Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 48, 2002, No. 3

Content:


 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Content).


ŠTÚDIE Stanislav R a k ú s, Sujetová komunikačná kontaktovosť v prozaickom texte 169 Gizela G á f r i k o v á, K Šmálovmu Zoznamu turčianskych vzdelancov a spisovateľov 174 Adela Ž i l k o v á, Postupy rozprávania v Urbanovej novele Za vyšným mlynom 180 ROZHĽADY Príspevky z pracovného seminára Gejza Vámoš – prozaik a kultúrny činiteľ: 1901 – (1939) – 1956 193 Michal H a b a j, Gejza Vámoš 193 Adam B ž o c h, Vámošov Princíp krutosti z hľadiska filozofie života 209 Vladimír P e t r í k, Humor vo Vámošovom prozaickom diele 212 Vladimír B a r b o r í k, „Aféra v Bahňanoch“ – materiálová štúdia z literárneho života v medzivojnovom období 214 Peter C a b a n, Dejateľ slovenského školstva – Ondrej Caban (1813 – 1860) 223 RECENZIE Rédey, Zoltán: Výrazové tendencie súčasnej slovenskej lyriky; Pragmatika vyjadrovacích prostriedkov umenia II. O interpretácii umeleckého textu 23 (Ivo P o s p í š i l) 234 Petrů, Eduard: Úvod do studia literární vědy (Pavel M a t e j o v i č) 237

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 48(3)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Sujetová komunikačná kontaktovosť v prozaickom texte .
(The communication contactness of the plot in the prose text ).
Stanislav Rakús 1)

1)Filozofická fakulta PU, Prešov.

Komunikačná kontaktovosť sa vyznačuje explicitnou orientáciou prozaického textu na adresáta, ktorým môže byť čitateľ alebo postava. Jej najčastejším ukazovateľom je oslovenie, ale i zámenné a slovesné zacielenie rozprávania na príjemcu. Autor sa rozborom diela troch autorov zameriava najmä na sujetovú komunikáciu, v ktorej pól expedienta i percipienta obsadzuje postava. Konštatuje, že sujet konania a vzťahov sa v nej mení na sujet hovorenia, vnímania a počúvania. Napriek voľnosti, uplatňovanej najmä v komediálnom type sujetovej komunikácie, platia aj v nej poetologické pravidlá, ktoré nemožno porušiť.

How to cite:
Rakús, S. . Slovenská literatúra, 48(3), 169-173.


 
 
K Šmálovmu Zoznamu turčianskych vzdelancov a spisovateľov .
(To the List of intellectuals and writers in Turiec written by Šmál ).
Gizela Gáfriková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. Gizela.Gafrikova@savba.sk

Príspevok upozorňuje na rukopisné dielo evanjelického vzdelanca a cirkevného historika Andreja Šmála (1706 – 1766) Syllabus litteratorum Thurocziensium, ktoré vzniklo pravdepodobne v roku 1755. Autor v ňom predložil abecedne usporiadaný súpis lexikograficky spracovaných poznatkov o verejných činiteľoch, vzdelanecky aktívnych kňazoch a spisovateľoch Turčianskej stolice. Zložitým osudom tohto diela (množstvo odpisov a predbežne nezvestný originál) sa u nás doposiaľ nevenovala kriticko-analytická pozornosť. Predmetom autorkinho výskumu boli odpisy „laučekovského“ variantu, ktorý bol podľa všetkého najrozšírenejšou „odpisovou“ verziou Šmálovho textu. Syllabus... dokumentuje postupné rozčleňovanie cirkevnej histórie a historie litterarie ako dvoch samostatných disciplín. V intenciách staršej tradície dodržiava Šmál v jednotlivých heslách schému vita et scripta; v životopisnej časti pritom zachováva moralisticko-didaktickú pochvalnú dikciu. Jeho patriotizmus vyrastá ešte z humanistického „rodiskového“ a barokového regionálneho amor patriae.

How to cite:
Gáfriková, G. . Slovenská literatúra, 48(3), 174-179.


 
 
Postupy rozprávania v Urbanovej novele Za vyšným mlynom .
(The methods of narration in Urban´s novelette Za vyšným mlynom (At the upper mill)).
Adela Žilková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, 813 64 Bratislava, Konventná 13.

Štúdia prináša interpretáciu novely M. Urbana Za vyšným mlynom (1926). Táto novela spolu s ďalšími prózami zo zbierky Výkriky bez ozveny predznamenala prózu naturizmu nielen tematicky, ale aj inovačnými naratívnymi postupmi. A. Žilková sa pokúša ukázať na moderné znaky Urbanovho rozprávania v komplexnej interpretácii . V prvej časti sa poukazuje na to, ako Urban využil kompozíciu novely s tajomstvom na moderné vyjadrenie psychológie osamelého indivídua. Autorka sa zaoberá dôležitými štrukturálnymi znakmi novely (téma, figúry, motívy) a analyzuje ich vzájomné vzťahy. Interpretácia poukazuje na figuratívny, metaforický tvar novely: analyzuje básnické pomenovanie a jeho funkcie v rozprávaní. V narácii je mnohostranneobmieňaný napr. motív prázdna. Urbanov lyrický text naznačuje "zvláštny" vzťah k jazyku, využitie hovorových prvkov reči a originálne postupy rozprávania. Druhá časť štúdie sa zaoberá sémantikou narácie. Rozprávanie sa zakladá na zmene naratívnej perspektívy a konfrontácii pohľadu viac subjektov. Štúdia tiež upozorňuje na zobrazenie priestoru a času a na funkciu jednotlivých chronotopov pri zobrazovaní postavy v situácii osamelosti a prázdnoty.

How to cite:
Žilková, A. . Slovenská literatúra, 48(3), 180-192.