Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 50, 2003, No. 1

Content:


 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Content).


ŠTÚDIE Tomáš H o r v á t h, V labyrinte odvodenín (Sonda do modernizmu) 1 Timotea V r á b l o v á, Estetický kód cirkevných piesní (Tranovského Cithara Sanctorum, 1636) 20 Jana K u z m í k o v á, Masky v čase 34 Jozef T a t á r, Ľúbostná lyrika Tichomíra Milkina 44 ROZHĽADY Ingrid B a b i k o v á, Pieseň piesní v barokovej mystike 59 KRONIKA Za Alexandrom Stichom (Miloslav V o j t e c h) 77 RECENZIE Ludvíkovský, Jaroslav: Antika, Čechy a evropská tradice (Daniel Š k o v i e r a) 80 Švantner, František: Integrálny denník (Jana K u z m í k o v á) 81 Tatár, Jozef: Básnická medzigenerácia (Od realizmu k moderne) (Zdenko K a s á č) 83 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Gavlovičovský seminár (Ľubica Z u b o v á) 86

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 50(1)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
V labyrinte odvodenín (Sonda do modernizmu) .
(In the Labyrinth of Derivations (Probe into the Modernism) ).
Tomáš Horváth 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. atomheart17@gmail.com

Autor štúdie interpretuje román Jána Hrušovského Muž s protézou v kontexte literárneho a filozofického kódu modernizmu. V texte románu sa rozohráva zložitá hra presunov medzi figuratívnym a doslovným rétorickým režimom, do ktorých sú striedavo distribuované lexémy „srdce“ a „protéza“, a kultúrnymi kódmi, ktoré sa na ne navrstvujú: medicínskym kódom a kódom frazém. Predchádzajúca disjunkcia Seebornovej protézy a chorého srdca z lekárskeho diskurzu v rámci doslovného režimu je transformovaná na ich konjunkciu vo figuratívnom režime („amputácia schopností cítiť“). Termín „choré srdce“ funguje v terciárnej sémantickej opozícii ako mediátor medzi opozitami „srdcom“ a „protézou“ a transkribuje sa do syntagmatickej osi, generujúc takýmto spôsobom „štruktúru opravy“: na rozjatrené city vždy odpovedá reflexia, „protéza“, ktorá ich koriguje. Po takejto rétorickej analýze ďalej autor štúdie modeluje textovú konštitúciu subjektu (hlavnej postavy) a trópy, ktoré ju generujú. V texte prebieha sujetová transformácia subjektu z autonómneho, ovládajúceho strategickú hru zvádzania, na subjekt závislý, bez slobody vôle, konajúci pod diktátom princípu bytia: sú ukázané aj filzofické modernistické kontexty tejto závislosti subjektu (Schopenhauer, Nietzsche, psychoanalýza, marxizmus).

How to cite:
Horváth, T. . Slovenská literatúra, 50(1), 1-19.


 
 
Estetický kód cirkevných piesní (Tranovského Cithara Sanctorum, 1636) .
(, Aesthetic Code of Church Hymns (Juraj Tranovský ´s Cithara Sanctorum, 1636) ).
Timotea Vráblová 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, 813 64 Bratislava, Konventná 13. Timotea.Vrablova@savba.sk


How to cite:
Vráblová, T. . Slovenská literatúra, 50(1), 20-33.


 
 
Masky v čase .
(Masks in the Time ).
Jana Kuzmíková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. Jana.Kuzmikova@gmail.com

Štúdia interpretuje tri poviedky modernistického autora Ivana Horvátha, ktoré boli zaradené do posmrtnej zbierky Nepravdepodobný advokát (1965). Kľúčovými kategóriami interpretácie sú masky, tváre a modernistický čas. Pričom tieto tri javy autorka metodicky porovnáva so súčasnými náhľadmi. Nové poznatky postmodernej vedy sprehľadňujú a čiastočne už aj riešia problémy, ktoré vyvolávali u modernistického človeka záporné pocity úzkosti a absurdity sveta. To nás oprávňuje hovoriť o moderne ako o uzavretej epoche.

How to cite:
Kuzmíková, J. . Slovenská literatúra, 50(1), 34-43.


 
 
Ľúbostná lyrika Tichomíra Milkina .
(Love Lyrics of Tichomír Milkin ).
Jozef Tatár 1)

1)Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica.

Tichomír Milkin (1864 – 1920) anticipoval poetiku Slovenskej moderny nielen ako literárny teoretik (úsilie o reformu verzifikačného modelu), ale aj ako básnik – poetizáciou svojho privatissima. Ľúbostnou lyrikou (tvoril ju najmä v rokoch 1885 – 1899) predbieha básnické snahy J. Jesenského, ktoré deklaroval hlavne vo svojom debute (Verše, 1905). Milkinova forma detabuizácie lásky a erotických motívov vypovedá jednoznačne o tom, že už pred Jesenským dochádza napriek chýbajúcemu relevantnému formálnemu programu k vzniku tendencií, ktorým je blízka modernosť, autorská sloboda a autentickosť intímnych pocitov a zážitkov. Jeho volanie po prítomnosti „lásky ľúbostnej“ v slovenskej poézii napriek subjektívnym a objektívnym prekážkam počul len malý okruh priateľov. Absencia spoločenskej recepcie jeho ľúbostnej lyriky spôsobila, že ideovo-tematická uniformita literatúry odolávala až po knižnú realizáciu Jesenského Veršov. Nóvum Milkinovej subjektívnej lyriky (s ohľadom na erotické motívy) je založené na reflexii zmyslového opojenia, pomerne odvážnom záujme o ženskú fyziognómiu (motívy tela) a na cudnom erotizovaní. Nepodmanila si ho ani spirituálna kontemplácia o láske ani lascívne traktovanie konzumnej sexuality. Formálne kultivovaná poézia obsahuje vnútorný dramatizmus, ktorý vyplýva z permanentnej konfrontácie lyrického subjektu s paradoxnými životnými reáliami. Autorskú „rozkoš zmyslov“ Milkin umelecky kultivovane povýšil na legitímny tvorivý akt, čím ho možno považovať za významného predchodcu J. Jesenského.

How to cite:
Tatár, J. . Slovenská literatúra, 50(1), 44-58.