Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Geografický časopis


Volume 50, 1998, No. 3-4

Content:


  K jubileu popredného slovenského geografa a geomorfológa doc. RNDr. Jozefa Kvitkoviča, DrSc.
Jozef Jakál 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava. geogjak@savba.skGeografický časopis. Volume 50, 1998, No. 3-4: 182-194.

 
  Priestorovo-časové variácie súčasnej geodynamiky morfoštruktúr orogénov kaukazského typu v alpskom pásme
Dmitrij Anatoljevič Lilienberg 1)

Download Fulltext

1)Geografická ústav Ruskejakadémie vied, Staromonetnyj per. 29, Moskva, 109017, Rusko.


contemporary geodynamics, morphostructures, orogene


Geografický časopis. Volume 50, 1998, No. 3-4: 195-210.

 
  K otázce výskytu pleistocénních ledovcu s chladnou bází v České vysočině (Česká republika)
Jaromír Demek 1)

Download Fulltext

1)Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra geografie, Poříčí 7, 603 00 Brno.


Bohemian Highlands, pleistocene, glacier


Geografický časopis. Volume 50, 1998, No. 3-4: 211-219.

 
  Geomorphological events of medium scale (case study)
Ján Urbánek 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.


geomorphological events, middle scale, land use


Geografický časopis. Volume 50, 1998, No. 3-4: 221-234.

 
  Vývoj pôsobenia ronových procesov na území Slovenska a ich geomorfologický efekt
Miloš Stankoviansky 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.


runoff processes, evolution of operation of processe,erosion cycles


Geografický časopis. Volume 50, 1998, No. 3-4: 235-246.

 
  K niektorým problémom geomorfologického mapovania
Jozef Minár 1)

Download Fulltext

1)Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geokológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava. minar@fns.uniba.sk


geomorphological mapping, morphologival map, elementary landform


Geografický časopis. Volume 50, 1998, No. 3-4: 247-259.

 
  Očakávané zmeny usporiadania dolinovej siete v povodí Popradu
Ján Lacika

Download Fulltext

the West Carpathians, Poprad drainage basin, morphostructures


Geografický časopis. Volume 50, 1998, No. 3-4: 261-275.

 
Späť