Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

The list of national projects SAS

Institute of History

The Development of the State, County, Domain and Municipial Administration in Early Modern Period

Administratíva raného novoveku v zrkadle štátnej, stoličnej, panskej a mestskej správy

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: Janura Tomáš PhD.

Operation Reinhardt and Slovakia. The Fates of Slovak Jews deported to Lublin District

Akcia Reinhardt a Slovensko. Osudy slovenských Židov deportovaných v roku 1942 do Oblasti Lublin

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: Hlavinka Ján PhD.

-

Anjouovské obdobie v Uhorskom kráľovstve

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: Intra-constitutional
Project leader: PhDr. Štefánik Martin PhD.

Ars moriendi. Phenomenon of Death in the Medieval Kingdom of Hungary

Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: SRDA
Project leader: PhDr. Hlavačková Miriam PhD.

Tourism in Slovakia between 1939 and 1945. (Rest in the shadow of war)

Cestovný ruch na Slovensku v rokoch 1939 až 1945 (Oddych v tieni vojny)

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Sabol Miroslav PhD.

Democratization of society and political inclusion of the population in Slovakia from the end of the 19th century until 1938

Demokratizácia spoločnosti a politická inklúzia obyvateľstva na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1938

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: Intra-constitutional
Project leader: Benko Juraj PhD.

The Theatre as the Venue and Tool of Social Change

Divadlo ako priestor a nástroj spoločenskej zmeny

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Laslavíková Jana PhD.

Epidemics and anti-epidemiological measures in Slovakia in the long 19th century

Epidémie a protiepidemiologické opatrenia na území Slovenska v dlhom 19. storočí

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: Doc. Šoltés Peter PhD.

The Phenomenon of Multilingualism in the Kingdom of Hungary in the Middle Ages and Early Modern Period

Fenomén viacjazyčnosti v Uhorskom kráľovstve v stredoveku a v ranom novoveku

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: Fundárková Anna M.A., PhD.

The main development trends of healthcare in Slovakia from the establishment of the Czechoslovak Republic to 1968

Hlavné vývojové trendy zdravotníctva na Slovensku od vzniku ČSR do roku 1968

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Falisová Anna CSc.

Economic Relations of the Slovak Republik 1939 – 1945 and the Protectorate of Bohemia and Moravia

Hospodárske vzťahy Slovenskej republiky 1939 – 1945 a Protektorátu Čechy a Morava

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Hallon Ľudovít DrSc.

Chronologia historiarum bibliothecarum ab initio usque ad annum 2020

Chronológia dejín knižníc na Slovensku od počiatkov do roku 2020

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: SRDA
Project leader: PhDr. Kowalská Eva DrSc.

-

Inovácie v architektúre 20. storočia

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Szalay Peter PhD.

The glamour and fall of nobility. Strategies of noble representation in the History of Slovakia

Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: SRDA
Project leader: Duchoňová Diana PhD.

Modern procesing methods of encrypted archival documents

Moderné metódy spracovania šifrovaných archívnych dokumentov

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Lengyelová Tünde CSc.

Ordinary soldiers or criminals? Criminal consequences of membership in the Waffen-SS of Slovak citizens after 1945

Obyčajní vojaci alebo zločinci? Trestnoprávne dôsledky členstva vo Waffen-SS slovenských štátnych príslušníkov po roku 1945

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: Intra-constitutional
Project leader: PhDr. Schvarc Michal PhD.

From charity and self-help to municipal and state social policy. (Roots and predecessors of the state social policy system in Slovakia in the 19th and beginning 20th centuries)

Od dobročinnosti a svojpomoci ku komunálnej a štátnej sociálnej politike (Korene a predchodcovia systému sociálnej politiky štátu na území Slovenska v 19. a na začiatku 20. storočia)

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: Intra-constitutional
Project leader: Dudeková Kováčová Gabriela PhD.

From Charity to the State Social Policy: Ideas, Models and Practice in the period of State Interventionism in Slovakia during the 19th and the first half of 20th Centuries

Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike : Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Dudeková Kováčová Gabriela PhD.

Political socialization in the territory of Slovakia during the years 1848 - 1993

Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: SRDA
Project leader: Doc. Šoltés Peter PhD.

Political, Social and Economic Aspects of Repatriations in Central Europe in the 1940s

Politické, spoločenské a ekonomické aspekty repatriácií obyvateľstva v stredoeurópskom priestore v 40. rokoch 20. storočia

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Fiamová Martina PhD.
Annotation:The project focuses on little-known repatriation, re-emigration and relocation actions implemented by state power structures in the 1940s. The emphasis is on processes in the Slovak Republic and Czechoslovakia, but the project also pays attention to comparisons with similar processes in Central Europe. It focuses mainly on the repatriation of Slovaks from France, Belgium and occupied Poland and the so-called asocials of German nationality from Slovakia to Germany during the Second World War, the issue of Displaced Persons in the post-war period, refugees from the Czechoslovak Republic after February 1948 and a comparison with similar events in Poland. The main task of the project is the analysis of the personnel and institutional aspect of the researched processes, the analysis of their motives, course and impacts in the economic, political, social and cultural field.

Political activism, political consciousness and politicisation of the rural population in the 19th and the first half of the 20th centuries

Politický aktivizmus, politické povedomie a politizácia obyvateľstva v 19. storočí a prvej polovici 20. storočia

Duration: 1.6.2021 - 31.5.2024
Program: Intra-constitutional
Project leader: Vörös Ladislav PhD.

Monuments and celebrations as a medium of identification processes on the territory of today's Slovakia in the 19th and 20th centuries

Pomníky a oslavy ako médiá identifikačných procesov na území dnešného Slovenska v 19. a 20. storočí.

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: Intra-constitutional
Project leader: Macho Peter PhD.

Crossing the frontiers. The Phenomenon of Mobility in the History of Slovakia

Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska

Duration: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: SRDA
Project leader: PhDr. Michálek Slavomír DrSc.

Transformation of social care in Hungary (1750-1850)

Premeny chudobinskej starostlivosti v Uhorsku (1750- 1850)

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: Intra-constitutional
Project leader: Kušniráková Ingrid PhD.

Implementation of Health - awarenes work in Slovakia in the past

Realizácia zdravotno-osvetovej práce na Slovensku v minulosti

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: Intra-constitutional
Project leader: PhDr. Falisová Anna CSc.

Slovania in 1960s and during the era of normalisation. Domestic development and their foreign policy context

Slovensko v 60. rokoch 20. storočia a v období normalizácie. Domáci vývoj a jeho zahranično-politické súvislosti

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Londák Miroslav DrSc.

Body care and physical hygiene in the early modern period

Starostlivosť o telo a telesnú hygienu v ranom novoveku

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: Intra-constitutional
Project leader: Duchoňová Diana PhD.

Medieval society in the Kingdom of Hungary (structure, coexistence and confrontation of social groups until the end of the 13th century)

Stredoveká spoločnosť v Uhorsku (štruktúra, koexistencia a konfrontácia sociálnych skupín do konca 13. storočia)

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Hudáček Pavol PhD.

The state and dynamics of civil society – continuities and discontinuities

Štát a dynamiky občianskej spoločnosti – kontinuity a diskontinuity

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: Intra-constitutional
Project leader: PhDr. Mannová Elena CSc.

Studies on the regimen of a medieval man. Alcoholic beverages as a cultural-historical phenomenon

Štúdie k životospráve stredovekého človeka. Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Dvořáková Daniela DrSc.

The role of bourgeoisie in the modernization processes in transition from the estates to civil society (Hungary Kingdom and Slovakia 1780 – 1918)

Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918)

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Gaučík Štefan PhD.

Corruption in civil service and anticorruption diskuse in Hungary / Slovakia 1780 – 1918

Úradnícka korupcia a protikorupčný diskurz v Uhorsku / na Slovensku 1780 – 1918

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: Intra-constitutional
Project leader: Doc. Šoltés Peter PhD.

The influence of the individual and the community on the appearance of the city in Slovakia in the years 1918 - 1945. Political involvement of city residents and socially beneficial opportunities in the city

Vplyv jednotlivca a komunity na podobu mesta na Slovensku v rokoch 1918 – 1945. Politická angažovanosť obyvateľov miest a sociálne prospešné možnosti života v meste

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: Intra-constitutional
Project leader: Osyková Linda PhD.

Influence of Political Parties on School System and Further Education, thier Activities and Strategies towars Education of Population from 1918 till 1945, Personalities

Vplyv pôsobenia politických strán na školstvo a osvetu na Slovensku, ich aktivity a stratégie pri vzdelávaní obyvateľstva v rokoch 1918-1945, osobnosti

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Kázmerová Ľubica CSc.

Exiting wars

Výstupenia zo svetových vojen

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: Kšiňan Michal PhD.

University research in the context of the constitutional and political changes in the years 1918 - 1968

Vývoj vedy na vysokých školách v kontexte štátoprávnych a politických zmien na Slovensku v období 1918 – 1968

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Hallon Ľudovít DrSc.

Foreign policy determinants of the development of Slovak society in the 1960s and 1970s. Formulation of foreign policy priorities and interests of the Czechoslovak Socialist Republic and limits of their enforcement on the international political scene)

Zahraničnopolitické determinanty vývoja slovenskej spoločnosti v 60. a70. rokoch 20. storočia. Formulovanie zahraničnopolitických priorít a záujmov ČSSR a limity ich presadzovania na medzinárodnopolitickej scéne

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: Intra-constitutional
Project leader: PhDr. Poláčková Zuzana CSc.

Womenʼs Agenda and the Positions of Women in Political Parties and their Structures in Slovakia during the Inter-war Period

Ženská agenda a pozície žien v štruktúrach politických strán na medzivojnovom Slovensku

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: Intra-constitutional
Project leader: Hanula Matej PhD.

Jewish Political Parties in the Political System of Czechoslovakia from 1918 till 1938

Židovské politické strany v politickom systéme Československa v rokoch 1918-1938

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Mešková Hradská Katarína PhD.

The total number of projects: 39