Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 63, 2016, No. 5

Content:


 
FULL-TEXT 5/2016.


Download Fulltext


How to cite:
. . Slovenská literatúra, 63(5)


 
 

Rozhľady:

 
 
Poetika prípravy: české a slovenské scény autobiografického písania v 70. a 80. rokoch 20. storočia.
(The Poetics of Preparation: The Czech and Slovak Scenes of the Autobiographical Literature Written in the 1970s and 1980s.).
Zornitza Kazalarska 1)

1)Institut fur Slawistik, Humboldt-Universität, Berlin. kazalarska@gmail.com

scény písania, autobiografické písanie, robenie poznámok, krátke žánre, disidentská kultúra, poetika prípravy, haiku, normalizácia

Príspevok sa zaoberá neoficiálnym autobiografickým písaním (denníky, korešpondencia, záznamy a samizdatové brožúry) v normalizačnom Československu v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 20. storočia. Autorka sa zameriava na diela Ivana Diviša, Ivana Kadlečíka, Dominika Tatarku, Ludvíka Vaculíka a Jana Zábranu a dokazuje, že v súvislosti s krátkymi formami písania prispeli určitým spôsobom k disidentskej kultúre, ktoré boli typické pre literatúru neskorého socializmu vo východnej Európe. Analyzuje ich reflexie a metareflexie pri procese písania, ako aj na písaných záznamoch, nástrojoch, prostriedkoch a prejavoch. Prichádza k záveru, že títo autori tematizovali, problematizovali a využívali určité „scény písania“ (Rüdiger Campe): napr. scénu písania poznámok. Konečné poznámky nie sú len produktom, ale aj praktickým písaním s osobitnými prostriedkami a vypovedajúcimi vlastnosťami. Autorka poukazuje na 5 figúr/prostriedkov, ktoré sú podstatou vypracovaného plánu poznámkového písania: intranzivita, pohyblivosť,náhodnosť, predbežnosť a excesivita. Na ilustráciu „poetiky prípravy“ (Roland Barthes) načrtnutej na vývoji vybraných literárnych diel využíva koláž českého disidenta Karla Trinkewitza, ktorý kombinuje žáner poznámok a haiku. V uvedených literárnych dielach je „poznámkovanie“ v popredí, nie je to len objekt narácie/rozprávania, úvah či metareflexií, ale aj písané gesto vzdoru voči oficiálnemu písaniu v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 20. storočia.

How to cite:
Kazalarska, Z. . Slovenská literatúra, 63(5), 364-376.


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Peter Zajac a pokus o pulzačnú estetiku.
(Peter Zajac and his Attempt at Pulsatory Aesthetics).
Michal Harpáň 1)

1)Filozofická fakulta Univerzity v Novom Sade, Dr. Zorana Đinđića 2, 21 000 Nový Sad, Srbsko. harpan.m@gmail.com

Peter Zajac, tvorivosť literatúry, pulzovanie literatúry, tvorivé principy synergetiky, problémy semiózy

Peter Zajac sa vo svojich monografiách a štúdiách zasadzuje za synergetický prístup k literatúre. Podľa neho literatúra tematizuje problémové situácie, ktoré nemusianevyhnutne byť aj krízové, ale aj predvídanie krízy a obrana od nej, a funkčný znak ich prezentovania je pulzačný charakter ako výstup viacdimenzionlnosti a mnohorakosti interakcií, ktorý vyplynul z tematizácie životného sveta. Takto pochopená problematika tvorivosti literatúry je tesne spätá s dynamikou vzniku, konštrukcie, čítania, pôsobenia literárneho diela.

How to cite:
Harpáň, M. . Slovenská literatúra, 63(5), 320-325.


 
 
Lyrika/poézia ako (jedna) inšpirácia a doména „estetiky chvenia“ (Niekoľko poznámok k téme).
(Lyric Poetry as (one) Inspiration and Domain of „Shivering Aesthetics“ (Several Comments on the Subject)).
Fedor Matejov 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . usllred@savba.sk

P. Zajac, lyrika, interpretácia, „vznešené“, J. Ondruš

Text rámcuje pisateľova spomienka na prvé stretnutie s P. Zajacom ako čitateľom a interpretom poézie koncom sedemdesiatych rokov a na jeho vtedajšiu iniciačno-inšpiratívnu prácu nad poéziou Š. Strážaya. Text potom postupuje v niekoľkých krokoch: eviduje východiskový generačný vitalizmus teoretizovania P. Zajaca, jeho existencializáciu v poslednom štvrťstoročí; tá predstavuje aj rámec P. Zajacom aktuálne rozpracúvanej „estetiky chvenia“ – aj v súvislosti s modernou poéziou 20. storočia; ako nosný sa tu preňho ukazuje byť fenomén a pojem „vznešeného“. Skusmo to exemplifikuje pisateľov krátky exkurz ku „krajine“ v poézii I. Laučíka. Vlastné „chvenie“ lyrického textu v jeho utváraní a čítaní konkrétne exponuje záverečná skica k básni J. Ondruša Radosť (vstupná idyla, prírodno-muzikálne melanchólia, interiér samoty, finálne melancholické ustrnutie a možná lyrická katarzia, ich diskrétne oscilácie).

How to cite:
Matejov, F. . Slovenská literatúra, 63(5), 326-334.


 
 
Mladý literárny kritik (a vedec) Peter Zajac.
(The Young Literary Critic (and Scientist) Peter Zajac).
Valér Mikula 1)

1)Filozofická fakulta UK, Gondova 2, 814 99 Bratislava. mikula@fphil.uniba.sk

Peter Zajac, literárna kritika, šesťdesiate roky, Mladá tvorba, normalizácia, poznávací algoritmus, organizačné aktivity

V príspevku napísanom pri príležitosti 70. narodenín P. Zajaca venujeme spomienkový pohľad na jeho začiatky ako literárneho kritika koncom 60. rokov 20. storočia. V tom čase sa polemicky vyhranil proti dominujúcemu diskurzu 60. rokov, no po nástupe normalizácie v 70. rokoch prevzal mnohé prvky z etickej i noetickej koncepcie M. Hamadu. Aj v nasledujúcich desaťročiach presadzoval predovšetkým diferencovanosť slovenskej literatúry a jej žánrov. V tomto zmysle inicioval aj viacero časopiseckých rubrík, knižných edičných podujatí i organizačných zmien. V príspevku tiež charakterizujeme algoritmus Zajacových poznávacích postupov, ako si ho vypracoval už v prvých odborných textoch, smerujúci k tvorbe dynamického modelu. Celoživotným východiskom jeho vzťahu k realite je pocit permanentnej krízy. Ide o pozitívne chápanie krízy ako produktívnej situácie, ktorá núti subjekt vedome reflektovať každú situáciu života a prijímať rozhodnutia, ktoré v konečnom dôsledku dynamizujú systém a iniciujú nastolenie fungujúcich štruktúr.

How to cite:
Mikula, V. . Slovenská literatúra, 63(5), 335-344.


 
 
Trojmocná inšpiratívnosť Zajacových genologických výskumov.
(Trifold Inspiration by Zajac´s Genre Research).
Ľubomír Plesník 1)

1)Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra, Štefánikova tr. 67, 949 00 Nitra. lplesnik@ukf.sk

deficit, superficit, genológia, tematológia

Autor referuje o využití niektorých výsledkov genologických výskumov Petra Zajaca na jeho niekdajšom pracovisku (Ústav literárnej a umeleckej komunikácie v Nitre). Ich podnetnosť dokladá teoretickými bádaniami staršej i strednej generácie ústavu (Ľ. Plesník, Z. Rédey) a osobitne tvorivým rozvinutím Zajacovho konceptu „superficit - deficit“ v aktuálnych, tematologicky zacielených výskumných iniciatívach najmladšej generácie nitrianskych literárnych vedcov (M. Čechová).

How to cite:
Plesník, Ľ. . Slovenská literatúra, 63(5), 345-355.


 
 
Ako skúmať kultúrne si prisvojovanie horstiev? Cesty do Tatier.
(How to Examine the Cultural Appropriation of Mountain Ranges? Travels to the Tatras).
Ute Rassloff 1)

1), Werneuchen. ute.rassloff@gmx.de

Tatry, horstvá, kultúrne prisvojovanie, fyzický priestor, kultúrny priestor, kultúrne interferencie

V odbornej literatúre venovanej kultúrnej apropriácii Tatier stále dominuje národná perspektíva. Autorka štúdie navrhuje brať vážne fyzické zvláštnosti pohoria a pri jeho výskume využiť konzistentný teritoriálny a historický prístup, pričom hľadá oporu v koncepte synoptického charakteru stredoeurópskej kultúry, ako ho sformuloval Peter Zajac.

How to cite:
Rassloff, U. . Slovenská literatúra, 63(5), 356-363.