Vedecký pracovník v odbore hydrológia, vodné hospodárstvo a krajinná ekológia

autor: Ing. Beáta Hamar Zsideková, PhD.
email:
kontakt: 0907550179
počet zobrazení: 386
Dobrý deň prajem,

hľadám si v prácu ako vedecko - výskumná pracovníčka v odbore hydrológia, vodné hospodárstvo,krajinná ekológia.

Počas doktorandského štúdia som sa podieľala na pedagogickej činnosti, viedla som cvičenia z rôznych predmetov a bola som konzultantkou bakalárskych a diplomových prác.
V rámci Medzinárodného vyšehradského fondu som absolvovala 5 mesačnú zahraničnú stáž v Budapešti vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva a ochrany krajiny.
Zúčastnila som sa letnej školy Baltického univerzitného programu v Hamburgu (Summer Course on Sustainability, River Basin Management and Climate Change in the Baltic Sea Region) a rôznych seminárov a kurzov doma aj v zahraničí (TriloByte – seminár Analýza dát – Štatistické metódy pre technológiu a výskum, Hydrologické a environmentálne modelovanie s využitím GIS).
Mala som príležitosť zúčastniť sa aj mesačnej stáži v Európskom parlamente v Bruseli.

Publikácie:
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (3)
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (4)
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (3)
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (1)
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (2)
Postery z domácich konferencií (3)
Postery zo zahraničných konferencií (1)

2009 – 2014 Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta,
III. stupeň: Študijný program : Vodohospodárske inžinierstvo
Téma dizertačnej práce: Analýza zmien prvkov hydrologickej bilancie využitím zrážkovo - odtokového modelovania
Dizertačná práca vznikla tiež aj vďaka podpore Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe projektu s názvom: Identifikácia zmien hydrologického režimu riek na povodí Dunaja.

2007 – 2009 Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta,
II. stupeň: Študijný program : Krajinné inžinierstvo v kombinácií študijného odboru vodné hospodárstvo a krajinárstvo - Diplom od Únie krajinných inžinierov za vynikajúcu diplomovú prácu

2002 – 2007 Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta,
I.stupeň: Študijný program: Inžinierstvo životného prostredia

S pozdravom

Ing. Beáta Hamar Zsideková, PhD.
editovať


Späť na pracovné príležitosti