Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 48, 2002, No. 2

Content:


 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Content).


ŠTÚDIE Oskár Č e p a n, Bottov asketický hrdina 89 Ľubomír K o v á č i k, Dejiny v poézii Janka Kráľa ako priestor zápasu dobra a zla 107 Irena M a l e c, Interpretácia motívov telesnosti v poézii piatich slovenských romantikov 112 Kristína K r n o v á, Baladickosť Skleného vrchu a jej sémantické ašpirácie 127 ROZHĽADY Jana P á t k o v á, Koncepty prostoru v Rakúsově debutu Žobráci 138 Ivana T a r a n e n k o v á, K literárnoestetickým názorom Svetozára Hurbana Vajanského 148 RECENZIE Barborică, Corneliu: Pohľady zvonku (Michal G á f r i k) 159 Slovensko-české vzťahy a súvislosti (Timotea V r á b l o v á) 162 Putna, Martin C.: Órigenés z Alexandrie (Erika B r t á ň o v á) 165 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Offene Grenzen / Otvorené hranice (Mária V a l e n t o v á) 167

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 48(2)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Bottov asketický hrdina .
(An ascetic hero of Botto ).
Oskár Čepan

Štúdia je z rukopisnej pozostalosti popredného slovenského literárneho historika Oskára Čepana (1925 – 1992). Autor sa v nej zaoberá Jánom Bottom – reprezentatívnym slovenským básnikom tzv. levočského okruhu (je to po bratislavskom evanjelickom lýceu s vedúcou osobnosťou Ľudovíta Štúra druhé centrum slovenského romantizmu). V Levoči prebiehal vnútrogeneračný spor o nový typ romantizmu, ktorý inicioval básnik Ján Francisci. Novú, radikálnejšiu verziu romantického princípu v duchu Francisciho koncepcie básnicky najprimeranejšie vyjadril (popri Dohnánym) práve Ján Botto, vekovo najmladší spomedzi zakladateľských osobností slovenskej romantickej poézie. Čepan poukazuje v štúdii na spolužitie mesianistických názorov s radikálno-politickým zmýšľaním, upozorňuje na prehodnotenie geglovského pojmu „svetového ducha“ v levočskom prostredí a zároveň sa detailne sústreďuje na Bottovu koncepciu romantického hrdinu v poéme Svetský víťaz. Túto skladbu definuje ako „alegorickú kompozíciu, ktorej hrdinsko-baladický pátos má významové afinity v popolvárovsko-vykupiteľskom mýte slovenskej ľudovej rozprávky“. Takýto ráz majú v modifikovanej podobe aj poéma Smrť Jánošíkova, nedokončená Čachtická pani a niektoré ďalšie epicky výpravné Bottove básne. Autor v nich strieda dôraz na tzv. heroický, vykupiteľský a satanský mýtus (cez postavy bojovníka, mučeníka alebo zločinca). Čepan dokazuje, že ide v podstate o typy ľudí, ktoré sú charakteristické aj pre jednotlivé etapy, v ktorých sa zrodilo, rozvíjalo i upadalo slovenské romantické hnutie.

How to cite:
Čepan, O. . Slovenská literatúra, 48(2), 89-106.


 
 
Dejiny v poézii Janka Kráľa ako priestor zápasu dobra a zla .
(The History in the poetry of Janko Kráľ as a territory of struggle between the good and the evil ).
Ľubomír Kováčik 1)

1)Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica. lubomir.kovacik@umb.sk

Štúdia Dejiny v poézii Janka Kráľa ako priestor zápasu dobra a zla analyzuje básnikovu filozofiu dejín, pričom zisťuje, že Kráľ chápe dejiny ako tragédiu, ktorú človek privolal na seba v rajskej záhrade. Vtedy sa preddejinne dostalo na svet zlo ako dôsledok slobodnej voľby človeka a tento akt voľby sa v dejinách nespočetnekrát opakuje v mikro i makrorozmeroch. Dejiny sú neustálym opakovaním modelu prvotného hriechu a ich línia je zostupná. Zlo je neustále prítomné v ľudskom konaní a stupňuje sa až po dosiahnutie limitného apokalyptického bodu, kedy budú oddelení spravodliví od nespravodlivých. Básnikov hlas je hlasom proroka, ktorý síce prorokuje neodvolateľné, ale dáva pritom možnosť spásy v zmysle kresťanského učenia. Tento pohľad na dejiny vychádza z Písma a upiera sa k eschatonu v jeho predovšetkým starozákonnej podobe. V prorockých očakávaniach sa spája kresťanská viera s romantickou túžbou po dobre a pravde.

How to cite:
Kováčik, Ľ. . Slovenská literatúra, 48(2), 107-111.


 
 
Interpretácia motívov telesnosti v poézii piatich slovenských romantikov .
(Interpretation of motives of carnality in the poetry of five Slovak romantics ).
Irena Malec

Štúdia Interpretácia motívov telesnosti v poézii piatich slovenských romantikov (Fyziologicko-prírodné telo) je súčasťou doktorandskej dizertačnej práce Topos tela v poézii slovenského romantizmu. Je to prvá časť interpretácií motívov „najnižšej“ telesnosti v poézii piatich tvorcov slovenského literárneho romantizmu (S. Chalupka, A. Sládkovič, J. Botto, J. Kráľa a S. B. Hroboň). Autorka sa v nej zamerala na výskum slovenskej romantickej poézie prostredníctvom sledovania funkčného využitia tých motívov telesnosti, ktoré z biologického hľadiska majú fyzilogicko-prírodný charakter. Analýza takých motívov ako je: spôsob prijímania potravy, brucho, lono, krv a srdce mala odpovedať na otázku, v akých kontextoch sa vyskytujú, resp. chýbajú, a akú semiotickú záťaž nesú. Či sú súčasťou osobne prežívaného tela, alebo kultúrnymi znakmi s nadosobnými, národnými významami. Dobová „histerizácia telesnosti“ a teleologizácia literárnej tvorby veľmi výrazne zasiahla do prístupu romantických tvorcov k motívom tejto „najnižšej“ telesnosti. Nástojčivosť potreby vymedzovať t národnú totožnosť zbavovala romantických hrdinov osobne uvedomovaného fyziologického tela. Z odtelesnených fyziologicko-prírodných častí ich telesnej schránky vytvárala znaky národnej identity.

How to cite:
Malec, I. . Slovenská literatúra, 48(2), 112-126.


 
 
Baladickosť Skleného vrchu a jej sémantické ašpirácie .
(, Balladic nature of Sklený vrch (The Glass Mountain) and its semantic aspiration).
Kristína Krnová 1)

1)Fakulta humanitných vied UMB, Tajovského 51, 974 00 Banská Bystrica. krnova@fhv.umb.sk

Štúdia Baladickosť Skleného vrchu a jej významové ašpirácie je pokusom o aktualizáciu textu, ktorý má špecifické literárnohistorické položenie a zaujímavý (zložitú) sujet. Historická situovanosť diela a dlhodobo jednostranná metodologická orientácia literárnej vedy anticipovali také jeho interpretácie, ktoré nezohľadňovali viaceré funkcie jeho štrukturácie. Nezáväznosť voči pôvodnej metodológii dovoľuje uvažovať práve o skrytých prvkoch a mechanizmoch textu (vlastnosti balady vrátane inštancie osudovosti) ako o prostriedkoch determinujúcich posuny v sémantike románu (v intenciách aktuálnych zistení ide o posun od konštatovania polemického vzťahu Skleného vrchu voči životnej skutočnosti a umeleckej praxi prvej polovice 50. rokov k názoru, že dielo je umelecky decentným vyjadrením nesúhlasu so samotnou podstatou totalitného systému, deformujúceho podobu skutočnosti i podobu literatúry). Naznačené zacielenie románu manifestuje spôsob, akým sa prezentuje kategória rozprávača a času, od ktorých primárne závisí tvár epickej reality i postoj k hodnotovej orientácii zobrazenej skutočnosti. Problém rozprávača je spojený s problémom ústrednej románovej postavy, ktorá v závislosti od aktuálnych podnetov prítomnosti v denníku reflektuje svoj minulý život, ktorý sa odohral počas vojny a v historicky napätom povojnovom období. Uvedené faktory komplikovali rozprávačkinu (pisateľkinu) snahu identifikovať sa v konkrétnom spoločensko-historickom prostredí („vtedy“ i „potom“). Pri riešení dilem a tajomstiev svojho verejného i privátneho života sa opiera o relevantnú životnú skúsenosť – lásku k mužovi, ktorý zahynul počas SNP. Socialistická prítomnosť nepotvrdzuje pozitívne prognózy, preto, ako aj pre neprekonateľnú závislosť na osudovej láske, sa s ňou protagoniska nestotožňuje. Štúdia zdôrazňuje a na základe analýzy textu dokazuje znakový charakter románu ako celku i jednotlivých jeho (baladicky) ozvláštnených súčastí, pri čom za rozhodujúce semiotické gesto považuje disharmóniu aktuálne prežívaného a dodatočne zapisovaného („opätovne prežívaného“) – zistený nesúlad sa esteticky prezentuje rozlomením epickej skutočnosti na hodnotovo univerzálne a životne plnohodnotné „vtedy“ a hodnotovo jednostranné (diskriminačné) a životne obmedzujúce „teraz“ (občiansky a ľudsky nenaplnená realita 50. rokov). Takýto myšlienkový a estetický stav textu akcentuje jeho bohatý významový kontext a baladická fabula, ktorá sa epicky i gnozeologicky (mýtizmus, iracionalita) stotožňuje s čitateľnou folklórnou predlohou. Akceptovanie baladického ladenia románu pripúšťa, že dielo má oveľa širšie interpretačné možnosti (a významový register), než sa doteraz konštatovalo.

How to cite:
Krnová, K. . Slovenská literatúra, 48(2), 127-137.