Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

The list of international projects SAS

Ludovit Stur Institute of Linguistics
-
Dohoda o spolupráci medzi Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied a Výskumným ústavom Slovákov v Maďarsku
Program: Bilateral - other
Project leader: prof. PhDr. Ondrejovič Slavomír DrSc.
Duration: 1.1.2012 - 31.12.2022
European Language Grid
Európska jazyková sieť
Program: Horizon 2020
Project leader: RNDr. Garabík Radovan
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2021
European Lexicographic Infrastructure (ELEXIS)
Európska lexikografická infraštruktúra
Program: Horizon 2020
Project leader: Ing. Benko Vladimír PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2022
European network for Web-centred linguistic data science (Nexus Linguarum)
Európska sieť pre webovocentrickú lingvistickú dátovú vedu (zväzok jazykov)
Program: COST
Project leader: RNDr. Garabík Radovan
Duration: 28.10.2019 - 27.10.2023
Language In The Human-Machine Era
Jazyk v ľudsko-prístrojovej dobe
Program: COST
Project leader: PhDr. Molnár Satinská Lucia PhD.
Duration: 1.10.2020 - 31.10.2024
New Qualities and Values in Current Slavonic Languages
Nové kvality a hodnoty v súčasných slovanských jazykoch
Program: Inter-academic agreement
Project leader: Mgr. Wachtarczyková Jana PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022
The Slavic Linguistic Atlas
Slovanský jazykový atlas
Program: Inter-academic agreement
Project leader: Mgr. Chochol Martin PhD.
Duration: 1.1.2006 - 31.12.2021
Curated Multilingual Language Resources for CEF AT
Spravované viacjazyčné jazykové zdroje CEF AT
Program: Horizon 2020
Project leader: RNDr. Garabík Radovan
Duration: 1.6.2020 - 31.5.2023

The total number of projects: 8