Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 52, 2005, No. 4-5

Content:


 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Content).


OSOBNE A NEOSOBNE Nadežda Č e p a n o v á, Niekoľko spomienok 241 ŠTÚDIE Dalibor T u r e č e k, Romantismus a/nebo/kontra biedermeier? 243 Christian P r u n i t s c h, Malosť kultúry v strednej Európe na príklade Slovensko a jeho život literárny Jozefa Miloslava Hurbana 252 Peter K á š a, Levoča ako druhé alternatívne centrum slovenskej kultúry a vzdelanosti v prvej polovici 19. storočia 262 Joanna G o s z c z y ń s k a, Mesianizmus v poľskom a slovenskom romantickom myslení 270 Jana P á c a l o v á, Funkcia rozprávky v slovenskom romantizme 278 Ľubica S o m o l a y o v á, K mesianistickému jazyku poézie Sama Bohdana Hroboňa 286 René B í l i k,Vznik minulosti (Historický žáner v próze slovenského romantizmu) 296 German R i t z, Słowacki neprišiel do Berlína (Romantická irónia ako forma úniku z nového modelu národných literatúr a jeho rozšírenie) 318 Peter Z a j a c, Kocúrkovo ako slovenský antimýtus 348 ROZHĽADY Csaba G. K i s s, „Národovci“ a „panslávi“ v oblasti Horného Uhorska v románoch Kálmána Mikszátha a Svetozára Hurbana Vajanského 369

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 52(4-5)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Romantismus a/nebo/kontra biedermeier? .
(Romanticism and/or/contra Biedermeier? ).
Dalibor Tureček 1)

1)Ústav bohemistiky FF JU, 370 05 České Budějovice, Branišovská 31a.

Termín romantismus náleží k tradičním nástrojům vnitřního členění a výkladu dějin české literatury 19. století, ale toto označení bylo v rámci jednotlivých myšlenkových konceptů užíváno různorodým způsobem. Otevřené, vnitřně pluralitní pojetí romantismu nemá v české literární historii – na rozdíl od slovenského myšlení, reprezentovaného O. Čepanem a P. Kášou - pevnější pozici. Ujal se zato Vodičkův model, označující tvorbu Jungmannovy generace jako preromantismus a omezující romantismus na jeho subjektivní, máchovskou variantu. Proti této zužující koncepci romantismu svědčí charakter svou povahou ryze romantických textů, vzniklých již v rámci druhé obrozenské etapy, romantické rysy lze shledat i v dílech synkretické povahy, propojujících kupříkladu romantismus s klasicismem. Biedermeier byl českou literární historií v posledních letech pochopen jako negující kontrafaktura romantismu a užit jako synonymum pro část tvorby třicátých let, označovaných ve Vodičkově konceptu jako „sblížení literatury se životem“. Překlady německých sentimentálních tragédií dvacátých a třicátých let 19. století ale ukazují, že axiologický horizont, základní motivické celky i příznačná poetika biedermeieru byly v českém prostředí důvěrně známy od dvacátých let a že tu koexistovaly s prvky subjektivního romantismu. Vzájemný poměr romantismu a biedermeieru se tedy v české kultuře již od dvacátých let 19. století proměňoval od komplementární sounáležitosti po polemickou rozpornost. Pro moderněji koncipovaný výklad české literatury by tedy bylo s užitkem přijmout Zajacovu tezi pulzačního, synoptického charakteru literárních procesů a zároveň použít a v maximální možné míře i rozšířit obor platnosti Čepanova vidění romantismu jako vnitřně pluralitní, otevřené struktury s širokými přechodovými pásmy a možností prolínání a střetávání s jevy jinorodé povahy.

How to cite:
Tureček, D. . Slovenská literatúra, 52(4-5), 243-251.


 
 
Malosť kultúry v strednej Európe na príklade Slovensko a jeho život literárny Jozefa Miloslava Hurbana .
(Littleness of the Culture in the Middle Europe for Example Slovensko a jeho život literárny (Slovakia and Her Literary Life) by Jozef Miloslav Hurban ).
Christian Prunitsch 1)

1)Institut für Slavistik, Universität Regensburg, , D-93040 Regensburg.

Malosť sa pre tú-ktorú kultúru javí ako relevantná vtedy, keď je vyznačená prostredníctvom buď vlastných alebo cudzích textov. Toto označenie sa potom v konkrétnom interkultúrnom kontakte prejavuje ako explicitné alebo implicitné hodnotiace konanie, ku ktorému možno dôjsť v rámci opozícií superiority a inferiority, identity a alterity, translativity a singularity, ako aj ancienity a juvenility. V špecifickej situácii slovenského národného obrodenia predstavuje esej Jozefa Miloslava Hurbana „Slovensko a jeho život literárny“ významný text apologetickej legitimačnej stratégie slovenskej kultúry v jej stredoeurópskom kontexte. Hurban pritom využíva predovšetkým o životaschopnosť Slovanov, ktorá im je pripisovaná od čias Herdera, a proti starým európskym kultúrnym národom stavia obraz dynamického slovenského mladíka, rázne kráčajúceho do novej doby. Popri časovom argumente vystupuje v prospech centrálnej pozície Slovákov v projekte obnovy strednej Európy do popredia aj priestorový argument v podobe zvelebovania Tatier. V zmenenej konštelácii 20. storočia sa však oslabuje motivačná sila nezanedbateľného ideologického potenciálu eseje. Hurbanov návrh budúcej slovenskej kultúry, v neposlednom rade koncipovaný proti Čechom a Maďarom, len vo veľmi obmedzenej miere odolal – ako to, nakoniec, prezrádzajú aj jeho záverečné pasáže – tlaku, vyplývajúceho zo stredoeurópskej konštelácie po roku 1848.

How to cite:
Prunitsch, C. . Slovenská literatúra, 52(4-5), 252-261.


 
 
Levoča ako druhé alternatívne centrum slovenskej kultúry a vzdelanosti v prvej polovici 19. storočia.
(Levoča As the Other An Alternative Centrum of Slovak Culture And Education in the First Half of 19th Century).
Peter Káša 1)

1)Filozofická fakulta prešovskej univerzity, Prešov.

V tomto príspevku sa zamýšľam nad tým, akú rolu zohralo multikultúrne prostredie Levoče v dejinách slovenského etnika a najmä počas formovania slovenského národného vedomia. Poukazujem na to, že Levoča bola v minulosti jedným z centier uhorskej a stredoeurópskej kultúry, obchodnou a duchovnou križovatkou medzi Baltom a Stredomorím a medzi „Pax Latina“ a „Pax Orthodoxa“ . V novodobých dejinách primárnu rolu zohralo mestské evanjelické lýceum, ako dôležité centrum vzdelanosti a kultúry a neskôr (od 30. rokov 19. storočia ) aj nacionálnych hnutí. Popri Bratislave sa v Levoči, práve v tomto období, sformovalo druhé alternatívne centrum slovenských národných aktivít. Vytvára sa aj nová západo-východoslovenská, „považsko-tatranská“ komunikačná línia so stredom v Liptove. Ide o symbolickú túžbu po vytvorení geograficky i duchovne jednotného slovenského etnického národného spoločenstva, k čomu jasne smerujú aj aktivity slovenských študentov na levočskom lýceu v 30. – 40. rokoch 19. storočia.

How to cite:
Káša, P. . Slovenská literatúra, 52(4-5), 262-269.


 
 
Mesianizmus v poľskom a slovenskom romantickom myslení.
(Messiahnism in Polish and Slovak Romantic Concept).
Joanna Goszczyńska 1)

1)Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Uniwersytet Warszawski, Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, Polska. jogoszcz@gmail.com

V úvode štúdie sú predstavené rozdiely, aké sa črtajú v prístupe k mesianizmu v poľskom a slovenskom literárnovednom myslení. Následne sa v skratke referuje o typologickej konštrukcii, navrhnutej poľským literárnym vedcom Andrzejom Walickim – ide o ideálny model mesianizmu. Ten nám umožňuje realizovať rozlíšenie medzi skutočným mesianizmom (chápaným ako jedna z ideológií 19. stor.) a inými doktrínami (filozofickými, spoločenskými, politickými), v ktorých možno hovoriť o mesianizme len v metaforickom význame tohto slova. A napokon sa štúdia pokúša obhájiť tézu, že takto chápaný mesianizmus jestvoval v slovenskej literatúre až po roku 1849. Predtým možno hovoriť len o určitých prvkoch mesianistického myslenia alebo o mesianistických toposoch, ktoré boli derivátom „všeobecnej mesianistickej atmosféry“, ktorá vládla v Európe v prvej pol. 19. storočia.

How to cite:
Goszczyńska, J. . Slovenská literatúra, 52(4-5), 270-278.


 
 
K mesianistickému jazyku poézie Sama Bohdana Hroboňa.
(About Messiahnistic Poetic Language of Samo Bohdan Hroboň).
Ľubica Somolayová 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV , Konventná 13, 813 64 Bratislava. Lubica.Somolayova@savba.sk

Východiskom štúdie je predpoklad, že mesianizmus ako samostatný umelecký smer disponuje osobitým, špeciálnym jazykom. Autorka na základe interpretácia básne Krajolik od Sama Bohdana Hroboňa poukazuje práve na tie aspekty použitého básnického jazyka, ktoré možno vnímať ako dištinktívne vo vzťahu k ostatnej dobovej tvorbe slovenského romantizmu. Pokúša sa definovať podstatu jeho exkluzivity, ktorej boli literárnou históriou pripisované atribúty preťaženosti či uzavretosti. Hroboňovou stratégiou je vniesť na plochu básne prostredníctvom slovotvorby pohyb. Ťažisko nespočíva v dynamickom opise, vernom vykresľovaní, teda vo verbálnom sprostredkovaní, ale v silnom evokovaní, prostredníctvom slovotvorby alebo z nej vychádzajúcej zvukomaľby. Takéto pokusy o sprostredkovanie verbálne dynamického prehovoru vyššej bytosti prostredníctvom znázornenia krajiny, resp. rastu, generovania a regenerovania jej jednotlivín sa vzťahujú na jazykový princíp mysticko-pietistického pôvodu, ktorý predstavuje základ mesianistickej výrazovej výlučnosti.

How to cite:
Somolayová, Ľ. . Slovenská literatúra, 52(4-5), 286-295.


 
 
Vznik minulosti (Historický žáner v próze slovenského romantizmu).
(The Birth of the Past (Historic genre in the prose of Slovak Romanticism)).
René Bílik 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV; Pedagogická fakulta TU, Konventná 13, 813 64 Bratislava, Priemyselná 4, 918 43 Trnava. Rene.Bilik@savba.sk; rbilik@truni.sk

Štúdia sa orientuje na preskúmanie základných znakov konštruovania obsahu kultúrnej pamäti v období slovenského literárneho romantizmu. Materiálom, na ktorom sa výskum uskutočňuje sú publicistické práce Ľudovíta Štúra a J. M. Hurbana a prozaické práce Jána Kalinčiaka a J. M .Hurbana, napísané v historickom žánri. Analýza a interpretácia textov potvrdila, že v období slovenského romantizmu sa konštruujú základné prvky nacionálne orientovanej kultúrnej pamäti, najmä jej symbolika a že jedným z významných prostriedkov v tomto procese sa stala aj umelecká literatúra. Výsledky výskumu ukazujú, že v slovenskej romatickej próze, napísanej v historickom žánri, jestvujú dve základné verzie tematizovania minulosti: skepticko-ironická, reprezentovaná dielami Jána Kalinčiaka a oslavno-mýtická, zastúpená prózami J. M. Hurbana.

How to cite:
Bílik, R. . Slovenská literatúra, 52(4-5), 296-317.


 
 
Słowacki neprišiel do Berlína (Romantická irónia ako forma úniku z nového modelu národných literatúr a jeho rozšírenie).
(Słowacki did not come to Berlín (Romantic Irony As a Form of Escape from a New Model of National Literatures And Like Its Expansion)).
German Ritz 1)

1)Philosophische Fakultät, Slavisches Seminar, Universität Zürich, Švajčiarsko.

Iróniu možno nájsť v mnohých Słowackého textoch, a to predovšetkým z obdobia medzi rokmi 1832 až 1842. Hovoríme pritom o romantickej irónii, pretože irónia tu predstavuje bázu textu, nielen prostriedok zobrazovania, ale jeho poetologickú bázu, na čo upozornil už Krasiński. Všeobecne platí, že všade tam, kde Słowacki pracuje na konštrukcii mýtu, potrebuje iróniu, aby mýtus neinscenoval príliš bezprostredne. Dielam Balladyna, Beniowski a Fantazy je irónia primárnou danosťou a tieto tri texty vytvárajú kontinuum práve vo vzťahu k irónii. V hre Balladyna sa konštituuje romantická irónia a umožňuje takto zároveň hovoriť o historickom mýte. Irónia a mýtus musia resp. môžu byť pritom jeden druhým prekonané. V hre Beniowski už romantická irónia existuje, prebratá od Byrona, je takpovediac sekundárna. V historickom materiále Barskej konferencie, vyhne novej identity, sa však nenačrtáva žiaden nový národný mýtus, na jeho miesto nastupuje nový básnický sebaobraz. V hre Fantazy sa romantická irónia napokon stáva figúrou. Dielo je plné akýchsi dispečerov hry, ktorí však nakoniec stroskotávajú v skicovaní sveta a navzájom sa demaskujú. Nekonečno irónie a nepostihnuteľná metainštancia romantického textu sa vo svojom ‚páde’ rozptyľuje v texte do stratena.

How to cite:
Ritz, G. . Slovenská literatúra, 52(4-5), 318-347.


 
 
Kocúrkovo ako slovenský antimýtus.
(Kocúrkovo As a Slovak Anti-Myth).
Peter Zajac 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, 813 64 Bratislava, Konventná 13.

V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 20. storočia sa na Záborského dielo začal utvárať nový pohľad. A. Bagin sformuloval kľúčovú hypotézu o Záborského modernosti. Problém komiky otvorili S. Rakús a A. Kruláková, ktorá opísala ako prvá ironickú líniu slovenskej literatúry od Bajzu cez Chalupku po Záborského. Tú potom prevzali aj J. Števček, V. Mikula a P. Darovec, ktorý ju interpretáciou prózy P. Vilikovského Večne je zelený ... dotiahol do súčasnosti. Najintenzívnejšie sa poetologickej charakteristike Záborského prózy venoval v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch O. Čepan, ktorý identifikoval ako základné vlastnosti Záborského prozaického diela paradoxnosť, ironickosť a spolu s A. Krulákovou domináciu nízkej (bachtinovskej) telesnosti. Vo svojom doslove k Faustiáde (1984) a najmä v úvodnej štúdii Staromilský novátor Jonáš Záborský? k Dielu I (1989) revidoval Oskár Čepan svoju pôvodnú tézu o Záborskom ako oneskorenom klasicistovi a označil jeho dielo za súčasť romantizmu, za jeho „rub“, negatív a zákonitý zápor. Všetky základné črty Záborského prozaických textov ako vedomá antimýtickosť, heteronymia, kreaturálnosť, paradoxnosť, ironickosť ako reflexívna zdvojenosť textu, metalepsa ako základná rétorická figúra, grotesknosť a žáner „letiacich arabesiek“ však svedčia o tom, že Záborského neskoré prozaické dielo a najmä Faustiáda patrí do línie romantickej irónie. Najnovší slavistický výskum identifikuje romantickú iróniu ako prejav neskorého romantizmu v Puškinovom Eugenovi Oneginovi (H. Meyer), v Słowackého Balladyne (M. Żmigrodska, G. Ritz), či v ranom Hálkovi (Z. Hrbata, M. Procházka). Do tohto výskumného prúdu sa vedome začleňuje aj štúdia Kocúrkovo ako slovenský antimýtus.

How to cite:
Zajac, P. . Slovenská literatúra, 52(4-5), 348-368.


 
 

Vedeckáštúdia:

 
 
Funkcia rozprávky v slovenskom romantizme.
(Function of Fairy Tale in Slovak Romanticism).
Jana Pácalová 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . pacalovakorekt@gmail.com

Príspevok vychádza z nášho pohľadu na rozprávku ako integrálnu súčasť slovenského romantizmu. Je náčrtom funkcií, ktoré rozprávka v romantizme plnila tak v oblasti umeleckej literatúry (rozprávka ako literatúra vo vlastnom slova zmysle, vplyv tzv. ľudovej rozprávky na podobu romantickej tvorby), ako aj v oblasti mimo umeleckej literatúry (vplyv na formovanie spisovného jazyka, romantická mytológia). Bližšie sa zameriavame na problematiku literárneho a orálneho charakteru rozprávok, komunikačné aspekty tohto vzťahu, charakter rukopisných textov a publikovaných rozprávok, pričom tieto faktory sledujeme na pozadí genézy rozprávkových textov, ktorá je podľa nás pre literárnu komunikatívnosť a životnosť rozprávok určujúca. Naším cieľom je literárnohistorické ukotvenie rozprávok, umožňujúce prehĺbenie poznatkov o podobe slovenského romantizmu, ktorá doposiaľ zostáva zanedbávaná.

How to cite:
Pácalová, J. . Slovenská literatúra, 52(4-5), 278-285.