Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

The list of national projects SAS

Institute of History
The Development of the State, County, Domain and Municipial Administration in Early Modern Period
Administratíva raného novoveku v zrkadle štátnej, stoličnej, panskej a mestskej správy
Program: VEGA
Project leader: Janura Tomáš PhD.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Operation Reinhardt and Slovakia. The Fates of Slovak Jews deported to Lublin District
Akcia Reinhardt a Slovensko. Osudy slovenských Židov deportovaných v roku 1942 do Oblasti Lublin
Program: VEGA
Project leader: Hlavinka Ján PhD.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2022
Ars moriendi. Phenomenon of Death in the Medieval Kingdom of Hungary
Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku
Program: SRDA
Project leader: Hlavačková Miriam PhD.
Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
History of the Faculty of Medicine, Comenius University in Bratislava 1938 - 1948. Faculty, doctors, students and science from autonomy to the consequences of the February coup
Dejiny lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 1938-1948. Fakulta, lekári, študenti a veda od autonómie po následky februárového prevratu
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Falisová Anna CSc.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021
History of silicates (glass, mortaries, magnesite) in Slovakia, manufacturing, research and its role in technical education
Dejiny silikátov (sklo, maltoviny, magnezit) na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Sabol Miroslav PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2021
History of State-owned Mint in Kremnica 1918 – 1948
Dejiny štátnej mincovne v Kremnici 1918 – 1948
Program: Intra-constitutional
Project leader: Hollý Karol PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2021
Trust and distrust in political environment of the Cold War Europe
Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny
Program: VEGA
Project leader: Zavacká Marína M.A., PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021
The Phenomenon of Multilingualism in the Kingdom of Hungary in the Middle Ages and Early Modern Period
Fenomén viacjazyčnosti v Uhorskom kráľovstve v stredoveku a v ranom novoveku
Program: VEGA
Project leader: Fundárková Anna M.A., PhD.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
-
Funkcia Malej dohody medzi Balkánom a Baltom (1919-1940)
Program: Intra-constitutional
Project leader: PhDr. Ferenčuhová Bohumila DrSc.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2021
Historiography in the Institute of History of the Slovak Academy of Sciences
Historiografia v Historickom ústave SAV 2019-2021
Program: Intra-constitutional
Project leader: PhDr. Ďurková Mária
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2021
History updated. Centre of curricular support of the university teaching of history
History updated. Centrum kurikulárnej podpory vysokoškolskej výučby v odboroch história a dejepis
Program: Other projects
Project leader: Zavacká Marína M.A., PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022
Economic Relations of the Slovak Republik 1939 – 1945 and the Protectorate of Bohemia and Moravia
Hospodárske vzťahy Slovenskej republiky 1939 – 1945 a Protektorátu Čechy a Morava
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Hallon Ľudovít DrSc.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Musical Theatre in Bratislava from the Second Half of the 19th Century to the First Half of the 20th Century (Exponents, Institutions, Repertory, Reflection)
Hudobné divadlo v Bratislave od druhej polovice 19. do prvej polovice 20. storočia (osobnosti, inštitúcie, repertoár, reflexia)
Program: VEGA
Project leader: Laslavíková Jana PhD.
Annotation:The project Musical Theatre in Bratislava from the Second Half of the 19th Century to the First Half of the 20th Century (Exponents, Institutions, Repertory, Reflection) is based on the primary source research aiming at the evaluation of the repertory of the Municipal Theatre/the present Historical Building of the Slovak National Theatre (SNT) in the period 1886–1920 and examination of the aesthetic-critical views on the musical theatre through the production practice in the SNT in the years 1920–1950. On the basis of the period opera reviews subjected to the text-critical analysis, examining and researching primary and secondary sources (personal legacy, music material, decrees regarding the running of the theatre) and through the compilation of a database of the daily performance schedule from 1886 we will get a general view of the musical theatre operating in one building during two historical periods. A two-volume monograph on the theatre history in Bratislava will be part of the project.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2021
Chronologia historiarum bibliothecarum ab initio usque ad annum 2020
Chronológia dejín knižníc na Slovensku od počiatkov do roku 2020
Program: SRDA
Project leader: PhDr. Kowalská Eva DrSc.
Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Cultural Policy, its System and Agents in the Stalinist and Post-Stalinist Era
Kultúrna politika, jej systém a aktéri v stalinskom a poststalinskom období s vyústením do reformnej dekády 60. rokov na Slovensku
Program: Intra-constitutional
Project leader: PhDr. Jaksicsová Vlasta PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021
Cultural and political developments in 1970s and in 1980s in Slovakia
Kultúrno-politický vývoj na Slovensku v 70. a 80. rokoch 20. storočia
Program: Intra-constitutional
Project leader: PhDr. Londáková Elena CSc.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022
Modern procesing methods of encrypted archival documents
Moderné metódy spracovania šifrovaných archívnych dokumentov
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Lengyelová Tünde CSc.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
A journey to a modern society. Three centuries of the early modern period
Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku
Program: SRDA
Project leader: PhDr. Čičaj Viliam CSc.
Annotation:Current European and world historiography studying the formation of modern society is based on postulate that it is basically a process of self-realization of an individual. In this sense, the early modern period, also referred to as a pre-modern society (“Vormoderne”), is the most crucial period. At that time, new elements are being formed, without which the existence and birth of modern civil society would not be possible. The historiography of the early modern period has discovered an individual – a personage who in that very period goes through the process of individualization, of which the most important aspect is individual’s independence and freedom. The processes of individualization, social disciplinization, changes in communication practice, creation of new spaces, changes in everyday life, confessionalization etc. are also part of the development of the pre-modern society. On the other hand, other disciplines besides the historiography (sociology, culturology, anthropology, social psychology etc.) also pay attention to this process in the early modern period. This results in the use of many non-traditional and original theoretical and methodological techniques. The aim of the proposed project is, in accordance with modern trends, to improve and integrate Slovakia's history into the wider European context.
Duration: 1.8.2018 - 31.7.2022
Ordinary soldiers or criminals? Criminal consequences of membership in the Waffen-SS of Slovak citizens after 1945
Obyčajní vojaci alebo zločinci? Trestnoprávne dôsledky členstva vo Waffen-SS slovenských štátnych príslušníkov po roku 1945
Program: Intra-constitutional
Project leader: PhDr. Schvarc Michal PhD.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2022
From charity and self-help to municipal and state social policy. (Roots and predecessors of the state social policy system in Slovakia in the 19th and beginning 20th centuries)
Od dobročinnosti a svojpomoci ku komunálnej a štátnej sociálnej politike (Korene a predchodcovia systému sociálnej politiky štátu na území Slovenska v 19. a na začiatku 20. storočia)
Program: Intra-constitutional
Project leader: Dudeková Kováčová Gabriela PhD.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2024
The Pálffys and their Representation in Portraits in the 18th Century (cca. 1690-1770)
Pálffyovci a ich portrétna reprezentácia v 18. storočí (cca. 1690 - 1770)
Program: VEGA
Project leader: Fundárková Anna M.A., PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022
Ruler power in the Middle Ages. Development of the Sovereign Power from the Great Moravian princes to the Kings of the late Middle Ages
Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po kráľov neskorého stredoveku
Program: VEGA
Project leader: Steinhübel Ján CSc.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021
Political development in 1960s and in 1970s in Slovakia
Politický vývoj na Slovensku v 60. rokoch a 70. rokoch 20. storočia
Program: Intra-constitutional
Project leader: PhDr. Sikora Stanislav CSc.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022
The state and dynamics of civil society – continuities and discontinuities
projekt Štát a dynamiky občianskej spoločnosti – kontinuity a diskontinuity
Program: Intra-constitutional
Project leader: PhDr. Mannová Elena CSc.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Implementation of Health - awarenes work in Slovakia in the past
Realizácia zdravotno-osvetovej práce na Slovensku v minulosti
Program: Intra-constitutional
Project leader: PhDr. Falisová Anna CSc.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2021
Renaissance influences in the Modern Era society in relation to Slovakia
Renesančné vplyvy na novovekú spoločnosť vo vzťahu k Slovensku
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Frimmová Eva DrSc.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022
Broadcasting from Western Europe to the countries of East-Central Europe after 1948. Political context, reactions and on-going campaigns of „Cold War“ in the practice
Rozhlasové vysielanie zo Západu do krajín stredovýchodnej Európy po roku 1948. Politický kontext, reakcie a sprievodné kampane „studenej vojny“ v praxi
Program: Intra-constitutional
Project leader: Segeš Dušan M.A., PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021
-
Spoločenské a hospodárske osobitosti uhorského vývoja v neskorom stredoveku
Program: Intra-constitutional
Project leader: PhDr. Štefánik Martin PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021
-
Spoločenské a hospodárske osobitosti uhorského vývoja v neskorom stredoveku
Program: Intra-constitutional
Project leader: PhDr. Štefánik Martin PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021
Cold war and Central Europe: some aspects of its development
Studená vojna a stredná Európa: niektoré aspekty jej vývoja
Program: Intra-constitutional
Project leader: PhDr. Ivaničková Edita CSc.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021
Studies on the regimen of a medieval man. Alcoholic beverages as a cultural-historical phenomenon
Štúdie k životospráve stredovekého človeka. Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Dvořáková Daniela DrSc.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2024
Theoretical and Methodological Questions of Crime History of Slovakia / Hungarian Kingdom
Teoretické a metodologické otázky skúmania dejín kriminality Slovenska / Uhorska
Program: VEGA
Project leader: Szeghyová Blanka PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022
-
Typografické médium a cenzúra ako subsystém sociálnej kontroly
Program: Intra-constitutional
Project leader: Doc. Kollárová Ivona PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2021
Corruption in civil service and anticorruption diskuse in Hungary / Slovakia 1780 – 1918
Úradnícka korupcia a protikorupčný diskurz v Uhorsku / na Slovensku 1780 – 1918
Program: Intra-constitutional
Project leader: Doc. Šoltés Peter PhD.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
The territory of Slovakia in the context of ancient sources: re-evaluation, functions, stereotypes
Územie Slovenska v kontexte antických prameňov: prehodnotenie, funkcie, stereotypy
Program: VEGA
Project leader: Bystrický Peter PhD.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2022
Exiting wars
Výstupenia zo svetových vojen
Program: VEGA
Project leader: Kšiňan Michal PhD.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
University research in the context of the constitutional and political changes in the years 1918 - 1968
Vývoj vedy na vysokých školách v kontexte štátoprávnych a politických zmien na Slovensku v období 1918 – 1968
Program: VEGA
Project leader: Hollý Karol PhD.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
-
Vzťah tela a duše v stredovekej západnej kultúre
Program: Intra-constitutional
Project leader: PhDr. Dvořáková Daniela DrSc.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021
From the Monarchy to the Republic. The Transition Process of the Society in Slovakia in the European Context (from the End of the 19th Century till 1945)
Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte (od konca 19. storočia do roku 1945)
Program: SRDA
Project leader: PhDr. Kováč Dušan DrSc.
Annotation:History of Slovakia and the Central European Region in the 20th century was marked by frequent changes of political regimes. New political elites that got hold of the power after these upheavals strongly declared their distaste for the previous periods. This fact influenced also approach of the Slovak historiography to the research of the 1st half of the 20th century. Traditional Slovak historiographical writing was focused mostly on the aspects of discontinuity and change. The long-term trends did not belong to preferred themes of the research. The goal of the project is to map long-term development of the Slovak society from the end of the 19th century till 1945. The concept of the project is based on a modern processing of the social development in Slovakia from the end of the 19th century till the first half of the 20th century considering the continuity and discontinuity of numerous development aspects and trends which transcendent the traditional political milestones of 1918 and 1939. This approach has not been applied by the Slovak historiography very often yet. The history of Slovakia has been usually studied chronologically divided according to those mentioned milestones. Applying this methodology, the longer trends of the social development were getting only small attention from the historians. These trends include especially processes related to modernization, economic development, social phenomenon, trends incivil society and political culture or the long-term developments in culture, science and education. The goal of the research group is to fill in this gap and bring up more complex view on the social changes in Slovakia during the searched period.
Duration: 1.8.2018 - 31.7.2022
Foreign Policy aspects of the development of the Slovak society in 1970´s
Zahranično-politické súvislosti vývoja slovenskej spoločnosti v 70. rokoch 20. storočia
Program: Intra-constitutional
Project leader: PhDr. Poláčková Zuzana CSc.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021
Jewish Political Parties in the Political System of Czechoslovakia from 1918 till 1938
Židovské politické strany v politickom systéme Československa v rokoch 1918-1938
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Mešková Hradská Katarína PhD.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023

The total number of projects: 41