Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 54, 2007, No. 4

Content:


 
Content.


Download Fulltext


How to cite:
. . Slovenská literatúra, 54(4)


 
 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Content).


Download Fulltext

ŠTÚDIE Pavel M a t e j o v i č, Krajina ako autoidentifikačný znak v tvorbe Vladimíra Mináča 241 Tomáš H o r v á t h, V srdci záhady. Tajomná vražda literárneho kritika – 2. časť 255 ROZHĽADY Blanka M o n g u, Percepcia Ameriky v československej tlači a vplyv Američanky na obraz modernej ženy v Československu v rokoch 1918 – 1938 277 Jeanette F a b i a n, „Made in America.“ Amerikanismus u české meziválečné avantgardy 283 Martina H a l a m o v á, Viktor Fischl a česká exilová kulturní politika 292 Zornitza K a z a l a r s k a, „Byla to cesta ne nepodobná objevení Ameriky.“ Miroslav Holub a Wiliam Carlos Williams 300 Ľubica S o m o l a y o v á, K americkým inšpiráciám v tvorbe Osamelých bežcov 312 RECENZIE Kubíček, Tomáš: Vypravěč: Kategorie narativní analýzy (Radoslav P a s s i a) 319 Bolton, Jonathan: Nový historismus/New historicism (Lenka R i š k o v á) 321 Repar, Stanislava: Ohnisko reči alebo mlčanlivá hĺbka horizontu (Ľubica S o m o l a y o v á) 324 Radová, Irena: Dobrodružství Argonautů: Řecko versus Řím (Marie O k á č o v á) 325

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 54(4)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Krajina ako autoidentifikačný znak v tvorbe Vladimíra Mináča .
(Country As An Element of Self-Indetification in the Literary Works of Vladimír Mináč ).
Pavel Matejovič 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, 813 64 Bratislava, Konventná 13. pavel.matejovic@gmail.com

SELF-IDENTIFICATION, COUNTRY, HISTORY, MYTH, SUBJECT

Štúdia sa zaoberá problematikou autoidentifikácie v diele Vladimíra Mináča. Vychádza z dvojakého chápania autoidentifikácie – na strane jednej vychádza z individuálnej skúsenosti prežitého, na strane druhej sa viaže s kolektívnym, konfesionálnym či národným konceptom, pričom má ambície v sebe obsiahnuť univerzálnejší rámec. Tvorba Vladimíra Mináča je názornou ukážkou vzájomnej interakcie medzi oboma pólmi takto chápanej autoidentifikácie, ktoré sa navzájom podmieňujú, prekrývajú a preskupujú v závislosti od dobového kultúrneho a spoločenského kontextu. Obe polohy pritom nie sú v protirečivom postavení, vzájomne sa „dialekticky“ dopĺňajú. Mináč zároveň prichádza s vlastnou verziou „národných dejín“, čerpajúcej z romantických tradícií. Okrem diachrónnej, resp. dejinnej perspektívy, ktorá tvorí ideový fundament Mináčovho uvažovania, je dôležitým rozlišovacím znakom aj synchrónna perspektíva reprezentovaná priestorom – krajinou, ku ktorej si Mináč počas svojho života buduje osobitý vzťah. V prozaickej aj esejistickej tvorbe sa k nej často obracia, je pre neho útočiskom, pevnou hradbou odolávajúcou atakom vonkajšieho sveta. Krajina uňho nadobúda rozličné podoby („existenciálna“, „budovateľská“, „romantická“, „privátna“), pričom tvorí zároveň akýsi motivicko-tematický invariant, ktorý stojí nad protirečivosťou a chaotickosťou ľudského sveta. Štúdia sa opiera o práce Jana Assmana (Kultura a paměť), Paula Ricouera (Čas a literárne rozprávanie), Oskára Čepana, Rudolfa Chmela a Milana Šútovca. Text je súčasťou monografického spracovania literárneho diela V. Mináča so zameraním na motív krajiny v jeho tvorbe.

How to cite:
Matejovič, P. . Slovenská literatúra, 54(4), 241-254.


 
 
V srdci záhady. Tajomná vražda literárneho kritika – 2. časť .
(In the Heart of Secret. Mysterious Murder of the Literary Critique– 2nd part ).
Tomáš Horváth 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. atomheart17@gmail.com

DETECTIVE GENRE, NARRATIVE STRUCTURE, LINEARLY-REVERSIBLE COMPOSITION, STRATEGY, MODEL READER

V štúdii autor analyzuje klasickú detektívku S. S. Van Dinea The Greene Murder Case (1928) synekdochicky zástupne ako referenčný text (ako „učebnicu žánrovej gramatiky“) za celý formulový žáner, poukazujúc i na žánrové variácie v iných textoch. Opis postáv už do statickej charakteristiky vnáša iteračné prvky, ktoré sa na sukcesívnej osi textu opakujú a vytvárajú takto stabilnú vonkajšiu charakteristiku postavy. V ťažiskovej naratívnej sekvencii riešenia sa konfrontujú dva typy usporiadaní motívov: sujetová distribúcia enigmatických motívov bez ich zmyslu a správne usporiadanie motívov (ich zmysel v ekonómii celku riešenia záhady), ktoré detektív vyvodí z enigmaticky rozdistribuovaných dát prostredníctvom úsudkových mechanizmov. Vo Van Dinovom románe funguje holistický typ riešenia: jedna nastolená hypotéza vysvetlí „jedným ťahom“ všetky morfémy tajomstva, a preto je správna. (Ak by vraždil ktokoľvek iný než pravý vrah, nebolo by potrebné zapálené svetlo vo všetkých izbách, vrahyňa bola nájdená v osvetlenej izbe postrelená pred zrkadlom preto, aby sa mohla sama postreliť atď.) Ukazujeme stratégie textu, akými zavádza modelového čitateľa, aby ten skonštruoval nesprávny možný svet svojej hypotézy a vylúčil skutočného páchateľa z podozrenia. Na príklade slávneho holmesovského úsudku so psom z poviedky Silver Blaze modelujeme proces abdukcie a entymematickej inferencie, ktorá produkuje riešenie: detektív vyhľadá v kultúrnej encyklopédii zamlčanú premisu (že strážny pes šteká alebo napadne votrelca) a spojí ju s danou indíciou (pes nič nerobil), vďaka čomu nastolí hypotézu: páchateľa pes poznal.

How to cite:
Horváth, T. . Slovenská literatúra, 54(4), 255-276.