Za prof. Jánom Zelinkom"> Za prof. Jánom Zelinkom"> Za prof. Jánom Zelinkom"> Za prof. Jánom Zelinkom"> SAV - <font color="black">Za prof. Jánom Zelinkom</font>
Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Za prof. Jánom Zelinkom

6. 5. 2009 | zhliadnuté 1592-krát
V pondelok popoludní 20. apríla v petržalskej nemocnici po krátkej chorobe zomrel významný slovenský vedec, biochemik, molekulárny biológ a priamy účastník protifašistického odboja prof. Ing. Ján Zelinka, DrSc.

Prof. Ing. Ján Zelinka, DrSc. sa narodil 21. februára 1922 v Senici nad Myjavou v rodine lekára. Absolvoval štúdium na SVŠT v Bratislave, kde sa stal asistentom na katedre technickej mikrobiológie Chemickej fakulty SVŠT. Svoj vedecký výskum spájal vždy s jeho využitím v praxi. Vybudoval našu prvú veľkovýrobu kŕmnych antibiotík v Slovenských škrobárňach v Boleráze.

V roku 1958 odišiel aj s kolektívom z Bolerázu na nové pracovisko, do Biologického ústavu SAV v Bratislave, kde sa začal venovať metabolizmu produkčných kmeňov Streptomyces aureofaciens. Prof. Zelinka sa stal na novom pracovisku nie len koncepčným, ale aj organizačným duchom celého pracoviska a od roku 1964 viedol tento ústav ako riaditeľ. Systematický budoval ústav, hlavne s dôrazom na personálne obsadenie ale aj získavaním zdrojov na vybavenie pracoviska s modernými prístrojmi. Nasmeroval pracovisko k riešeniu základných molekulárno-biologických problémov, najmä u streptomycét, čo vyústilo v roku 1977 k premenovaniu ústavu na Ústav molekulárnej biológie SAV. Vďaka prof. Zelinkovi sa realizovala aj výstavba nových budov ústavu v areáli SAV na Patrónke, kde ústav od roku 1980 sídli.

Bol autorom viacerých vedeckých objavov, autorom a spoluautorom viac ako 150 vedeckých publikácií a niekoľkých kníh. Stal sa nositeľom viacerých štátnych vyznamenaní a ocenení. Za všetky spomeniem Štátnu cenu, ktorú dostal so svojou manželkou MUDr. Evou Zelinkovou, CSc. a ďalšími spolupracovníkmi za objavné práce v oblasti špecifických enzýmov štiepiacich nukleové kyseliny v Streptomyces aureofaciens a bol ocenený čestným občianstvom štátu Texas.

Popri vedeckej práci sa prof. Zelinka venoval aj pedagogickej práci. Bol dlhoročným vedúcim Katedry biochémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, kde vychoval viacero erudovaných vysokoškolských pedagógov. Rovnako vychoval aj na SAV viacero doktorov a kandidátov vied.

Bol dlhoročným predsedom Slovenskej biochemickej spoločnosti pri SAV a stal sa jej Čestným členom.

Pracovný elán, cieľavedomosť až tvrdohlavosť s ktorou šiel za vytýčeným cieľom, zápal pre vedu a poznanie nového, ako aj chápanie potrieb úzko spájať výskum so spoločenskou praxou, a tiež principiálnosť jeho aj politických názorov, to boli základne črty povahy a činnosti prof. Zelinku. Bol plne činný a svoj entuziazmus pre nové idey nestrácal do posledných dni svojho života.

Česť jeho pamiatke.

Prof. Ing. Jozef Timko, DrSc.