Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 63, 2016, No. 3

Content:


 
FULL-TEXT 3/2016.


Download Fulltext


How to cite:
. . Slovenská literatúra, 63(3)


 
 

Obsah:

 
 
Obsah.


OBSAH 3 * LXIII. ROČNÍK * 2016 ŠTÚDIE Jelena Paštéková, Dvojitá identita vojnovej skúsenosti. Rozostup autora a subjektu v slovenskej povojnovej próze (Leopold Lahola a Jožko Lánik) 165 ROZHĽADY Katarína Štafurová, Ukrižovanie ako zločin. K poetike pôstnych piesní Juraja Paulína Bajana 179 Andrea Draganová, Podoby argumentácie v kontexte formovania sa generačného sporu „mladí“ verzus „starí“ (časopis Hlas) 189 Jaroslava Šaková, „Napajedený roj sršňov“. Nadrealisti v medzigeneračných sporoch 199 Lenka Macsaliová, Milan Zelinka – oneskorený debutant 207 Daniel Domorák, Prolegoména k výskumu existenciálnej literatúry 215 RECENZIE Kowalská, Eva: Na ďalekých cestách, v cudzích krajinách. Sociálny, kultúrny a politický rozmer konfesionálneho exilu Uhorska v 17. storočí (Petra Rusňáková) 222 Ryanová, Marie-Laure: Narativ jako virtuální realita(Imerze a interaktivita v literatuře a elektronických médiích) (Lenka Macsaliová) 225 Žilka, Tibor: Dobrodružstvo teórie tvorby (Jana Kuzmíková) 228 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA K dielu Pavla Vilikovského (Jaroslava Šaková) 231 Pamäť literárnej vedy pri príležitosti 70. výročia narodenia Gizely Gáfrikovej (Katarína Štafurová) 233 S. H. Vajanský: Na rozhraní umenia a ideológie (lenka Macsaliová) 237

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 63(3)


 
 

Rozhľady:

 
 
Ukrižovanie ako zločin. K poetike pôstnych piesní Juraja Paulína Bajana.
(Crucifixion as a Crime. On the Poetics of the Fasting Worship Songs by Juraj Pavlín Bajan).
Katarína Štafurová 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 811 03 Bratislava. katarina.stafurova@gmail.com

ukrižovanie, zločin, obžaloba, obžalovaný

Cieľom príspevku je priblížiť autorkú stratégiu a pokúsiť sa dešifrovať tie jeho poetické postupy v textoch pôstnych piesni Beckovského a Skalického slovenského spevníka františkána Juraja Paulína Bajana. Z hľadiska prototextu vychádza predovšetkým z Evanjelia podľa sv. Jána. Pôstne piesne sú tematicky naviazané predovšetkým na ukrižovanie Ježiša Krista, ktoré v predmetných rukopisných spevníkoch smeruje až k motívu ukrižovania ako zločinu. Ukrižovanie ako zločin tu má dvojakú podobu: Bajan túto problematiku koncipoval ako dve obžaloby, pričom vo svojich piesňach upozornil na dvoch vinníkov. Základom Bajanovej obžaloby je kruté a veľké utrpenie nevinného Krista a určenie vinníka, ktorý toto utrpenie spôsobil. Na prvom mieste Bajan vykresľuje biblického vinníka. Ten je zosobnený v postavách Kristových súčasníkov. Predstavuje ho najmä postava zlostného žida, ktorý Krista bez ľútosti bije, kope, posmieva sa mu a pod. V druhom prípade ide o aktualizovaného vinníka. Bajanov aktualizovaný vinník je zosobnený lyrickým subjektom a zároveň percipientom jeho textu – veriacim, ktorému je text určený. V texte piesni sa Bajan opiera o text Evanjelia podľa sv. Jána. Nezostáva však v rovine dokumentárnosti, ale pôvodný evanjeliový text aktualizuje a posúva. Využitím evanjeliových obrazov utrpenia Krista nastoľuje argumentačne otázku viny za toto utrpenie a povzbudzuje prijímateľa textu k rozmýšľaniu o tzv. veľkonočných udalostiach. Autorským zámerom pritom nie je určiť vinníka za Kristovo utrpenie, ale poukázať na Boží plán spásy, a lásku Boha k človeku, ktorých súčasťou toto utrpenie bolo.

How to cite:
Štafurová, K. . Slovenská literatúra, 63(3), 179-188.


 
 
Podoby argumentácie v kontexte formovania sa generačného sporu "mladí" verzus "starí" (časopis Hlas).
(The Lines of Argument in the Context of the Generation Argument Developing between „the Young“ and „the Old“ (Magazine Hlas)).
Andrea Draganová 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 811 03 Bratislava. andrea.draganova@savba.sk

generačný spor, „starí“, „mladí“, Národnie noviny, Hlas

Predmetom príspevku sú generačné vzťahy v kontexte hlasistického hnutia, ktoré je vnímané ako jeden z modernizačných fenoménov v slovenskej spoločnosti na prelome 19. a 20. storočia. Diferenciácia politického spektra, ktorú priniesli dve hlasistické generácie, znamenala aj nové názory na otázky umenia a kultúry, a tiež na reflexiu obrazov a predstáv o slovenskej spoločnosti. Cieľom analýzy konkrétnych článkov a statí z dvoch vybraných dobových periodík (Národnie noviny, Hlas) a dobovej súkromnej korešpondencie zúčastnených je postihnúť literárnohistorický proces generačnej výmeny v jej prvej fáze, definovať vzťah k domácej literárnej tradícii (na línii prijímajúci – kompromisný – konfrontačný – odmietavý) a poukázať na fakt, že generačné vzťahy zúčastnených aj ich spolupútnikov boli omnoho vrstevnatejšie aj komplikovanejšie, než sa na prvý pohľad môžu zdať.

How to cite:
Draganová, A. . Slovenská literatúra, 63(3), 189-198.


 
 
„Napajedený roj sršňov“. Nadrealisti v medzigeneračných sporoch.
(The „Furious Swarm of Hornets“. Slovak Surrealists in Their Intergenerational Arguments).
Jaroslava Šaková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 811 03 Bratislava. jaroslava.sakova@savba.sk

surrealizmus, nadrealizmus, generačný konflikt, nová poézia, Ján Poničan, Janko Kráľ

Text sa zaoberá témou medzigeneračných sporov medzi autormi nadrealizmu (spolu s ich generačnými kritikmi) a predstaviteľmi staršej generácie, predovšetkým Jánom Poničanom. Pozornosť venujeme najmä otázke protifašistického postoja nadrealistov vzhľadom na zborník Áno a nie a ich vzťahu k Jankovi Kráľovi ako k inšpiračnému zdroju. Na základe konkrétnych úryvkov z dobových polemík sledujeme ambivalentné postoje na oboch stranách účastníkov medzigeneračného konfliktu, čo dokazuje, že daný problém nie je čierno-biely a je možné naň nahliadať viacerými spôsobmi. Dôležité je pritom aj explicitné deklarovanie mladosti nadrealistickými básnikmi, ktoré možno priamo prepojiť s emblematickým motívom mladosti a túžby v surrealizme, rovnako ako s opozičným stanoviskom vlastným všetkým avantgardným smerom.

How to cite:
Šaková, J. . Slovenská literatúra, 63(3), 198-206.


 
 
Milan Zelinka – oneskorený debutant.
(Milan Zelinka – a Late Debut Author).
Lenka Macsaliová 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 811 03 Bratislava. lenka.macsaliova@savba.sk

Milan Zelinka, Dych, generačná príslušnosť

Cieľom práce je zodpovedať si otázku príslušníka generácie a ako sa generačnosť uplatňovala v línii slovenskej prózy šesťdesiatych rokov 20. storočia u vybraných autorov. Zároveň sa tak pokúšame zistiť, či Milan Zelinka ako oneskorený debutant patrí alebo nepatrí do spomínanej línie. Vychádzali sme nielen zo slovníkových hesiel pri definovaní „generácie“, dejín slovenskej literatúry, kriticko-spomienkových memoárov, súčasných výskumov slovenskej literatúry šesťdesiatych rokov minulého storočia, ale aj z dobovej literárnej reflexie Zelinkovho debutu. Popísali sme základné tendencie literárneho smerovania šesťdesiatych rokov minulého storočia, kedy sa do centra literatúry dostávajú pojmy ako autenticita, odcudzenie, absurdita, experiment, každodennosť, náhoda, úzkosť, osamelosť či dehumanizácia. Pri hľadaní jednej generačnej línie, vychádzajúc tak z ankety s názvom „Hľadanie prózy“, ktorá sa zrealizovala v Kultúrnom živote (1967), sme určili dve línie literatúry. Na jednej strane hľadanie a skúšanie nových techník a spôsobov písania a na druhej strane obracanie sa k vnútru človeka, autentickosti či subjektivizácii. Knižný debut Dych od Milana Zelinku sme zaradili do rovnakej generačnej línie (Peter Jaroš, Rudolf Sloboda, Pavel Vilikovský, Pavel Hrúz, Ladislav Ballek, Dušan Kužel, Vlado Bednár) z viacerých dôvodov. V jeho poviedkach je citeľný experiment, grotesknosť, absurdita, bizarnosti, paródia, komické situácie na pláne postáv pri vykreslení odcudzenej, osamelej individuality, prejavujúce sa v autorskom vlastnom tvorivom geste.

How to cite:
Macsaliová, L. . Slovenská literatúra, 63(3), 207-214.


 
 
Prolegoména k výskumu existenciálnej literatúry.
(Prolegomena to the Research into Existential Literature).
Daniel Domorák 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 811 03 Bratislava. domorakd@gmail.com

J.-P. Sartre, existencializmus, existenciálna literatúra

Cieľom príspevku je načrtnúť a komentovať základné kontúry sémantického poľa existenciálneho diskurzu, predovšetkým jeho ťažiskových pojmov, a to existenciálnej literatúry na jednej strane a existencializmu na strane druhej. Príspevok sprostredkúva text predstavujúci prehľadovú rešerš existenciálnych fenoménov zameranú na svetový a český kontext, avšak nie len v oblasti literárnovednej, ale aj v oblasti širšej, najmä filozofickej. Pri výskume zameranom na teoretickú prax v prípade existenciálneho myslenia sa dlhodobo ukazuje nejednotnosť, až vágnosť v používaní terminologického aparátu existenciálneho diskurzu, keďže sa v prípade tých istých pojmov pracuje s často veľmi rôznorodými obsahovými náplňami daných pojmov. Výsledok tohto príspevku tkvie, vzhľadom na štandardné rámce, v ktorých sa uvažovanie o existencializme pohybuje, najmä v poukázaní na rôznorodý prístup k pojmu existencializmus, resp. na úplné rezignovanie protežovania tohto pojmu ako nosného termínu existenciálneho diskurzu. To platí ako pre literárnu vedu, tak aj pre filozofiu, pričom práve teória a dejiny filozofie sa snažia už dlhodobejšie o adekvátnejší prístup k uchopeniu existenciálnych fenoménov, bez závislosti na tradičnom poňatí preferujúcom existencializmus zadefinovaný predovšetkým J.-P. Sartrom. V kontexte literárnej vedy sa však výsledky práce môžu ukázať ako prínosné až po aplikácií nových, širšie chápaných existenciálnych diskurzov na konkrétnu literárnu prax, napr. slovenskej literatúry 20. storočia.

How to cite:
Domorák, D. . Slovenská literatúra, 63(3), 215-221.


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Dvojitá identita vojnovej skúsenosti. Rozostup autora a subjektu v slovenskej povojnovej próze (Leopold Lahola a Jožko Lánik).
(The Double Identity of War Experience. The Distance between the Author and the Self in Slovak Post-War Literature (Leopold Lahola and Jožko Lánik).
Jelena Paštéková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, 813 64 Bratislava, Konventná 13. jelena.pastekova@gmail.com

autor, subjekt, povojnová slovenská próza, dokumentárnosť, fiktívnosť, existencializmus, hraničná situácia, socialistický realizmus

Cieľom príspevku je osvetliť ruptúru línií slovenskej vojnovej prózy medzi rokom 1945 a Februárom 1948, keď bol socialistický realizmus vyhlásený za jedinú metódu umeleckej tvorby. Perspektíva svetlých zajtrajškov vrhla spätne čierne svetlo na existenciálnu/existencialistickú líniu. Metodickým východiskom je komparatívna analýza tvorby viacerých autorov, pričom kľúčový je Leopold Lahola. Jeho prózy štúdia interpretuje nielen v kontexte diela súvekých židovských spisovateľov, ale aj nežidovských autorov ako bol Talian Cesare Pavese. Práca zároveň teoreticky upresňuje zmeny akcentov konfigurácií autora a subjektu v rámci pluralitnej poetiky štyridsiatych rokov. Opiera sa tiež o viaceré vrstvy slovenskej recepcie filozofického existencializmu. Obdobie liberalizácie 60. rokov oživilo záujem o tento smer. Kľúčový pojem hraničná situácia sa však aj na konci dekády chápal ešte – alebo už opäť – ako vykonštruovaný, príliš modelový (Viliam Marčok). Aj existencialistická referencialita sa pokladala za ideovo vratkú. S touto kartou musel rátať a rátal Jozef Felix, ktorý sa pri legitimizácii tvorby „zahraničného“ Laholu odvolával iba na úzkosť, vyplývajúcu z krutosti vojnového zážitku a dištancoval ju (viac ako Lahola sám) od existencializmu. Voľba dvojitej identity východísk to umožňovala. V rámci preverenia nosnosti tohto tvrdenia autorka porovnala Laholovu tvorbu jednak s paralelnou líniou dokumentárnej prózy (Alfréd Wetzler) a s existencialistickými denníkovými záznamami Cesara Paveseho Remeslo života. Jeden z nich sa stal mottom Laholovej poviedkovej zbierky Posledná vec. U Laholu sme zistili viaceré poetologické aj myšlienkové paralely s Paveseho tvorbou.

How to cite:
Paštéková, J. . Slovenská literatúra, 63(3), 165-178.