Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Logo EASAC

UNESCO vyhlásilo 10. november za Svetový deň vedy pre mier a rozvoj

9. 11. 2020 | videné 1426-krát

UNESCO v roku 2001 vyhlásilo 10. november za Svetový deň vedy pre mier a rozvoj s cieľom posilniť povedomie verejnosti o dôležitosti vedy v spoločnosti. Kľúčovú úlohu vedeckého pokroku pri formovaní efektívnych demokratických procesov zdôrazňuje aj Vedecký poradný výbor európskych akadémií, EASAC – nezávislá organizácia bez väzby na priemyselné alebo finančné záujmy, ktorá pozostáva z vedeckých akadémií členských štátov EÚ, Nórska, Švajčiarska a Veľkej Británie.

Stojíme pred globálnymi výzvami a ak má mať ľudstvo bezpečnú a stabilnú budúcnosť, je potrebné vyvinúť spoločné úsilie. Týka sa to napr. zmeny podnebia a jej dôsledkov pre samotné prežitie života na našej planéte. So zmenou podnebia súvisí spôsob prístupu k dostatočnému množstvu obnoviteľných zdrojov energie bez negatívnych dôsledkov na životné prostredie, ako aj účinné spôsoby skladovania energie. Týka sa to potreby zásobovania rastúcej populácie Zeme čistou vodou a výživnými potravinami, ktoré sa pestujú v udržateľných podmienkach pri obnove ekosystémov. Týka sa to rastúceho problému obezity, dnes rozšírenejšieho problému ako podvýživa. Týka sa to nášho zdravia a potreby liečiť a predchádzať vzniku a šíreniu závažných chorôb, v neposlednom rade zvyšovania odolnosti voči antibiotikám, ktoré ohrozujú našu schopnosť chrániť sa pred infekciami. Na zvládnutie všetkých týchto problémov potrebujeme nové vedomosti a efektívne nástroje. Veda neustále pracuje na tom, aby nám ich poskytla.

Európska únia sa zaviazala, že odpoveďou na tieto výzvy bude prijatie Agendy 2030 a implementácia sedemnástich globálnych cieľov udržateľného rozvoja OSN do svojich vnútorných a vonkajších politík. Na splnenie týchto povinností musia politickí predstavitelia prijímať rozhodnutia, ktoré si vyžadujú dôsledné skúmanie zložitých vedeckých problémov. Akadémie vied zohrávajú zásadnú úlohu pri poskytovaní faktických dôkazov politikom v mnohých kľúčových oblastiach. Pre spoločnosť to bude prospešné iba vtedy, ak sa rozhodnutia budú zakladať na vedeckých poznatkoch; bez vedeckej podpory môžu mať politické rozhodnutia negatívne následky.

Rovnako dôležitou úlohou je šírenie výsledkov výskumu medzi verejnosťou. Nové objavy výskumu môžu vyvolať strach a neistotu, ktorá má často základ v nedostatku informácií. Mnoho otázok týkajúcich sa životného prostredia a globálneho otepľovania, ale aj genetického inžinierstva, očkovania, používania alternatívnych liekov a konvenčného verzus ekologického poľnohospodárstva môže byť veľmi sporných a je potrebné o nich diskutovať na základe jasných vedeckých dôkazov.

Zásadná úloha vedy a vedeckých dôkazov je zrejmá najmä v súvislosti s tohtoročnou pandémiou. Vedci na celom svete spolupracujú s cieľom identifikovať štruktúru vírusu a vyvinúť účinnú vakcínu. Veda má v období COVID-19 rozhodujúcu úlohu.

Prečo sú vedecké poznatky spoľahlivejšie ako pseudoveda a nepodložené názory šíriace sa bez akejkoľvek kontroly prostredníctvom moderných informačných technológií? Zásadný rozdiel je v tom, že tvrdenia a výsledky vedeckých výskumov je možné overiť vedeckými metódami a táto verifikovateľnosť je prirodzenou súčasťou vedy.

Vedecké výsledky musia byť preto schopné odolať kritickému skúmaniu a vedeckí pracovníci musia byť pripravení predložiť výsledky svojich tvrdení a odpovedať na kritiku. Vedecké dôkazy sa tak zásadne líšia od špekulácií.

Dnes však nemáme prístup ku všetkým nástrojom potrebným na riešenie všetkých hlavných globálnych problémov. Potrebné sú nové poznatky a nové riešenia, a preto je potrebný ďalší výskum. Zamestnanosť, zdravie a prosperita v budúcnosti, ako aj riešenie iných spoločenských problémov a  výziev tiež závisia od nových poznatkov, a preto sú investície do výskumu investíciou do budúcnosti. Výskum a inovácie musia mať prioritu tak v rozpočte EÚ, ako aj v rámci jednotlivých členských štátov.

Slovenská akadémia vied a EASAC deklarujú, že pri príležitosti Svetového dňa vedy urobia všetko preto, aby veda a jej poznatky mali v dnešnej spoločnosti čoraz väčšiu váhu, s dôrazom na budúce generácie.

Text: EASAC – European Academies, Science Advisory Concil

Súvisiace články