Aktuality

Pri príležitosti storočnice prof. Štefana Lubyho st.

Vložil(a): V. Šmihula, 22.9.2009, videné 2459-krát

V dňoch 17.-18. septembra bola v Smoleniciach významná medzinárodná konferencia venovaná reforme súkromného práva v strednej a východnej Európe.

Konferenciu v rámci X. Lubyho právnických dní pod názvom Reforma súkromného práva v strednej a východnej Európe v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach zorganizovala Nadácia Štefana Lubyho a Právnická fakulta Trnavskej univerzity v spolupráci so spolkom Facultas Nova pod záštitou predsedu Slovenskej akadémie vied.

Predpoludňajšie rokovanie prvého dňa konferencie bolo venované životu a dielu významného slovenského civilistu, právneho vedca a profesora súkromného práva akademika ČSAV a SAV prof. JUDr. Štefana Lubyho, DrSc. (1910-1976). Miesta za predsedníckym stolom zaujali vedúci Kancelárie prezidenta SR prof. Milan Čič, predseda Nadácie Štefana Lubyho prof. Ján Lazar, prodekan Právnickej fakulty TU prof. Peter Blaho, dekanka Právnickej fakulty TU prof. Helena Barancová, podpredsedníčka SAV Viera Rosová, riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV (v ktorom prof. Štefan Luby st. dlhší čas pôsobil) Peter Colotka, ako aj syn akademika Lubyho, bývalý dlhoročný predseda SAV prof. Štefan Luby ml.

Prof. Peter Blaho na úvod slávnosti privítal aj ďalších vzácnych hostí – podpredsedu Ústavného súdu SR Milana Ľalíka, predsedu Slovenskej advokátskej komory Štefana Detvaia, prezidenta Notárskej komory SR Miroslava Ďuriša, podpredsedníčku Najvyššieho súdu SR Danielu Švecovú a ďalšie osobnosti.

Hostí privítala a program X. Lubyho právnických dní vo svojom príhovore priblížila aj dekanka PF TU prof. Helena Barancová. Na konferencii sa zúčastnili predstavitelia slovenskej právnej vedy a praxe ako aj odborníci z Nemecka, Rakúska, Ruska, Poľska, Srbska, Rumunska, Chorvátska, Slovinska, Bosny a Hercegoviny, Maďarska a Českej republiky.

Osobnosti a dielu prof. Štefana Lubyho st. sa vo vystúpení venoval prof. Milan Čič - prečítal pozdravné posolstvo prezidenta SR Ivana Gašparoviča, ktorý v predvečer konferencie pri príležitosti storočnice prijal aj prof. Štefana Lubyho ml., aby vzdal hold jeho otcovi... Prezident vo svojom liste charakterizoval akademika Lubyho ako jedného z významných mužov našich novodobých dejín, významného prednášateľa a znalca občianskeho aj rodinného práva, zakladateľa právnej komparatistiky na Slovensku.

Podrobnejšie životu a dielu akademika Štefana Lubyho sa vo svojom vystúpení venoval prof. Ján Lazar, ktorý vyzdvihol najmä nadčasový charakter jeho prác. Pripomenul, že jeho vedecké dielo rozsahom aj významom nemá u nás obdobu – je autorom 26 knižných monografií a vyše 400 pôvodných vedeckých štúdií a odborných článkov, venovaných nielen širokej palete tém občianskeho práva, ale zaoberajú sa aj množstvom interdisciplinárnych vedeckých a odborných problémov, ktoré aj po rokoch majú obrovský význam pre slovenskú právnu vedu aj prax a až dnes môžeme jeho diela správne doceniť.

Mimoriadne zaujímavým vystúpením boli spomienky akademikovho syna prof. Štefana Lubyho ml. na svojho otca – od širších súvislostí historického rodinného zázemia až po posledné dni, keď ho ťažká choroba postupne ochromovala, napriek tomu sa snažil ďalej pokračovať v nezavŕšenej práci… Vari najmladší vysokoškolský profesor v histórii Slovenska – už ako tridsaťročný získal tento titul – aj po vojne pokračoval vo svojej práci, bol dekanom Právnickej Fakulty UK, rektorom Vysokej školy obchodnej v Bratislave. Už v roku 1952 sa stal členom-korešpondentom ČSAV, o rok neskôr aj SAV. Žiaľ, v roku 1959 z rozhodnutia Karola Bacílka musel spolu s ďalšími 75 docentmi a profesormi odísť z pedagogickej praxe (dôvodom bola údajná kompromitácia svojou minulosťou a pôvodom) a začal pracovať v Ústave štátu a práva SAV, kde pôsobil až do svojich posledných dní. Pre súčasníkov možno až úsmevne pôsobili spomienky na kufríkový písací stroj, ktorý akademika sprevádzal na všetkých cestách, dokonca aj pod stan... Texty upravoval pomocou nožníc a lepidla, pracoval denne 12-14 hodín, oddychoval len počas počúvania rozhlasových správ a krátkej zdravotnej prechádzky. Literatúru sledoval v nemčine, vo francúzštine, maďarčine, angličtine, taliančine a vo viacerých slovanských jazykoch. Na písanie sa starostlivo pripravoval – výstrižky skladoval vo veľkých škatuliach. Z nerestí – množstvo kávy, neskôr po lekárskom zákaze kokakoly... Mal rád rodný Liptov, i keď neskôr tam chodieval len výnimočne...

S príhovormi vystúpili aj podpredsedníčka SAV Viera Rosová a riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV Peter Colotka, ktorý priblížil jeho pôsobenie v ústave.

Na záver predpoludňajšej časti programu predseda Nadácie Štefana Lubyho prof. Ján Lazar odovzdal Pamätné medaily Štefana Lubyho za zásluhy v oblasti právnej vedy piatim domácim aj zahraničným osobnostiam. Medaily prevzali - prof. Tatjana Josipovič zo Záhrebskej univerzity, prof. Lajos Vékás z Eötvös Loránd University v Budapešti, prof. Rudolf Welser z Viedenskej univerzity, prof. Martin Schauer z Viedenskej univerzity a prof. Peter Blaho z Trnavskej univerzity. Predseda nadácie pripomenul, že ide o osobnosti, ktoré sú medzinárodne známe aj uznávané a sú pravidelnými účastníkmi konferencií v rámci Lubyho právnických dní na Slovensku. Medaily im správna rada nadácie udelila za vynikajúce zásluhy o naplnenie cieľov nadácie, medzi ktoré patrí rozvoj právnickej vzdelanosti, právnej vedy a medzinárodnej vedeckej spolupráce vo vzťahu k Slovenskej republike.

Na druhý deň sa na konferencii zúčastnila aj podpredsedníčka vlády SR a ministerka spravodlivosti Viera Petríková, ktorá vo svojom vystúpení vysoko ocenila osobnosť akademika Štefana Lubyho.

Príloha

Dlhoročný predseda SAV prof. Štefan Luby pri spomienkach na svojho otca akademika Štefana Lubyho...
Príloha

Zľava prof. Helena Barancová, prof. Milan Čič a Viera Rosová.
Príloha

Zľava Peter Colotka, prof. Štefan Luby ml., prof. Ján Lazar a prof. Peter Blaho.
Príloha

Prof. Peter Blaho otvára rokovanie konferencie.
Príloha

Prof. Helena Barancová počas vystúpenia.
Príloha

Hovorí jeden zo žiakov akademika Štefana Lubyho prof. Milan Čič...
Príloha

Predseda Nadácie Štefana Lubyho prof. Ján Lazar.
Príloha

Prof. Ján Lazar (vľavo) s prof. Štefanom Lubym ml.
Príloha

Osobné spomienky akademikovho syna prof. Štefana Lubyho ml. zaujali domácich aj zahraničných účastníkov konferencie.
Príloha

Prof. Štefan Luby ml. pri vystúpení.
Príloha

Pohľad medzi účastníkov...
Príloha

...iný pohľad...
Príloha

...a ďalší.
Príloha

V strede podpredsedníčka Najvyššieho súdu SR Daniela Švecová.
Príloha

Vystupuje podpredsedníčka SAV Viera Rosová.
Príloha

Slovo má riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV Peter Colotka.
Príloha

Pamätnú medailu Štefana Lubyho z rúk prof. Jána Lazara preberá prof. Tatjana Josipovič zo Záhrebu.
Príloha

Prof. Lajos Vékás z Budapešti (vpravo) v rovnakej úlohe...
Príloha

Prof. Rudolf Welser z Viedne sa bezpochyby oceneniu tiež potešil.
Príloha

Napokon medailu preberá aj prof. Peter Blaho z Trnavskej univerzity.
Príloha

Štyria ocenení spolu s predsedom nadácie prof. Jánom Lazarom (vľavo). Piaty ocenený - prof. Martin Schauer si medailu prevzal neskôr...
Príloha

Za ocenených sa poďakoval prof. Rudolf Welser.
Príloha

Archivna fotografia akademika Štefana Lubyho (prevzatá z internetovej stránky obce Liptovský Ján).
Príloha

Pohľad na Pamätnú medailu Štefana Lubyho.