Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 50, 2003, No. 3

Content:


 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Content).


ŠTÚDIE Pavol K o p r d a, Medziliterárne hľadisko dejín slovenskej stredovekej a renesančnej literatúry 177 Irena M a l e c, „Duchovné telo“ romantických postáv 203 ROZHĽADY Stanislava Ch r o b á k o v á –R e p a r, Zmysluplné rozhodnutie (správa o mimoriadnom čísle slovinského štvrťročníka) 231 RECENZIE Estetika, roč. 38, 2002, č. 2 – 4, 469 s. Střety národních a univerzálních modelů v české kultuře 1800 – 1918 (Dana K r š á k o v á) 242 Machala, Lubomír: Literární bludište. Bilance polistopadové prózy (Jana P á c a l o v á) 245 Literatury v kontaktech (jazyk – literatura – kultura). Brněnské česko-slovenské texty k slovakistice (Ľubica B a n á š o v á) 247 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Jozef Ambruš a jeho kultúrno/literárno-historický odkaz (Anna F i s c h e r o v á) 250

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 50(3)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Medziliterárne hľadisko dejín slovenskej stredovekej a renesančnej literatúry .
(The Interliterary Aspect of the History of Slovak Medieval and Renaissance Literature ).
Pavol Koprda 1)

1)Filozofická fakulta UKF, Nitra.

Predmetom článku je súdržnosť slovenskej literatúry, vývojové činitele dalmátskeho, juhozápadnoslovanského a stredomorského medziliterárneho spoločenstva a napokon, niektoré stránky teórie medziliterárnych spoločenstiev. Podklady poskytla slovenská stredoveká a renesančná literatúra : „Proglas“ Konštantína Filozofa; slovenskí a poveľkomoravskí trubadúri; báseň Vitaj milý Spasiteľu; takzvané Spišské kázne; mariánske piesne a laudy a historický spev Píseň o sigetském zámku. Tieto literárne skutočnosti prikladá článok k súbežným javom dalmátskej literatúry, k hlaholášstvu, medzinárodným dalmátskym trubadúrom, k chorvátsko dalmátskemu uctievaniu Panny Márie. Dalmácia mala kultúrne vedomie silno poznačené žánrami talianskej renesancie a zároveň žánrami protitureckej poézie. Slovenská literatúra sa asi nevyvíjala k národnoliterárnemu sebauvedomeniu len pod vplyvom všeobecných podmienok dvoch období a ako ich dôsledok, ale jej počiatočná totožnosť, teda stredoveká a baroková, je spätá s talianskym a chorvátsko- dalmátskym úsilím previesť do národného a slovanského jazyka a kultúry západnú situáciu žánrov v stredoveku a v renesancii. Tým, že sa v Dalmácii prekladali do slovanského jazyka latinské a talianske diela, ďalšie slovanské literatúry získali možnosť osvojiť si ich, lepšie, vklieniť sa do tohto medziliterárneho spoločenstva založeného na jazykovo – citovej zúčastnenosti komunikujúceho na akte interpretácie – komunikácie. Článok ukazuje konkrétne podoby života medziliterárnych spoločenstiev a na týchto podobách dokladá, že osobitosťou spoločenstiev sú internoliterárne a externoliterárne rovnorodé podmienky, lebo podnecujú tvorivé napodobovanie, teda od nich závisí, ako sa budú literárne procesy integrovať a diferencovať, sceľovať a rozrôzňovať. Rovnorodosti (ekvivalencie) sú javovou podobou kolektívnej pamäte a z tej vzniká kolektívna tradícia (konvencia, dohoda) na úrovni národnej literatúry alebo medziliterárneho spoločenstva. Medziliterárny život tradície vytvára medziliterárny priestor, čiže priestor rovnomerného vývoja. Rovnomerný vývoj je v duchu československej štrukturálnej tradície štruktúrou, lebo je nositeľom pamäte literárnych tvarov a spôsobov literárneho transformovania, pričom je táto transformačná pamäť oznamovaná v historicky konkrétnom literárnom prostredí. Predmetom literárnej historiografie sa musí stať komunikácia v skutočne existujúcom transformačnom prostredí (a objavovanie tohto prostredia). Len tak prestane byť literárny historizmus zužujúcim pohľadom.

How to cite:
Koprda, P. . Slovenská literatúra, 50(3), 177-202.


 
 
„Duchovné telo“ romantických postáv .
(“Spiritual Body” of Romantic Characters ).
Irena Malec

Štúdia Duch a telo romantických postáv je autorkiným pokračovaním výskumu motívov telesnosti v poézii piatich tvorcov slovenského literárneho romantizmu (S. Chalupka, A. Sládkovič, J. Botto, J. Kráľ a S. B. Hroboň). Autorka sa v nej zamerala na výskum slovenskej romantickej poézie prostredníctvom sledovania funkčného využitia motívov tzv. duševného tela, ktoré priamo odkazujú na vnútorný svet človeka, na psychický a duševný aspekt ľudskej telesnej schránky. Analýza takých motívov ako je hlava a tvár, oči a zrak, ústa a hlas, mala odpovedať na otázku, v akých kontextoch sa vyskytujú, resp. chýbajú, a akú semiotickú záťaž nesú. Či sú súčasťou osobne prežívaného tela, alebo kultúrnymi znakmi s nadosobnými, národnými významami. Interpretácia motívov duševného tela ukázala, ako výrazne odzrkadľujú tieto motívy ideologicko-estetické rozdiely v tvorbe jednotlivých básnikov. Odlišnosť jednotlivých tvorcov v reflektovaní častí duševného tela spočíva jednak v tom, nakoľko sa prejavuje fyzická a nakoľko duševná stránka romantických postáv, a jednak v tom, či ide o duševnú stránku konkrétneho indivídua alebo o emblémoveho zástupcu, ktorý reprezentuje všeobecný počet ideálnych cností.

How to cite:
Malec, I. . Slovenská literatúra, 50(3), 203-230.