v expresii niektorých génov zahrnuté v rozvoji rezistencie leukemických buniek voči xenobiotikám

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: prof. Ing. Breier Albert DrSc.

* LEBRE - Multidrug resistance of leukemia cells - Phenotype caused by interference of multimodal molecular reasons

Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: Ing. Sulová Zdena DrSc.

Projects total: 5

Note: * cosolver