Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 64, 2017, No. 3

Content:


 
Contents.
(Contents).


Download Fulltext


How to cite:
. . Slovenská literatúra, 64(3)


 
 

Obsah:

 
 
Obsah.


Download Fulltext

OBSAH 3 * LXIV. ROČNÍK * 2017 ŠTÚDIE Peter Zajac – Poetika textu a poetika udalosti v slovenskej literatúre po roku 1945 171 Peter Zajac – Prolegomena k poetike slovenskej literatúry po roku 1945 172 René Bílik – Poetika existencie (Metodologicko-interpretačná štúdia) 175 Daniel Domorák – Východiská poetiky rekonfigurácie v existenciálnom diskurze slovenskej literatúry po roku 1945 192 Zornitza Kazalarska – Tri poznámky k poetike prípravy textu 201 Fedor Matejov – K aspektom poetiky kľúčového textu 60. rokov – Šialený mesiac J. Ondruša 208 Pavel Matejovič – K niektorým problémom aktuálneho teoretického diskurzu o cenzúre 228 Jelena Paštéková – Balada ako intermediálny rytmus. Manifestácia žánru ako erózia socialisticko-realistického chronotopu 236 Zora Prušková – Keď poetika glosuje politiku (Prolegomena k poetike slovenského povojnového románu: žáner, naratív, metóda) 250 RECENZIE Petra Rusňáková – Žeňuchová, Katarína (ed.): Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte 259 Jaroslava Šaková – Krátká, Eva: Vizuální poezie. Pojmy, kategorie a typologie ve světovém kontextu 262 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Jaroslava Šaková – Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2016 265

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 64(3)


 
 

Recenzia:

 
 
Žeňuchová, Katarína (ed.): Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte.
(Žeňuchová, Katarína (ed.): Jozef Ignác Bajza in the Culture and Literary Context ).
Petra Rusňáková 1)

Download Fulltext

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 81103 Bratislava. petra.rusnakova@savba.sk


How to cite:
Rusňáková, P. . Slovenská literatúra, 64(3), 259-261.


 
 
Krátká, Eva: Vizuální poezie. Pojmy, kategorie a typologie ve světovém kontextu.
(Visual Poetry - Concepts, Categories and Typology in a Global Context).
Jaroslava Šaková 1)

Download Fulltext

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 811 03 Bratislava. jaroslava.sakova@savba.sk


How to cite:
Šaková, J. . Slovenská literatúra, 64(3), 262-264.


 
 

Rozhľady:

 
 
Prolegomena k poetike slovenskej literatúry po roku 1945.
(Prolegomenon to poetics in Slovak literature after 1945 ).
Peter Zajac 1)

Download Fulltext

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, 813 64 Bratislava, Konventná 13.

nová poetika textu, nová poetika udalosti, literárne existenciály, kultúra reprezentácie, kultúra prezencie, scény písania, performativita textu, punktum, momentum/new poetics of the text, new poetics of the event, literary existential elements, culture o

Na základe výskumu slovenskej literatúry po roku 1945 sa ukázala potreba sformulovať novú poetiku textu a poetiku udalosti. Nová poetika textu vychádza z kľúčového zistenia, že na rozdiel od tradičnej predstavy o literárnej dominácii spoločenskej, historickej alebo eschatologickej transcendencie prevažuje hodnotovo v slovenskej literatúre po roku 1945 línia existenciálnej literatúry, ktorej jadrom sú „existenciálne okamihy ľudského života“ (Gumbrecht). V tomto zmysle sa náš výskum poetiky slovenskej literatúry po roku 1945 sústreďuje prednostne na existenciálnu poetiku. Pod existenciálnou poetikou pritom rozumieme poetiku, pravidlá /gramatiku/ a algoritmy literárne prezentovaných a reprezentovaných existenciálov. V rámci novej poetiky prvý raz pristupujeme k prepojeniu tematologickej, topologickej a tropologickej povahy textu a k poetologickému formulovaniu emocionálnych naladení, ktorým sa tradičná poetika (a v dvadsiatom storočí najmä štrukturalistická) vyhýba ako „nespoľahlivým“. Teoretickou inováciou výskumu je aj poetika literárnych polí, v ktorých sa intertextualita a intermedialita textu realizuje v špecifických morfogenetických poliach ako vzťahovanie (Miroslav Petříček). Tým náš výskum nadväzuje na teoretickú tradíciu historickej poetiky. Poetika udalosti predstavuje celkom novú oblasť výskumu poetiky. Zahrnuje performatívne pravidlá utvárania udalostí na scénach písania, predtextové operácie, smerujúce k tvorbe literárneho textu, ale aj tvorbu literárneho textu, tematizujúceho špecifické scény jeho písania. Špecifické, performatívne scény písania vznikajú v kultúre prezencie, spojenej s problémami cenzúry a vytesňovania, ako aj s poetikami festivít, vznikajúcich v opozícii reprezentatívnych socialistických a popkultúrnych festivít, vznikajúcich v rámci kultúry prezencie. Pre poetiku udalosti sú z tohto hľadiska kľúčové také pojmy ako konfiguácia a rekonfigurácia literárnych situácií a dobových uzlov, problémy toho, čo sa pomenúva ako punktum (kľúčové body) a momentum (tendencie) jednotlivých situácií a prechodov medzi nimi. Aj ony majú povahu poetologických pravidiel, napríklad v oblasti manifestov a programov, v oblasti inšitucionálneho a neinštitucionálneho literárneho života, v oblasti distribúcie literárnych textov a pod.

How to cite:
Zajac, P. . Slovenská literatúra, 64(3), 172-174.


 
 

štúdia:

 
 
Poetika existencie (Metodologicko-interpretačná štúdia).
(The Poetics of Existence (a Methodological and Interpretatory Study)).
René Bílik 1)

Download Fulltext

1)Ústav slovenskej literatúry SAV; Pedagogická fakulta TU, Konventná 13, 813 64 Bratislava, Priemyselná 4, 918 43 Trnava. Rene.Bilik@savba.sk; rbilik@truni.sk

poetika, poiesis, existencia, existenciály, lyrická existencia, naratívna identita/poetics, poiesis, existence, existential, lyric existence, narrative identity

Štúdia má dve časti. V prvej sa autor sústreďuje na možnosť využiť impulzy filozofickej fenomenológie, najmä tej jej časti, ktorá je reflexiou problému existencie a identity, ako metodologického inštrumentu pre literárnoteoretické uvažovanie. Jadrom tohto uvažovania je snaha ukázať na súvzťažnosť medzi literatúrou ako obrazom sveta v texte a ľudskou životnou situáciou v samom „žitom živote“. V tomto zmysle autor pokladá literárne diela za „výrazy života“ - symbolické formy, ktoré sú verziou „zjavovania“ pohybu existencie. Druhá časť štúdie je poetologicky orientovaným interpretačným čítaním románu Janka Silana Dom opustenosti a voči prvej funguje ako pokus overiť teoretické princípy „hermeneutiky existencie“ v praktickom výkone hermeneutiky literárneho textu.

How to cite:
Bílik, R. . Slovenská literatúra, 64(3), 175-191.


 
 
Východiská poetiky rekonfigurácie v existenciálnom diskurze slovenskej literatúry po roku 1945 .
(The Assumptions of Poetics of Reconfiguration in the Existential Discourse of Slovak Literature after Year 1945 ).
Daniel Domorák 1)

Download Fulltext

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 811 03 Bratislava. domorakd@gmail.com

existenciálna literatúra, rekonfigurácia, poetika/existential literature, reconfiguration, poetics

Cieľom príspevku je načrtnúť krátky literárno-historický prehľad vývoja existenciálneho diskurzu v domácom kontexte od štyridsiatych rokov po súčasnosť. Daný prehľad má slúžiť ako jedno z východísk k teoretickému spracovaniu problematiky poetiky rekonfigurácie (existenciálne ladenej tvorby). Výskum sa zameral predovšetkým na literárno-historické spracovanie jednotlivých období, v ktorých sa diskutovalo o existenciálnosti v literatúre, pričom tieto diskusie interpretoval vzhľadom na súčasný stav problematiky. Ukázalo sa, že pokiaľ sa v štyridsiatych rokoch konfigurovala istá podoba existenciálneho diskurzu v podobe, ktorá sa stala v danej oblasti štandardom fungujúcim manifestovane až do súčasnosti, od začiatku konfigurovania existovali súčasne aj iné, latentné obsahy prekračujúce rámce klasického narábania s témou. Tie sa začali explicitne formovať až v šesťdesiatych rokoch. Pre dobovo podmienené obmedzenia sa však nepodpísali na rekonfigurovaní existenciálneho diskurzu výraznejšie. K otvoreným snahám o komplexné prehodnotenie prístupu k téme, ktoré sa má postarať o dané rekonfigurovanie existenciálneho diskurzu, zodpovedajúce dosiahnutej úrovni dnešného poznania, prichádza až od nultých rokov 21. storočia. Zároveň sa však ukazuje, že proces rekonfigurácie nie je jednoduchý, pretože sa opätovne dostáva do napätia s klasickou konfiguráciou, ktorá má už dnes v existenciálnom diskurze silne štandardizovanú podobu.

How to cite:
Domorák, D. . Slovenská literatúra, 64(3), 192-200.


 
 
Tri poznámky k poetike prípravy textu .
(Three Comments on the Poetics of Text Preparation ).
Zornitza Kazalarska 1)

Download Fulltext

1)Institut fur Slawistik, Humboldt-Universität, Berlin. kazalarska@gmail.com

poetika, scéna písania, príprava textu, rukopis, poznámka, estetický odpor, Rüdiger Campe, genealógia/poetics, scene of writing, text preparation, manuscript, note, aesthetic resistance, Rüdiger Campe, genre studies

Príspevok registruje aktuálnu konjunktúru pojmu poetiky v humanitných vedách a uvádza príklady predovšetkým z nemeckého kontextu. Vzhľadom na tento poetologický obrat (poetic turn) sa autorka ďalej venuje novému použitiu pojmu v oblasti literárnej vedy, ktoré súvisí najmä s inštrumentálno-technickými a telesno-gestickými aspektmi literárnej tvorby a s ich zahrnutím do tradičného komplexu poetologických otázok. Vychádzajúc z poetického spolupôsobenia „scén“ písania (R. Campe) pri literárnej tvorbe, dotýka sa na záver príspevok scén autobiografického písania v literatúrach strednej a východnej Európy. Pojem „poetiky prípravy“ navrhuje pre charakterizovanie literárnych diel, ktoré sa orientujú na esteticko-poetologické dimenzie rukopisu. Svojráznou poetikou prípravy sa podľa autorky vyznačujú napríklad malé formy poznámkového písania, dominujúce v sfére ineditnej literatúry sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20. storočia.

How to cite:
Kazalarska, Z. . Slovenská literatúra, 64(3), 201-207.


 
 
K aspektom poetiky kľúčového textu 60. rokov – Šialený mesiac J. Ondruša.
(On the Aspects of the Poetics of a Key Text of the 1960s – Šialený mesiac by J. Ondruš).
Fedor Matejov 1)

Download Fulltext

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . usllred@savba.sk

J. Ondruš, lyrika, poetika, lektúra, lunatizmus, sémantická koherencia/J. Ondruš, lyric, poetics, critical reading, somnambulism, semantic coherence

Témou príspevku je Šialený mesiac J. Ondruša ako kľúčový básnický text slovenskej lyriky šesťdesiatych rokov – s akcentom na aspekty jeho poetiky a na spôsoby ich identifikovania. Príspevok postupuje v niekoľkých krokoch. 1. Rámcovo eviduje aktualizáciu surrealistických inšpirácií práve v šesťdesiatych rokoch. 2. Konfrontuje časopiseckú a knižnú debutovú verziu básne, eviduje tu isté retušovanie excentrickosti jej podmetu-postavy. 3. Podáva v skratke pokus o mytologicko-filozofické a intertextuálne situovanie lunárnej a lunetickej motiviky práve vzhľadom na Šialený mesiac. 4. Exponuje v básni (v nadväznosti na P. Ricoeura) postupnosť „poškvrny“, „omylu“ a „viny“ ako indexov fatálnej ľudskej deficitnosti. 5. Lektúra samotnej básne sleduje oscilovanie medzi faktickou, telesnou, každodennou dimenziou diania a dimenziou emfatickou, „luneticky“ excesívnou: „šialený mesiac“ ako šifra ľudskej a básnickej existencie, ako šifra samotnej poézie, jej magickej moci a deficitnosti.

How to cite:
Matejov, F. . Slovenská literatúra, 64(3), 208-227.


 
 
K niektorým problémom aktuálneho teoretického diskurzu o cenzúre.
(On Several Issues of the Current Theoretical Discourse on Censorship).
Pavel Matejovič

Download Fulltext

cenzúra, socialistický realizmus, satira, samizdat

Autor sa v štúdii zaoberá prehľadom uvažovania o cenzúre v aktuálnom literárnoteoretickom diskurze so zameraním na český kultúrny kontext. Všíma si najmä dvojdielnu monografiu v Obecném záujmu a antológiu teoretických štúdií, ktorá vyšla pod názvom Nebezpečná literatura?. Upozorňuje aj na teoretické práce P. Bourdieua, J Butlerovej a L. Loseva. Jednotlivé teoretické zistenia usúvzťažňuje s dobovou poetikou, tak ako ju formoval kánon socialistického realizmu (kryptické formy ezopského jazyka v dobovej satire). Všíma sa aj rozptýlené formy cenzúry, ktorá formovali podobu dobových poetík v sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20. storočia v období tzv. normalizácie (vznik paralelného obehu).

How to cite:
Matejovič, P. . Slovenská literatúra, 64(3), 228-235.


 
 
Balada ako intermediálny rytmus. Manifestácia žánru ako erózia sicialisticko-realistického chronotopu.
(The Ballad as an Intermedial Rhythm. The Manifestation of the Genre as the Erosion of the Socialist Realist Chronotope).
Jelena Paštéková 1)

Download Fulltext

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, 813 64 Bratislava, Konventná 13. jelena.pastekova@gmail.com

balada, rytmus, žáner, naladenie, latentná prítomnosť, manifestácia, socialistický realizmus/ballad, rhythm, genre, tone, latent presence, manifestation, Socialist Realism

Cieľom príspevku je výskum uplatnenia jedného z kľúčových žánrov 19. a 20. storočia, ktorý sa postupne začal presadzovať v slovenskej literatúre po roku 1945. Baladickosť ako princíp výstavby, ale aj baladickosť ako naladenie, sa realizoval nielen v literatúre, dá sa evidovať aj pri výskume intermediálnych dotykov s inými umeniami. Pri výskume zvolenej témy som využila metódy a pojmový aparát grantového projektu VEGA Poetika slovenskej literatúry po roku 1945. Ten v rámci práce s historickým materiálom, rekonštrukciou a evidenciou historického procesu, využíva pojmy figurácia a rekonfigurácia. Hoci sa autorka opiera o tvorbu Alfonza Bednára, osobitne o román Sklený vrch (1954) a literárny scenár filmu Tri dcéry (1967), cieľom nie je ich hermeneutický výklad. Po stručnom náčrte posunu hodnotenia vzťahov medzi umeniami v rámci posunu súčasného výskumu intermediality, autorka pokladá princíp baladickosti za transmediálny pojem, ktorý je z hľadiska výskumu modernej slovenského umenia a kultúry kľúčový. Inšpiratívnym sa pre ňu stal literárny historik Štefan Krčméry a jeho eseje o slovenskej ľudovej piesni, najmä balade. Pojmy rytmus, translácia a transfúzia vo vzťahu k hudbe a melodike korešpondujú so súčasnými pojmami intermediality, pričom z hľadiska výskumu zvolenej témy je rytmus kľúčový. Dôležitým autorským anticipujúcim markerom, smerujúcim k neskoršej rekonfigurácii postavenia balady a baladickosti v slovenských päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch, je Bednárova doktorská práca o európskej balade, inšpirovaná znalcom folklóru profesorom Horákom počas pražských štúdií. V Bednárovej práci je zreteľný aspekt tragickosti a osudovosti, ktorý vychádza z antických inšpirácií. Štúdia je príspevkom k výskumu mechanizmov a modov, ktoré v päťdesiatych rokoch narúšali tvrdé normy socialistického realizmu. Popri manifestovaných žánrových formách „šťastia“ sa latentne prítomné slovenské dispozície baladickosti ako naladenia tragiky a smútku postupne legitimizovali a v kontexte súvekej literatúry a umenia nadobudli manifestovanú podobu.

How to cite:
Paštéková, J. . Slovenská literatúra, 64(3), 236-249.


 
 
Keď poetika glosuje politiku (Prolegomena k poetike slovenského povojnového románu: žáner, naratív, metóda).
(When Poetics Reflects on Politics (Prolegomenon on the Poetics of Slovak Post-War Novel: Genre, Narrative, Method)).
Zora Prušková 1)

Download Fulltext

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. Zora.Pruskova@savba.sk

slová: románová tvorba po r. 1945, trauma, udalosť, rekonfigurácie, mechanizmy umeleckej práce/novel production after year 1945, trauma, event, reconfigurations, mechanisms of artistic

Štúdia je prvou časťou pripravovanej úvahy o premenách (konfiguráciách a rekonfiguráciách) slovenského románu (širšie aj novely a poviedky) po r. 1945. Centrom záujmu budú žánrové a naratívne rekonfigurácie v poetologickom systéme prozaickej umeleckej práce v tomto období. Štúdia je súčasťou širšieho monografického kolektívneho projektu Poetika slovenskej literatúry po roku 1945. Určujúca je pre ňu optika sústredená na zmenené proporcie v chápaní udalosti ako semiotického zdroja i účelu umeleckej práce. V kľúčovom zmysle pôjde o rozšírenie a prehĺbenie pojmu poetika textu (udalosti) z jej normatívneho paradigmatického chápania na ontologickú, existenciálne určenú syntagmu diania, pohybu a spoluzdieľania (čítania) textu nielen v historickom čase a horizonte, ale tiež na úrovni singulárnej poetologickej (naratívnej, žánrovej) udalosti výkladu. V prvej časti vymedzujem základné mechanizmy umeleckej práce, postupne sa budem venovať širšiemu kontextu sekundárnej reflexie, a napokon exemplárnemu výkladu vybraných diel z prozaickej produkcie po r. 1945. Úbežníkom tejto výskumnej práce je hľadanie nových súvislostí a pravidiel v priestore poetiky predbežne vymedzenej atribútom existenciálna, teda predovšetkým otvorená pre dynamicky a ontologicky otvorený výskum základných spoluzdieľaných emócií, afektov a tráum, ktoré, prenesené do estetických reprezentácií, utvárali zložitú, nejednosmernú podobu literatúry a umenia po roku 1945.

How to cite:
Prušková, Z. . Slovenská literatúra, 64(3), 250-258.


 
 

Z vedeckého života:

 
 
Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2016 .
(Critical Reflection of Slovak Literature 2016 ).
Jaroslava Šaková 1)

Download Fulltext

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 811 03 Bratislava. jaroslava.sakova@savba.sk


How to cite:
Šaková, J. . Slovenská literatúra, 64(3), 265-267.