Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 54, 2007, No. 1

Content:


 
Content.


Download Fulltext


How to cite:
. . Slovenská literatúra, 54(1)


 
 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Content).


Download Fulltext

ŠTÚDIE René B í l i k, Príklady a dôkazy z dejín (Historické prózy M. Kukučína, L. N. Jégého a M. Rázusa) 1 Ivana T a r a n e n k o v á, Modrý vrch: výlet za hranice poézie s prínosom spontánnej tvorivosti (Ivan Štrpka: Modrý vrch) 27 Vladimír B a r b o r í k, Ústup z dejín (Pavel Vilikovský: Večne je zelený...) 41 ROZHĽADY Lenka R i š k o v á, Pravda, logika, ratio v Tablicovej koncepcii básnického umenia 54 KRONIKA Za Bohuslavom Kováčom (Vladimír P e t r í k) 64 Jozef Minárik osemdesiatpäťročný (Erika B r t á ň o v á) 65 Významné jubileum profesora Daniela Škovieru (Alexandra D e k a n o v á) 67 Príbeh „nitrianskej školy“ a Ľubomíra Plesníka (Mária V a l e n t o v á) 69 RECENZIE De litteratura Slavorum germanissima / O írečitej spisbe Slovákov (Gizela G á f r i k o v á) 73 ANOTÁCIE Horký, Milan – Horký, Roman (ed.): Božena Němcová. Život – dílo – doba (Jana P á c a l o v á) 76 Součková, Marta: K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 (Zuzana F e r u s o v á) 77 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Pražská konferencia o socialistickom realizme (Pavel M a t e j o v i č) 79

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 54(1)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Príklady a dôkazy z dejín (Historické prózy M. Kukučína, L. N. Jégého a M. Rázusa).
(Examples and Proofs from History (Historical Proses by M. Kukučín, L. N. Jégé and M. Rázus) ).
René Bílik 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV; Pedagogická fakulta TU, Konventná 13, 813 64 Bratislava, Priemyselná 4, 918 43 Trnava. Rene.Bilik@savba.sk; rbilik@truni.sk

HISTORICAL GENRE, DURATION/VALUE EXCHANGE, COLLECTIVE IDENTITY, CONTEMPORARY TASK, FUNCTION OF HISTORICAL PROSE

Cieľom štúdie je ukázať základné podoby prózy napísanej v historickom žánri v prvej tretine 20. storočia a podoby konštruovania kultúrnej pamäti v tomto čase prostredníctvom umeleckej literatúry. Na prózach Martina Kukučína, Ladislava Nádašiho Jégého a Martina Rázusa sme prostredníctvom analýzy a interpretácie textu sledovali autorskú koncepciu historickej minulosti, spôsob jej konštruovania a jej funkčné zameranie. Ako metodologické východisko sme použili Assmanov koncept kultúrnej pamäti ako zapamätaniahodnej minulosti a výsledky vlastného výskumu poetiky historického žánru, ktorý sme absolvovali začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia. Práca ukázala, že na začiatku 20. storočia sa slovenská literatúra podieľa na konštrukcii kolektívnej identity prostredníctvom Vajanského a Kukučínových próz „z prítomnosti“. Ide o proces literárnej pluralizácie identít, ktorý možno označiť za modernistický signál v slovenskej próze. V ňom prestáva dominovať výslovne nacionálny koncept identity a dopĺňa sa o identitu dedinských spoločenstiev, rodín, rodov a pod. Do tohto procesu vstupuje v dvadsiatych a tridsiatych rokoch aj historický žáner vo verzii príkladov z dejín (Kukučín a Rázus), ktoré predlžujú pragmaticko – mytologickú líniu historickej prózy, začatú v slovenskom romantizme a vo verzii dejín ako dôkazu o večnom pulzovaní ľudskej podstaty medzi zverským a kultivovaným (Jégé). Za podstatný výsledok štúdie pokladáme potvrdenie pragmatickej orientácie Kukučínových a Rázusových próz a predovšetkým explicitne sformulované polemické nasmerovanie Jégého historických próz voči domácej romantickej tradícii. Táto polemickosť je evidentná nielen na úrovni tém, ale aj v spôsobe, akým Jégé pracuje s konvenčnými žánrovými schémami.

How to cite:
Bílik, R. . Slovenská literatúra, 54(1), 1-26.


 
 
Modrý vrch: výlet za hranice poézie s prínosom spontánnej tvorivosti (Ivan Štrpka: Modrý vrch) .
(Blue Mount: A Trip beyond Poetry with a Contribution to Spontaneous Creativity (Ivan Štrpka: Modrý vrch /The Blue Mount/) ).
Ivana Taranenková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . Ivana.Taranenkova@savba.sk

SONG LYRICS, POP-CULTURE, ARTISTIC NEO-AVANT-GARDE, RESTORING OF FULLNESS OF HUMAN EXISTENCE AND WORLD, MOTIVE OF CHILDHOOD AND MOTIVE OF WATER

Predkladaná štúdia, ktorá je súčasťou kolektívneho projektu venovanému kľúčovým dielam slovenskej literatúry 20. storočia, sa zaoberá interpretáciou knihy Ivana Štrpku Modrý vrch. Ide o zbierku piesňových textov, ktoré vznikli ako výsledok spolupráce tohto autora s popredným predstaviteľom slovenskej rockovej hudby Dežom Ursínym v období, kedy bol z oficiálneho literárneho života vylúčený. Štúdia v úvode rekapituluje diskusiu o možnostiach prelínania umenia a populárnej kultúry, ktoré kniha vyvolala. Zároveň uvádza aj kontext rockovej hudby, do ktorého sa Štrpkova tvorba dostala. Upozorňuje, že texty prítomné v Modrom vrchu sa môžu právom pokladať za suverénne básne. Spolupráca I. Štrpku predstavuje naplnenie jeho princípov tvorby, nie ich narušenie alebo automatické aplikovanie. Štúdia sa okrem toho sústreďuje aj na kontext slovenskej poézie od začiatku šesťdesiatych rokov. Nachádza filiácie poetiky textov Modrého vrchu s prejavmi umeleckých neoavantgárd, čo ich usúvzťažňuje so Štrpkovým účinkovaním v literárnej skupine Osamelí bežci hlásajúcou požiadavku otvorenosti umenia do života. Tematická a motivická interpretácia textov Modrého vrchu sleduje súvislosti s poetikou Ivana Štrpku prítomnou v jeho básnických zbierkach. V knihe Modrý vrch sú prítomné dve polohy vzťahu lyrického subjektu ku svetu. V prvých troch cykloch knihy prevažuje utopistický charakter básní Modrého vrchu, tematizácia situácie nového začiatku. Ich ústrednou témou je rekonštrukcia celku, plnosti ľudského bytia a sveta, obnovenie prirodzenosti človeka. Prevažuje tu principiálna dôvera a otvorenosť voči svetu, hedonizmus a prézentizmus. Tento postoj sa prenáša i na jazyk básní. Prístup lyrického subjektu k svetu je zvýrazňovaný ostrou senzualitou. V tejto časti knihy sa výrazne uplatňuje ústredný motív Štrpkovej poézie – dieťa, detstvo. Dopĺňa ho ďalší frekventovaný motív – motív vody. V druhej časti sa harmonický vzťah ku svetu narúša a komplikuje, množia sa momenty nesúladu, životnej problémovosti. Na týchto miestach sa Štrpkove výrazové prostriedky a obraznosť modifikuje. Nachádzajú sa tu nielen súvislosti s podobami slovenskej lyriky sedemdesiatych rokov, ktorú charakterizoval príklon k všednosti a civilizmu ale aj súvislosti s poéziou M. Válka . Básne Modrého vrchu sú dôkazom, že tvorivá spolupráca s D. Ursínym sa stala pre I. Štrpku príležitosťou na obohatenie vlastnej poézie o nové rozmery. Verše obsiahnuté v tejto knihe pôsobia presvedčivejšie ako mnohé básne obsiahnuté v jeho pôvodných zbierkach poézie.

How to cite:
Taranenková, I. . Slovenská literatúra, 54(1), 27-40.


 
 
Ústup z dejín (Pavel Vilikovský: Večne je zelený...).
(Break-back from History (Pavel Vilikovský: Večne je zelený... / Everlastingly Green….)).
Vladimír Barborík 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 811 03 Bratislava . Vladimir.Barborik@savba.sk

INTERTEXTUALITY, IRONY, HISTORICITY

Východiskom práce je interpretácia novely Pavla Vilikovského Večne je zelený... (vyšla v roku 1989). Jej súčasťou je okrem rozkrytia vnútornej štruktúry diela aj pokus o postihnutie jeho spätosti s niekoľkými etapami vývinu slovenskej literatúry. Vilikovského próza vznikla v prvej polovici sedemdesiatych rokov, približne pätnásť rokov pred verejným publikovaním, a časť jej významovej potencie je spojená s touto dobou. Kniha bola zároveň inšpiratívna aj v novej literárnej situácii po roku 1989. Vlastné interpretačné čítanie sme preto pomocou operatívnych literárnohistorických sond mohli konfrontovať s niekoľkými odlišnými až protirečivými konfiguráciami slovenského literárneho vývinu (šesťdesiate roky – sedemdesiate roky – deväťdesiate roky). Štúdia reflektuje pomerne široké žánrové zdroje Vilikovského novely, zjednotené ironickou modalitou, ako aj priame intertextuálne východiská diela, ku ktorým patria tak historické udalosti (aféra plukovníka Redla), ako aj ich literárne spracovanie (reportáže E. E. Kischa). Vilikovského „prepis“ však nepolemizuje ani tak s jednotlivými výkladmi postáv a dejov, ktoré nám prinášajú dejiny, ale skôr s dejinnosťou ako princípom a dobovou praxou. Ide o poklesnutú, ideologicky transformovanú dejinnosť reálneho socializmu sedemdesiatych rokov, ktorá už stratila aj svoj teleologický úbežník, ale ešte predstavuje nadosobný a v podstate iracionálny princíp, v mene ktorého je možné manipulovať s osudmi ľudí. Novela je zároveň konkrétnou reakciou na revitalizáciu dejinnosti v druhej polovici šesťdesiatych rokov, ktorú v literatúre reprezentuje národne orientovaná esejistika Vladimíra Mináča. Štúdia je skusmou sondou do viacerých literárnych časov a konfigurácií, s ktorými Vilikovského kniha významovo korešponduje. Na základe analýzy novely Večne je zelený... môžeme dielo charakterizovať ako príklad pružne tranzitívnej, prechodnej štruktúry, ktorá si svoju významovú produktívnosť udržiava v rôznych, niekedy aj protikladných recepčných situáciách.

How to cite:
Barborík, V. . Slovenská literatúra, 54(1), 41-53.