Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 55, 2008, No. 4

Content:


 
Content.


Download Fulltext


How to cite:
. . Slovenská literatúra, 55(4)


 
 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Content).


Download Fulltext

Marcela M i k u l o v á, Transformácia autobiografie a populárnej literatúry v Jesenského románovom koncepte – 2. časť 229 Michal H a b a j, Ján Rob Poničan (Som, myslím, cítim, milujem všetko, len temno nenávidím) 261 ROZHĽADY Miriam S u c h á n k o v á, Cesta sebanachádzania. Po stopách Gráčovho hľadania identity (Jozef Hronský: Pisár Gráč) 275 Radoslav P a s s i a, Domov, cesta, sebaporozumenie 295 KRONIKA 307 RECENZIE 309 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA 314

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 55(4)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Transformácia autobiografie a populárnej literatúry v Jesenského románovom koncepte – 2. časť .
(Transformation of Autobiography and Popular Literature in Jesenský´s Concept of the Novel – 2nd Part ).
Marcela Mikulová 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. Marcela.Mikulová@savba.sk

JANKO JESENSKÝ, NOVEL DEMOCRATS, SLOVAK PROSE

Román Janka Jesenského Demokrati (I. zv. 1924, II. zv. 1938) bol doteraz interpretovaný ako politický román. V práci sme chceli dokázať, že ide o skrytú autobiografiu (kryptotext), ktorej vnútorný obsah určuje smútok a melanchólia. Tieto emocionálne stavy tvoria pre autora impulz k spracovaniu témy, ktorá v ňom dozrievala ako podlžnosť voči sebe i svojím rodičom. Vnútornou motiváciou napísania Demokratov bolo „vyrozprávanie sa“ z traumy zo smrti otca a jej príčin, ktoré boli politického charakteru. Táto téma, ku ktorej otvorili prístup až dokumentárne svedectvá pamätníkov a spisovateľova korešpondencia, je distribuovaná do viacerých postáv, predovšetkým advokáta dr. Landíka, ale aj politika Petroviča či bankára Rozvalida. Bohaté skúsenosti autora s vysokou politikou mu poskytli dostatočný materiál na satiricko-kritické zobrazenie tohto prostredia, čo malo aj značný čitateľský úspech. Autorský zámer však nesmeruje ku kritickej korekcii dobových mravov, ale spočíva v hľadaní tradične osnovaných morálnych konštánt. Svet vysokej politiky a spoločnosti je hodnotovo konfrontovaný s „nízkym“ svetom ľudsky hodnotnej kuchárky Hanky a jej ľúbostného vzťahu s dr. Landíkom. Happy-end, ktorým sa tento sentimentálny príbeh končí, je signálom autora, že víťazstvo dobra nad zlom patrí do sveta populárnej či poklesnutej literatúry, nie do sféry reality. Román tak možno čítať vo viacerých kódoch: ako sentimentálny príbeh, ako politický pamflet a v hĺbkovej štruktúre ako autorovu „prácu trúchlenia“ a životne bilančné posolstvo.

How to cite:
Mikulová, M. . Slovenská literatúra, 55(4), 229-260.


 
 
Ján Rob Poničan (Som, myslím, cítim, milujem všetko, len temno nenávidím).
(Ján Rob Poničan (I am, I think, I feel, I love everything, but darkness I hate) ).
Michal Habaj 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . michalhabaj@gmail.com

ECLECTICISM, MODERNISM, AVANT-GARDE

Cieľom štúdie je určiť typologické koordináty debutovej básnickej zbierky Jána Poničana a sledovať realizácie a transformácie sémantického gesta v závislosti od slohovo-smerovej identity, resp. na základe kríženia rôznych identít. Debutová zbierka Jána Poničana Som, myslím, cítim, milujem všetko, len temno nenávidím vychádzajúca v roku 1923 syntetizuje poetiky viacerých európskych avantgardných a modernistických smerov. Eklektický charakter zbierky, ale tiež dva základné tematické okruhy Poničanovej poézie, ktorými sú „boj“ a „láska“ zjednocuje „revolučno-romantické“ gesto, špecifikujúce svoje estetické, noetické a ideologické kvality v závislosti od transformácii typologických. Vplyvy novoromantizmu, dekadencie, symbolizmu, anarchizmu, vitalizmu, expresionizmu, kubofuturizmu, unanimizmu a proletárskej poézie sú neraz realizované v štýlovo čistej podobe, častejšie v presahoch, s výraznou tendenciou ku spájaniu, kríženiu a kombinovaniu rôznych kódov a poetík. Poničanova debutová zbierka je tak esteticky i ideovo značne roztriešteným, ale vo svojej revolte i koherentným výrazom komplikovaného a mnoho vrstevnatého kaleidoskopu európskej kultúry od konca 19. storočia až po dvadsiate roky storočia dvadsiateho. Prínos štúdie nachádzame predovšetkým v problematizovaní konvenčne zjednodušujúceho obrazu Jána Poničana ako básnika proletárskej ideológie a v poukázaní na rôznorodosť a komplikovanosť typologicko-slohovej identity Poničanovej debutovej básnickej zbierky.

How to cite:
Habaj, M. . Slovenská literatúra, 55(4), 261-274.