Aktuality

Utečenecká kríza a Slovensko

Vložil(a): S. Ščepán, 22.12.2016, videné 685-krát

Slovenská verejnosť a utečenecká kríza po roku: utečencov sa menej obávame, stále im však chceme pomáhať len v úplne nevyhnutných prípadoch.

V období 11. 9. až 29. 10. 2016 pre Sociologický ústav SAV na reprezentatívnej vzorke populácie zisťovala agentúra TNS Slovakia aj názory ľudí na Slovensku na utečencov. Obavu z príchodu utečencov má takmer polovica respondentov  47,7%. Ide o výrazný pokles v porovnaní s odpoveďami z roku 2015, kedy odpovede na rovnakú otázku pre Sociologický ústav SAV zisťovala agentúra FOCUS v období 1. až 8. 12. 2015. V tomto výskume sa príchodu utečencov veľmi alebo dosť obávalo až 70% respondentov.

Obava z príchodu utečencov do Európy:  12 / 2015         9-10 / 2016

      vôbec sa neobávam                                                                 2,5%                             8,2%

      trocha sa obávam                                                                  27,1%                           41,4%

     dosť sa obávam                                                                       34,2%                           29,6%

     veľmi sa obávam                                                                     35,8%                           18,1%

     nevie                                                                                            0,5%                             2,9%

Kľúčové premenné, ktoré diferencujú obavu z príchodu utečencov sú - podobne ako pred rokom - vek a pohlavie respondenta. Veľmi alebo dosť sa utečencov obáva 53,3% žien a 44,8% mužov. Relatívne najmenej obáv z príchodu utečencov vyjadrujú respondenti z najmladšej vekovej kategórie 18 až 24 rokov (36,4%), najväčšie obavy majú respondenti vo veku 65 a starší (56,8%). Väčšie obavy, podobne ako pred rokom, vyslovujú tiež respondenti maďarskej národnosti a obyvatelia menších obcí. Výrazne väčšie obavy majú voliči strany Kotleba – ĽSNS. Na otázku, či by chceli utečenci prichádzajúci do Európy prísť aj na Slovensko, odpovedalo až 68,4% respondentov, že skôr alebo určite by nechceli. Len menšina si myslí, že by utečenci na Slovensko prísť chceli určite (5,6%) alebo skôr (18,0%). 8% respondentov na túto otázku nevedelo odpovedať.

Príchod utečencov na Slovensko očakávajú o niečo menej často muži. Naopak častejšie ho očakávajú ľudia z menších sídiel a nevoliči. Medziročná zmena v odpovediach na túto otázku bola menej výrazná ako v prípade odpovedí na otázku o obavách z príchodu utečencov. Pri téme preferovaného postoja Európanov k utečencom, ktorí už prišli polovica respondentov (52,5%) chce aby sme utečencom pomáhali len v úplne nevyhnutných prípadoch a 18,7% odporúča nepomáhať im vôbec. V odpovediach na túto otázku nenastala v porovnaní so situáciou pred rokom takmer žiadna zmena.

O niečo viac naklonení pomoci utečencom sú ľudia, ktorí sa ich príchodu menej boja a ľudia z miest nad 50 tisíc obyvateľov. Menej naklonení pomáhať utečencom sú muži, voliči ĽSNS a SNS, nevoliči a voliči maďarskej národnosti. Ku krajnej odpovedi – vôbec nepomáhať – sa najčastejšie prikláňajú voliči ĽSNS, o niečo menej výrazne tiež voliči Sme rodina, nevoliči a voliči SMER-SD.

Ako sa majú Európania zachovať k utečencom, ktorí už prišli? 12/2015 9-10/ 2016

    výrazne im pomáhať                                                                            1,5%            1,1%

    pomáhať im len v obmedzenej miere                                                     25,3%          24,6%

    pomáhať im len v úplne nevyhnutných prípadoch                                    49,0%          52,5%

    vôbec im nepomáhať                                                                            19,4%          18,7%

   nevie                                                                                                     4,8%            3,1%

Najdôležitejšie dôvody obáv z utečencov sú podľa respondentov očakávania, že utečenci zvýšia kriminalitu (36,6%) a to, že veľká časť z nich sa nebude chcieť prispôsobiť nášmu spôsobu života. (30,6%). V porovnaní so stavom v decembri 2015, keď boli údaje zbierané v období po novembrových útokoch v Paríži, bola menej často spomenutá obava z útokov islamských extrémistov. Táto obava bola tretím najčastejšie uvádzaným dôvodom spolu nákladmi spojenými s prijatím utečencov. Oba dôvody spomenulo 28,8% respondentov.

Prečo sa podľa respondentov ľudia obávajú príchodu utečencov (dva naj. dôvody)12 / 2015  9-10 / 2016

mnoho utečencov presadzuje podriadené postavenie žien v spoločnosti                   7,9%         6,2%

utečenci a ich prijatie budú stáť priveľa peňazí                                                       29,1%      28,8%

utečenci zvýšia kriminalitu                                                                                    41,3%      36,6%

veľká časť utečencov sa nebude chcieť prispôsobiť nášmu spôsobu života               29,3%      30,6%

utečencov prichádza priveľa a zmenia našu spoločnosť a kultúru na svoj obraz         18,9%      20,4%

zvýši sa nebezpečenstvo útokov islamských extrémistov                                        40,3%       28,8%

mnohí utečenci sú nábožensky neznášanliví                                                           13,4%        10,7%

utečenci môžu rozšíriť nebezpečné choroby                                                             13,3%         8,2%

nevie / odmietol odpovedať                                                                                       0,8%         3,7%

Obavu, že utečenci sa nebudú chcieť prispôsobiť nášmu spôsobu života vyslovujú častejšie respondenti s vyšším vzdelaním. Obavu zo zvýšenia kriminality zasa častejšie uvádzajú voliči ĽSNS.

Rovnako ako v roku 2015 platí, že rozdiel v dôvodoch obáv z príchodu utečencov medzi pohľadom ľudí s veľkými obavami z ich príchodu a tých s menšími obavami je relatívne malý.

Miloslav Bahna a Robert Klobucký Sociologický ústav SAV

(Výskum bol realizovaný v rámci projektu APVV-14-0527 podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.)