Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 52, 2005, No. 2

Content:


 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Content).


ŠTÚDIE Pavel M a t e j o v i č, Ponory a morality (Ján Johanides: Súkromie) 81 Zora P r u š k o v á, „Napísať nehorázne krásnu vetu“ (Rudolf Sloboda: Uhorský rok) 95 Vladimír B a r b o r í k, Pokus o životnú alternatívu: daň zo sekularizácie (Dušan Kužel: Lampa) 104 René B í l i k, Cesta za „kúzlom nechceného“ (Peter Pišťanek: Mladý Dônč) 118 ROZHĽADY Andrea L o b o v á, Fenomén emancipácie v románe Hany Gregorovej Vlny duše 134 KRONIKA Od Eliáša (proroka) po Eliáša (literárneho vedca)? (Jozef M i n á r i k) 146 RECENZIE Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich (Jej formy i przemiany) (Peter K á š a) 152 Winkler, Tomáš: Jozef Škultéty. Svedok čias minulých (Dana K r š á k o v á) 154 Baroko v Itálii– baroko v Čechách. Setkávání osobností, idejí a uměleckých forem (Marie Š k a r p o v á) 156

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 52(2)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Ponory a morality (Ján Johanides: Súkromie).
(Probes and Moralities (Ján Johanides: Súkromie)).
Pavel Matejovič 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, 813 64 Bratislava, Konventná 13. pavel.matejovic@gmail.com

Štúdia Ponory a morality je interpretáciou Johanidesovej zbierky noviel pod názvom Súkromie, ktorá vyšla v roku 1963. Spolu so Slobodovým románom Narcis patrí medzi najdiskutovanejšie diela šesťdesiatych rokov. Johanidesova kniha sa stala na pozadí dobových súvislostí (zmena politických pomerov po roku 1956, opustenie kánonu socialistického realizmu päťdesiatych rokov) symptomatickým a reprezentatívnym opusom – premietajú sa v nej názory, nové estetické a filozofické koncepcie, ktoré sa vtedajšia mladá prozaická generácia snažila uchopiť prostredníctvom individuálneho tvorivého gesta. Viacerí kritici sa ju snažili usúvzťažniť s modernými filozofickými a literárnymi trendmi (najmä existencializmus a francúzsky nový román). Z formálneho a žánrového hľadiska Johanides experimentuje so sujetom a rozprávačskými perspektívami. Autor na konkrétnom textovom materiáli ukazuje ako Johanides mení jednotlivé naratívne stratégie, variuje pozíciu rozprávača a modeluje literárny priestor a čas. Pri interpretačných rozboroch sa opiera o teoretické východiská P. Ricoeura, M. Bachtina, J. Derridu, D. Hodrovej a N. Krausovej. Autor v závere štúdie konštatuje, že nad formálno-štylistickou rozmanitosťou Johanidesových próz sa klenie dominantná tematicko-ideová línia s moralizujúcimi a psychologicko-terapeutickými ašpiráciami.

How to cite:
Matejovič, P. . Slovenská literatúra, 52(2), 81-94.


 
 
„Napísať nehorázne krásnu vetu“ (Rudolf Sloboda: Uhorský rok).
(„To Write a Tremendously Beautiful Sentence“ (Rudolf Sloboda: Uhorský rok)).
Zora Prušková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. Zora.Pruskova@savba.sk

Štúdia je pokusom o novočítanie a interpretáciu Slobodovej knihy Uhorský rok s ohľadom na jej dobovú ale tiež nadčasovú ideovú, žánrovú a štylistickú jedinečnosť. Ako kontext pre výklad bola zvolená transparentná súvislosť tohto Slobodovho titulu s literárnymi vplyvmi surrealizmu, reprezentovaného okrem iného aj Lautréamontovým literárnym odkazom ako inšpiráciou pre slobodné, hravé a asociatívne uvoľnené písanie. V zhode s tým sa autorka štúdie podrobnejšie venovala dvom textom so Slobodovho súboru, prvej poviedke Mesto, srdce, vysvedčenie, dievča a poslednej poviedke Uru, alebo Dobrý deň, Lotor Amont.

How to cite:
Prušková, Z. . Slovenská literatúra, 52(2), 95-103.


 
 
Pokus o životnú alternatívu: daň zo sekularizácie (Dušan Kužel: Lampa).
(An Attempt at a Life Alternative: Price for Secularisation (Dušan Kužel: Lampa)).
Vladimír Barborík 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 811 03 Bratislava . Vladimir.Barborik@savba.sk

Štúdia sa zaoberá románom slovenského prozaika Dušana Kužela (1940 – 1985) Lampa. Dielo, ktoré autor napísal v prvej polovici 70. rokov, vyšlo až v roku 1991. Román patrí medzi viaceré texty slovenskej literatúry prelomu 60. a 70. rokov, ktoré v politickom a kultúrnom režime nastolenom po sovietskej okupácii Československa nemohli vyjsť. Predstavuje štruktúrnu, vývinovo produktívnu a hodnotovo relevantnú alternatívu voči oficiálne vydávanej produkcii danej doby. Próza Lampa predstavuje ambiciózny projekt, organicky v sebe spájajúci niekoľko tradičných románových typov: román cesty, výchovný – autodidaktický román, ako aj román so sociálno-kritickou intenciou. S literatúrou 90. rokov je Kuželovo dielo spojené ironickým obnažením literárnosti, keď jeho témou sa stáva literatúra sama. Román je skeptickou polemikou s „veľkými príbehmi“ a ich dejinnou teleológiou: s kresťanským príbehom „dejín spásy“, so socialistickým príbehom emancipácie človeka práce a napokon s ďalším „príbehom oslobodenia“, založenom na viere v technologický progres. Je však aj domyslením situácie, ktorá nastáva po tom, čo sa tieto veľké stmeľujúce rozprávania zdiskreditujú a vyprázdnia: situácie neregulovanej, amorfnej slobody, ktorá sa z ideálu mení na prízrak.

How to cite:
Barborík, V. . Slovenská literatúra, 52(2), 104-117.


 
 
Cesta za „kúzlom nechceného“ (Peter Pišťanek: Mladý Dônč).
(A Journey to „a Magic of Unwanted“ (Peter Pišťanek: Mladý Dônč)).
René Bílik 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV; Pedagogická fakulta TU, Konventná 13, 813 64 Bratislava, Priemyselná 4, 918 43 Trnava. Rene.Bilik@savba.sk; rbilik@truni.sk

Štúdia reflektuje jedno z reprezentatívnych diel slovenskej literárnej situácie prelomu osemdesiatych a deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Analýza a interpretácia prozaického súboru Mladý Dônč potvrdzuje, že v tomto prichádza generácia autorov – tridsiatnikov (Taragel, Pišťanek, Otčenáš) s tvorivým gestom, ktoré deštruuje významné vrstvy slovenskej literárnej tradície. V Pišťankovom prípade ide o parodické narúšanie tradičného vrchárskeho (idylického, pastierskeho) archetypu kumuláciou fyzických a mentálnych deformít postáv, o deštrukciu kanonizovanej predstavy o tradičnom slovenskom putovaní za prácou, nástrojom ktorej je prekódovanie motívu takejto cesty do podoby cesty za sexuálnou iniciáciou a deštrukciu socialisticko-realistického obrazu mesta a fabriky ako priestoru pokroku prostredníctvom modelovania ich hodnotovo „prevrátenej“ verzie. Prácou s tradičnou témou slovenskej literatúry – témou dediny, sa Peter Pišťanek začleňuje medzi takých autorov ako J. C. Hronský, ktorý do pastierskej idyly vpúšťa tragický prvok či B.S. Timrava, ktorej dedinské prózy obsahujú výrazný satirický tón. Pišťankovým nástrojom je drsná paródia.

How to cite:
Bílik, R. . Slovenská literatúra, 52(2), 118-133.