Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Geografický časopis


Volume 50, 1998, No. 3-4

Content:


 
K jubileu popredného slovenského geografa a geomorfológa doc. RNDr. Jozefa Kvitkoviča, DrSc..
Jozef Jakál 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava. geogjak@savba.sk


How to cite (APA format):
Jakál, J. (1998). K jubileu popredného slovenského geografa a geomorfológa doc. RNDr. Jozefa Kvitkoviča, DrSc.. Geografický časopis, 50(3-4), 182-194.


 
Priestorovo-časové variácie súčasnej geodynamiky morfoštruktúr orogénov kaukazského typu v alpskom pásme.
Dmitrij Anatoljevič Lilienberg 1)

Download Fulltext

1)Geografická ústav Ruskejakadémie vied, Staromonetnyj per. 29, Moskva, 109017, Rusko.

contemporary geodynamics, morphostructures, orogene


How to cite (APA format):
Anatoljevič Lilienberg, D. (1998). Priestorovo-časové variácie súčasnej geodynamiky morfoštruktúr orogénov kaukazského typu v alpskom pásme. Geografický časopis, 50(3-4), 195-210.


 
K otázce výskytu pleistocénních ledovcu s chladnou bází v České vysočině (Česká republika).
Jaromír Demek 1)

Download Fulltext

1)Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra geografie, Poříčí 7, 603 00 Brno.

Bohemian Highlands, pleistocene, glacier


How to cite (APA format):
Demek, J. (1998). K otázce výskytu pleistocénních ledovcu s chladnou bází v České vysočině (Česká republika). Geografický časopis, 50(3-4), 211-219.


 
Geomorphological events of medium scale (case study).
Ján Urbánek 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.

geomorphological events, middle scale, land use


How to cite (APA format):
Urbánek, J. (1998). Geomorphological events of medium scale (case study). Geografický časopis, 50(3-4), 221-234.


 
Vývoj pôsobenia ronových procesov na území Slovenska a ich geomorfologický efekt.
Miloš Stankoviansky 1)

Download Fulltext

1)Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.

runoff processes, evolution of operation of processe,erosion cycles


How to cite (APA format):
Stankoviansky, M. (1998). Vývoj pôsobenia ronových procesov na území Slovenska a ich geomorfologický efekt. Geografický časopis, 50(3-4), 235-246.


 
K niektorým problémom geomorfologického mapovania.
Jozef Minár 1)

Download Fulltext

1)Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geokológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava. minar@fns.uniba.sk

geomorphological mapping, morphologival map, elementary landform


How to cite (APA format):
Minár, J. (1998). K niektorým problémom geomorfologického mapovania. Geografický časopis, 50(3-4), 247-259.


 
Očakávané zmeny usporiadania dolinovej siete v povodí Popradu.
Ján Lacika

Download Fulltext

the West Carpathians, Poprad drainage basin, morphostructures


How to cite (APA format):
Lacika, J. (1998). Očakávané zmeny usporiadania dolinovej siete v povodí Popradu. Geografický časopis, 50(3-4), 261-275.