Aktuality

Sedemdesiatka Archeologického ústavu SAV v Nitre

Vložil(a): V. Šmihula, 3.12.2009, videné 3865-krát

 

V stredu 25. novembra v kongresovej sále Agroinštitútu v Nitre bolo slávnostné zasadanie venované 70. výročiu vzniku Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Sedemdesiatka vedeckej organizácie v slovenských pomeroch predstavuje matuzalemský vek - Archeologický ústav SAV v Nitre bezpochyby patrí k najstarším slovenským vedeckým pracoviskám. V toto slávnostné popoludnie sa v Nitre stretli nielen pracovníci a spolupracovníci ústavu, ale aj veľa významných hostí zo Slovenska aj zo zahraničia. Moderátorka podujatia Eva Pavlíková medzi nimi privítala štátneho tajomníka Ministerstva kultúry SR Augustína Jozefa Langa, nitrianskeho primátora Jozefa Dvonča, rektora UKF v Nitre doc. Libora Vozára, významných hostí zo zahraničia – riaditeľa rímsko-germánskej komisia Nemeckého archeologického ústavu prof. Friedricha Lütha, ďalej prof. Joachima Henninga z Goetheho univerzity vo Frankfurte nad Mohanom, riaditeľa Archeologického ústavu AV Českej republiky v Brne doc. Pavla Kouřila, ďalej prof. Dietera Quasta z Rímsko–germánskeho múzea v nemeckom Mainzi a ďalšie osobnosti zo spolupracujúcich inštitúcií. Vedenie Slovenskej akadémie vied na slávnosti zastupovali podpredsedovia SAV Viera Rosová, Ľubomír Falťan, Eva Majková, doc. Albert Breier a ďalší členovia Predsedníctva SAV.

Na úvod sa k hosťom prihovorila podpredsedníčka SAV Viera Rosová, ktorá pripomenula, že ústav vznikol v roku 1938 pod názvom Štátny archeologický a konzervačný ústav, súčasťou SAV sa stal v roku 1953. Dodala, že ústav sa v súčasnosti sústreďuje na projekty systematického archeologického výskumu, vďaka ktorému sa dozvedáme stále nové a nové čoraz prekvapujúcejšie poznatky o dejinách Slovenska a jeho obyvateľoch. Mimoriadne rozsiahla je jeho publikačná činnosť – svedčí o tom aj výstavka publikácií otvorená pri tejto príležitosti pod názvom "Najvýznamnejšie výskumy slovenskej archeológie". Mimoriadne ocenila aj širokú medzinárodnú spoluprácu ústavu – predovšetkým slovensko-kuvajtský projekt výskumu na ostrove Failaka v Perzskom zálive. Výstava Slovensko – križovatka civilizácii sa tešila veľkému úspechu aj v talianskej Florencii. Vyvrcholením úsilia pri hľadaní nových ciest je vznik centra excelentnosti, ktoré vzniklo pri ústave. Na záver vystúpenia zaželala tomuto pracovisku veľa síl, nápadov, entuziazmu mladých, aj dobré finančné zabezpečenie.

V ďalšej časti rokovania vystúpil riaditeľ Rímsko-germánskej komisie Nemeckého archeologického ústavu vo Frakfurte prof. Friedrich Lüth, ktorý priblížil konkrétne výsledky doterajšej spolupráce, najmä pri využívaní geofyzikálnych metód na archeologickom nálezisku z doby bronzovej a rímskeho tábora pri Vrábľoch.

Nestor slovenskej archeológie prof. Jozef Vladár, ako jeden z najstarších pracovníkov ústavu, si zaspomínal na vývoj slovenskej archeológie od 19. storočia. Vyzdvihol predovšetkým charizmatickú a mnohodimenzálnu osobnosť Andreja Kmeťa, ktorý už vtedy sníval o založení národnej akadémie vied. Sny slovenských vlastencov o vlastných archeologických výskumoch sa však mohli uskutočňovať až po vytvorení Československa, keď vznikla Univerzita Komenského v Bratislave. Prof. Vladár podrobne priblížil osobnosti, ktoré slovenskú archeológiu budovali – profesor Ján Eisner, prof. Štefan Janšák, prof. Vojtech Budinský-Krička, Anton Točík, ale ja mnohí ďalší, ktorí spojili sily do jednotného úsilia odborne preskúmať slovenské územie a prezentovať výsledky nielen doma, ale aj v zahraničí. "Treba veľkým uznaním konštatovať, že v zložitých procesoch po roku 1948, keď začal Anton Točík pôsobiť v Štátnom archeologickom ústave v Turč. Sv. Martine, došlo k zriadeniu výskumnej expedície v Nitre a v Košiciach Barczi," uviedol prof. Vladár. "Iniciátorom bol Anton Točík, ktorý bol poverený vedením expedície v Nitre – Nitra vďačí Točíkovi aj za rekonštrukciu hradu, kde sídlil ústav až do roku 1991 a slovenskí archeológovia za to, že v historicky krátkom čase dokázal vybudovať pracovisko, ktoré vďaka realizácii veľkých tematických systematických archeologických výskumov vynieslo slovenskú archeológiu na výslnie európskej archeológie." Z výsledkov výskumu prof. Vladár vyzdvihol najmä presvedčivé dôkazy o kontinuite vývoja osídlenia nášho územia od sklonku 8. storočia až do novoveku. Anton Točík spolu s Bohuslavom Chropovským dokázali pre tieto výskumy získať podporu ústredných aj miestnych orgánov a spolu so svojimi nástupcami sa významne zaslúžili o to, že Archeologický ústav v Nitre sa stal excelentným, medzinárodne uznávaným pracoviskom.

Súčasný riaditeľ ústavu Matej Ruttkay vo svojej obrazovej prezentáciií stručne zrekapituloval súčasné výskumné úlohy ústavu a predstavil jeho spoluprácu s domácimi aj zahraničnými pracoviskami. "S hrdosťou môžem povedať, že Archeologický ústav SAV patrí k popredným európskym archeologickým inštitúciám," zdôraznil. "Výsledkom je veľký počet monografií, zborníkov z konferencií a štúdií v domácich aj zahraničných vedeckých časopisoch." Pripomenul, že pracovníci ústavu sú členmi renomovaných zahraničných vedeckých spoločností a redakčných rád. Konštatoval, že po roku 1989 sa ústavu dotkli aj tienisté stránky prebiehajúcich procesov – prišlo drastické zníženie počtu pracovníkov, obmedzili sa základné činnosti. Od záveru roka 1991 do roku 2008 ústav viedol prof. Alexander Ruttkay, ktorému sa, pravda, so značnými ťažkosťami, podarilo postupne konsolidovať situáciu, zlom nastal až začiatkom tisícročia – aj preto chýba v ústave stredná generácia výskumníkov, mladí prichádzajú až v týchto rokoch. Archeologický ústav SAV v posledných rokoch organizoval niekoľko medzinárodných škôl archeológie, vďaka rozsiahlej medzinárodnej spolupráci - ústav je zapojený takmer do dvoch desiatok medzinárodných projektov – slovenskí archeológovia skúmajú v Kuvajte na Failake, v tomto roku sa začali výskumy aj v Sudáne a v budúcom roku sa rozbehne výskum aj v Turecku. Okrem toho prebiehajú menšie výskumné aktivity aj v Rakúsku a vo Francúzsku. V ďalšej časti vystúpenia Matej Ruttkay podrobnejšie informoval o spolupráci so zahraničnými inštitúciami, ale priblížil aj výskumy na Slovensku – slovanské hradisko v Bojnej, či viaceré ďalšie – v Nitre, pohrebisko v Ždani, slovanské hradisko v Majcichove s unikátnym datovaním dendrologickou metódou, výskum v Budatíne pri Žiline, záchranné výskumy pri budovaní ciest či priemyselných objektov a mnohé ďalšie. Osobitne zvýraznil aj aktivity na poli ochrany a záchrany kultúrneho dedičstva a pri jeho prezentácii (významné archeologické pamiatky – Liptovská Mara, Ducové, Iža, Nitra, Nižná Myšľa a pod.).

Podpredsedníčka SAV Viera Rosová v sprievode Ľubomíra Falťana následne odovzdala do rúk Mateja Ruttkaya vysoké ocenenie práce ústavu - Pamätnú medailu Slovenskej akadémie vied - a v mene Predsedníctva SAV poďakovala riaditeľovi ústavu aj jeho pracovníkom za doterajšiu prácu.

Slávnosť pokračovala pozdravnými vystúpeniami zástupcov domácich aj zahraničných spolupracujúcich inštitúcií. Pamätnými medailami či plaketami Archeologický ústav SAV ocenili okrem iných aj Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Milan Belica, rektor UK v Bratislave doc. František Gahér a ďalší partneri. Odznelo viacero zdravíc v rôznych jazykoch, avšak niekoľko desiatok pozdravných listov aj blahoželaní od partnerov z domova i zo zahraničia zostalo pre krátkosť času len v písomnej forme...

Vyvrcholením slávnostného zhromaždenie bolo oceňovanie významných spolupracovníkov a pracovníkov ústavu.

Zlaté plakety Archeologického ústavu SAV v Nitre získali:

V kategórii Čestný člen AÚ SAV:
 • Univ. prof. dr. Herwig Friesinger, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien.
  Dlhoročný spolupracovník ústavu, ktorý sa zaslúžil o úzke kontakty medzi rakúskou a slovenskou archeológiou a tieto vedecké väzby prinášajú ovocie v podobe stálej pomoci našim pracoviskám i v podobe mnohých pozoruhodných vedeckých projektov (napr. medzinárodné konferencie „Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im Mitteldonauraum.
 • prof. Siegmar von Schnurbein, RGK des Deutschen Archäologischen Institut, Frankfurt am Main.
  Popredný európsky odborník a dlhoročný riaditeľ RGK des DAI systematicky podporoval rozvoj slovenskej archeológie a neobyčajne sa zaslúžil o začlenenie hlavne našich mladých bádateľov do medzinárodnej spolupráce cestou podpory ich študijných pobytov a zapojenia do európskych vedeckých projektov.
 • PhDr. Titus Kolník, DrSc., Nitra
  za skvelé dlhoročné výsledky v oblasti archeológie doby rímskej.
V kategórii Podporovateľ slovenskej archeológie:
 • doc. JUDr. Róbert Fico, predseda Vlády Slovenskej republiky.
  Róbert Fico sa svojím osobným i štátnickým záujmom podstatným spôsobom angažoval v prospech rozvoja slovenskej vedy a výskumu našich najstarších dejín. Jeho zásluhou bolo možné po rokoch opätovne zahájiť systematický archeologický výskum na Slovensku.
 • prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Fyzikálny ústav SAV Bratislava.
  Dlhoročný predseda Slovenskej akadémie vied, ktorý významne podporil činnosť AÚ SAV a archeologický výskum v celom rozsahu.
Strieborné plakety AÚ SAV:
V kategórii Dopisujúci člen Archeologického ústavu SAV ich získali prof. Dr. Csanád Bálint, riaditeľ Régeszeti Intézete MTA, Budapest, za úzku spoluprácu medzi oboma ústavmi, PhDr. Darina Bialeková, CSc., Nitra, za pozoruhodné výsledky v oblasti výskumu včasného stredoveku, doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., podpredseda Vlády SR, za dlhodobú pomoc a spoluprácu, PhDr. Zlatica Čilinská, DrSc., Košice, za výsledky pri výskume obdobia avarského kaganátu, prof. Dr. Falko Daim, Römische-Germanisches Zentralmuseum Mainz, za intenzívnu pomoc slovenskej archeológii, prof. Dr. Bernhard Hänsel, Seminar für Frühgeschichte, Berlin, za dlhoročnú podporu výskumu doby bronzovej na Slovensku, prof. Dr. Joachim Henning, Vor- und Frühgeschichte Institut für Archäologische Wissenschaften Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main, za dlhodobú aktívnu spoluprácu s Archeologickým ústavom, PhDr. Mária Lamiová, CSc., Košice, za priekopnícku prácu pri výskume doby rímskej na východnom Slovensku, prof. Dr. Friedrich Lüth, Erster Direktor, RGK des DAI, Frankfurt am Main, za intenzívnu podporu spoločných slovensko-nemeckých projektov, prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc., Bratislava, za záslužnú pedagogickú činnosť a za spoluprácu pri výskume doby bronzovej, Dr. Shehab A. H. Shehab, Department of Museums and Antique Director, National Council for Arts and Letters, Safat, Kuwait, za organizáciu Kuvajtsko-slovenskej misie, prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, CSc., Modra, za záslužnú pedagogickú a vedeckú prácu a doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc., Archeologický ústav AV ČR, Brno, za realizáciu úspešných česko-slovenských vedeckých projektov.

Strieborné plakety AÚ SAV v kategórii Priaznivec slovenskej archeológie prevzali Ing. arch. Ladislav Švihel, Nitra, za dlhoročnú podporu a propagáciu slovenskej archeológie, Ing. Radovan Majerský, gen. riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky, Ministerstvo financií, Bratislava, za intenzívnu pomoc pri záchrane archeologického kultúrneho dedičstva, Ing. Miloš Nosál, CSc., riaditeľ št. rozpočtu Ministerstva financií, Bratislava, za účinnú podporu a pomoc slovenskej archeológii.

Viacerým významným pracovníkom a spolupracovníkom ústavu odovzdali aj Bronzové plakety Archeologického ústavu SAV. Kategórii Významný pracovník ústavu ich prevzali prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc., PhDr. Július Béreš, CSc., prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc., PhDr. Elena Miroššayová, CSc., doc. PhDr. Juraj Pavúk, DrSc., prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc., PhDr. Ladislav Veliačik, DrSc. a prof. PhDr. Jozef Vladár, DrSc. V kategórii Spolupracovník Archeologického ústavu SAV to boli PhDr. Juraj Bartík, CSc., riaditeľ Archeologického múzea Slovenského národného múzea, prof. Jozef Bujna, CSc., vysokoškolský pedagóg, bývalý dlhoročný pracovník i riaditeľ ústavu, prof. Janka Hečková, CSc., vysokoškolská pedagogička, bývalá dlhoročná pracovníčka ústavu, doc. PhDr. Klára Kuzmová, CSc., vysokoškolská pedagogička, bývalá dlhoročná pracovníčka ústavu, PhDr. Jozef Moravčík, aktívny spolupracovník ústavu, PhDr. Veronika Plachá, CSc. z Mestského múzea v Bratislave, PhDr. Priska Ratimorská, aktívna spolupracovníčka ústavu, PhDr. Mária Rejholcová, dlhoročná odborná pracovníčka ústavu, špecialistka na výskum ranostredovekých pohrebísk, prof. PhDr. Peter Romsauer, CSc., vysokoškolský pedagóg, bývalý dlhoročný pracovník ústavu, Mgr. Anton Števko, riaditeľ Ponitrianskeho múzea v Nitre a Ing. Jozef Zabák, dlhoročný vedúci ekonóm ústavu.

Príloha

Riaditeľ Archeologického ústavu SAV Matej Ruttkay preberá Pamätnú medailu SAV - zľava podpredsedovia SAV Viera Rosová a Ľubomír Falťan, Matej Ruttkay a jeho zástupca Ján Rajtár.
Príloha

Matej Ruttkay pri obrazovej prezentácii o histórii aj súčasnosti ústavu.
Príloha

Riaditeľ Rímsko-germánskej komisie Nemeckého archeologického ústavu vo Frakfurte prof. Friedrich Lüth priblížil konkrétne výsledky doterajšej vzájomnej spolupráce.
Príloha

Slovo má nestor slovenskej archeológie prof. Jozef Vladár.
Príloha

Pohľad do kongresovej sály medzi hostí.
Príloha

Pre pracovné povinnosti podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič (vľavo) na slávnosť prišiel až počas jej druhej, spoločenskej časti. Na fotografii preberá diplom k Striebornej plakete AÚ SAV z rúk Jána Rajtára. Vpravo Matej Ruttkay.
Príloha

Zástupca riaditeľa Archeologického ústavu AV ČR v Prahe Martin Kuna pri zdravici na počesť 70. výročia AÚ SAV.
Príloha

Prof. Joachim Henning z Goetheho univerzity vo Frankfurte nad Mohanom neprišiel pozdraviť spolupracovníkov s prázdnymi rukami...
Príloha

...rovnako aj prof. Ištván Fodor, dlhoročný riaditeľ Nemzeti múzea v Budapešti.
Príloha

Slovo má prof. Zdeněk Měřinský z Ústavu archeológie a muzeológie FF MU v Brne.
Príloha

Riaditeľ Archeologického ústavu AV Českej republiky v Brne doc. Pavel Kouřil.
Príloha

Doc. Jozef Hoššo (uprostred), vedúci Katedry archeológie FiF UK v Bratislave odovzdal vedeniu ústavu Pamätnú medailu rektora UK.
Príloha

Za občianske združenie Jurko, ktoré sa stará o unikátnu rotundu v Nitrianskej Blatnici, pozdravil ústav Ján Kolník.
Príloha

Vedúca odboru školstva Nitrianskeho VÚC Helena Psotová odovzdáva vedeniu ústavu Pamätnú medailu Nitrianskeho VÚC.
Príloha

Riaditeľ Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín SAV v Nitre doc. Ján Salaj pri pozdravnom príhovore.
Príloha

Predsedníčka Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV Elena Miroššayová.
Príloha

Prof. Friedrich Lüth preberá Zlatú plaketu AÚ SAV za prof. Siegmara von Schnurbeina.
Príloha

Zlatú plaketu za vynikajúce dlhoročné výsledky preberá Titus Kolník.
Príloha

Striebornú medailu preberá Darina Bialeková...
Príloha

...Zlatica Čilinská z Košíc...
Príloha

...prof. Dieter Quast z Rímsko–germánskeho múzea v nemeckom Mainzi...
Príloha

..prof. Tatiana Štefanovičová...
Príloha

...doc. Jaroslav Tejral z Archeologického ústavu AV ČR v Brne...
Príloha

...Shebab A. H. Shebab z Kuvajtu...
Príloha

...Veronika Plachá z Mestského múzea v Bratislave...
Príloha

...riaditeľ Ponitrianskeho múzea Anton Števko...
Príloha

...dlhoročný riaditeľ Agrokomplexu v Nitre Ladislav Šviheľ...
Príloha

...Miloš Nosáľ z Ministerstva financií SR...
Príloha

Súčasťou osláv bola aj výstava publikácií ústavu pod názvom <i>Najvýznamnejšie výskumy slovenskej archeológie</i>.
Príloha

Rovnako aj výstava posterov pod názvom <i>Kuvajtsko-slovenská archeologická expedícia 2004-2009.
Príloha

Titus Kolník so spisovateľom Pavlom Dvořákom (vľavo).
Príloha

Archeológ Karol Pieta (vľavo) so Shebabom A. H. Shebabom z Kuvajtu.
Príloha

Doc. Zdeněk Trejbal s archeologičkou Evou Zumpfe z Rakúska.
Príloha

Rektor UKF v Nitre doc. Libor Vozár s Helenou Psotovou v Nitrianskeho VÚC.
Príloha

Z umeleckého programu - vystupuje Slovenský spevácky zbor pri UKF v Nitre.
Príloha

Zdravica, ktorú ústavu poslal prof. Werner Müller-Esterl, Präsident der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main (nenechajte sa pomýliť chýbajúcim písmenom v priezvisku na obrázku - zrejme ani profesorom sa nevyhýbajú drobné preklepy).