Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 62, 2015, No. 5

Content:


 

OBSAH:

 
 
Obsah.
(Contens).


ŠTÚDIE Marcela Mikulová, Autorské ego v cudzom prostredí (Vajanský vo väzení a v Benátkach) 353 Tomáš Horváth, Subjekt a melanchólia u Gejzu Vámoša 366 Fedor Matejov, Chiazmus telesnosti a prírody v poézii I. Laučíka 393 ROZHĽADY Jana Pácalová, Vidina a skutočnosť Leopolda Abafiho 410 Karol Csiba, Medzi Živým bičom a Gardistom (poznámky k memoárom, beletrii a publicistike Mila Urbana) 427 RECENZIE Matuška, Alexander: Dielo IV. Osobne a neosobne (Fedor Matejov) 435 ANOTÁCIE Kowalská, Eva: Osvietenské školstvo (1771 – 1815). Nástroj vzdelania a disciplinizácie (Lenka Rišková) 441

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 62(5)


 
 

Rozhľady:

 
 
Vidina a skutočnosť Leopolda Abafiho .
(Illusion and Reality by Leopold Abafi).
Jana Pácalová 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . pacalovakorekt@gmail.com

Kľúčové slová: romantická próza, subjekt, kontext literárneho diela, alegória, autobiografia

Štúdia analyzuje doteraz nereflektovanú prózu okrajového romantického spisovateľa Leopolda Abafiho (1827 – 1883) Vidina a skutočnosť, ktorá vyšla na pokračovanie v Sokole (1860). Tematizuje jednu z najväčších tém slovenských romantikov – lásku k vlasti a odhodlanie „posvätiť sa“ jej, pričom redukovaná dejová a zvýraznená reflexívna zložka textu kladú prózu k reflexívno-lyrických romantických báňam tematizujúcim lásku k národu, ktoré sú v slovenskej literatúre kontinuálne prítomné od začiatku tridsiatych rokov naprieč 19. storočím. Na základe analýzy textu a s prihliadnutím k sekundárnym informačným zdrojom (korešpondencia) datuje autorka text do druhej polovice štyridsiatych rokov 19. storočia a dáva ho do kontextu s literárnymi dielami básnikov tzv. levočského okruhu, v ktorých podľa Oskára Čepana vyvrcholili snahy slovenského romantického myslenia o formovanie prototypu „mládenca slovenského“. Druhý kontext prózy nachádza a vykladá v autobiografických žánroch publikovaných v druhej polovici storočia (Závaté, ale nezapomenuté listí Jozefa Miloslava Hurbana, Sokol 1862; Rozpomienky na dni peknej mladosti Daniela Maróthyho, Orol, 1873).

How to cite:
Pácalová, J. . Slovenská literatúra, 62(5), 410-426.


 
 
Medzi Živým bičom a Gardistom (poznámky k memoárom, beletrii a publicistike Mila Urbana).
(Between the Living Whip and the Gardista (Comments on Milo Urban´s Memoirs, Fiction and Journalism)).
Karol Csiba 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. csiba0@gmail.com

Kľúčové slová: autorský subjekt, memoáre, publicistika, beletria, konfrontácia

Predložená štúdia má podobu uvažovania o podobách autorského subjektu, ktorý sa rozličným spôsobom realizuje v memoároch, beletrii a dobovej publicistike slovenského prozaika Mila Urbana. Do popredia sa tu dostáva predovšetkým otázka tvorby odlišného obrazu tvorcu. V prvom prípade je to verzia tzv. spomínajúceho subjektu prítomná v druhej knihe Urbanových spomienok Kade-tade po Halinde. Neveselé spomienky na veselé roky (1992). Podobné črty vykazuje obraz autorského subjektu v próze Živý bič (1927), ktorý v sebe obsahuje podobu autorových literárne usporiadaných spomienok na obdobie prvej svetovej vojny. Do konfrontácie s týmito obrazmi kladie štúdia autorský subjekt zachytený v Urbanových časopiseckých a novinových článkoch. Práve v nich sa odkrýva vývoj autorovej publicistickej dráhy, ktorá sa ideologicky exponuje až neskôr počas jeho pôsobenia vo funkcii vedúceho redaktora denníka Gardista. Výsledkom jednotlivých prienikov do odlišných polôh písania Mila Urbana je ambivalentnosť ním vykresleného autorského subjektu.

How to cite:
Csiba, K. . Slovenská literatúra, 62(5), 427-434.


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Autorské ego v cudzom prostredí (Vajanský vo väzení a v Benátkach).
(The Author´s Ego in a Strange Enviroment (Vajanský in prison and in Venice)).
Marcela Mikulová 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. Marcela.Mikulová@savba.sk

Kľúčové slová: autorský subjekt, denník, cestopis, krajina ako väzenie, introspekcia, ideológia

Štúdia zachytáva autorský subjekt S. H. Vajanského v neobvyklých situáciách, ktoré sa v jeho živote udiali bezprostredne po sebe. V roku 1904 bol ako novinár z politických dôvodov väznený vo Vacove, kde si písal Lístkový denník. Ako známy spisovateľ bol prominentným väzňom a stretával sa s mnohými prejavmi solidarity. Okrem každodenných záznamov z väzenského života a komentovania spoločensko-politických udalostí v ňom veľkú časť venoval kritickým poznámkam z čítania diela A. P. Čechova. Denník nepublikoval možno i z toho dôvodu, že jeho negatívne hodnotenie Čechova bolo v rozpore s veľmi priaznivým dobovým prijatím. Do Benátok sa po prvý raz dostal v roku 1905, čím sa mu ako znalcovi umenia splnil sen a mohol zároveň svojím cestopisom Volosko-Venecia zaplniť medzeru v tomto žánri. Nadviazal na obľúbené a oceňované „talianske cesty“ svojich veľkých vzorov – J. W. Goetheho, či J. Kollára. Dodatočne dopisované pasáže zbavujú cestopis zážitkovej spontánnosti, nadchýnanie sa nad dokonalou krásou klasického umenia a zatracovanie všetkého súčasného potvrdzuje Vajanského ako reprezentanta „ideálneho“ realizmu. Oba žánre charakterizuje predstieranie autentickosti, samoľúbosť a rozčarovanie z nedostatku ocenenia – chýba im introspekcia, odstup od seba, či sebairónia. Autor v oboch žánroch až zneužíva svoju kompetenciu a premárnil šancu zobraziť sa ako mnohorozmerná osobnosť.

How to cite:
Mikulová, M. . Slovenská literatúra, 62(5), 353-365.


 
 
Subjekt a melanchólia u Gejzu Vámoša .
(Subject and melancholy in Gejza Vámoš´s Work ).
Tomáš Horváth 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. atomheart17@gmail.com

Kľúčové slová: subjekt, melanchólia, princíp krutosti

Pri parciálnej interpretácii debutovej zbierky próz Gejzu Vámoša Editino očko (1925) sa zameriavame na modelovanie konštitúcie, no tiež aj dekomponovania niektorých modalít literárneho subjektu, určených aj literárne smerovo. Sledujeme tiež, ako tieto spôsoby literárnej reprezentácie subjektu vo Vámošových textoch súvisia s melancholickým naladením subjektu. Vámošova postava paranoika (z poviedky Paranoik) nemôže žiť, tešiť sa zo života, pretože fakt, že žije v „chládku smrti“, z neho robí mŕtvolu už teraz, i keď je ešte živý – budúcnosť smrti je prítomná už počas života: preto paranoik žije svoj život v melancholickom časovom režime. Paranoik je svojou nenormalitou vydelený z nízkeho davu (misera plebs) ľudí, ktorí zabúdajú na svoju smrteľnosť. Z premís Vámošovej biologickej filozofie však vyplýva, že ani paranoik nemôže byť výlučným subjektom, „aristokratom ducha“: na úrovni biologického druhu totiž dochádza vo vámošovskej filozofii k deštrukcii, rozpusteniu individuality vo všeobecnom. Prostredníctvom indivídua vníma a pociťuje seba samého samotný biologický druh; práve species je tým pravým subjektom, ktorý sa odlieva do svojich manifestácií, (nedôležitých) indivíduí. Odtiaľto potom vyviera vámošovská melanchólia. Večnosť života na kozmologicko-biologickej úrovni znamená večnosť utrpenia na úrovni indivíduí: večný život (na kozmologickej úrovni), ktorý nemožno ukončiť (absurdne chabou samovraždou indivídua), bude donekonečna zmnožovať smrteľnosť jednotlivých „atómov“, indivíduí.

How to cite:
Horváth, T. . Slovenská literatúra, 62(5), 366-392.


 
 
Chiazmus telesnosti a prírody v poézii I. Laučíka.
(Chiasmus of Corporeity and Nature in Ivan Laučík´s Poetry).
Fedor Matejov 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . usllred@savba.sk

Kľúčové slová: I. Laučík, poézia, topika, jaskyne, lektúra

Text venovaný poézii I. Laučíka (1944 – 2004) postupuje v niekoľkých krokoch. – Ako inšpiráciu si volí úvahy M. Merleau-Pontyho o chizme telesnosti a sveta, o vnímaní živlov a vecí, o fungovaní živej reči, fragmentárne známe od šesťdesiatych rokov aj v československom kontexte a zrejme marginálne evidované aj I. Laučíkom. Text ako synekdochu prírody v poézii I. Laučíka precizuje jaskynnú motiviku, resp. topiku – robí to konfrontáciou jeho básnických textov s esejisticko-dokumentárnou knihou R. Těsnohlídka Demänová z roku 1926. Pokusom o stanovenie sémantiky tohto motivického komplexu je pripomenutie eseje I. Laučíka o speleológovi J. Volkovi-Starohorskom, kde vo vzťahu jazyka a jaskynnej skúsenosti je projektovaní poeticky inšpiratívna kríza označovania a krízová situácia existenciálne-telesného nasadenia. Text exponuje ako interpretačný problém posun poézie I. Laučíka od excesívne „otvoreného“ písania konca šesťdesiatych rokov k viazaniu jeho poézie od osemdesiatych rokov na prírodné a kultúrne dominanty regiónu Liptova, básnikovi dôverne biograficky známeho. Tieto úvahy sú ďalej konkretizované lektúrou troch básní I. Laučíka. Text Jahoda (zo zbierky Vzdušnou čiarou z roku 1991) ukazuje účasť I. Laučíka na latentnej ekologickej rozprave osemdesiatych rokov, lektúra dokumentuje biografické súvislosti textu, eviduje iróniu a gesto komemorácie. Text Alexyho pastel (z tej istej zbierky) od výtvarného artefaktu prechádza k evokácii jeho predlohy – sakrálno-architektonickej pamiatky v jej dobovom chátraní a ukazuje nateraz veľmi nepostrehnuteľnú možnosť či podobu poézie I. Laučíka – „kvázi-geografické zapisovanie dejín“ (formulácia M. Merleau-Pontyho). Pri texte Milí priatelia! (záver zbierky Na prahu počuteľnosti z roku 1988) krátka fragmentárna lektúra precizuje cez motív klobúka chiazmus komunikácie a anonymnej samoty, ako aj motiviku lavín v zmysle oslobodzujúceho rizika a katastrofy. Príspevok situuje poéziu I. Laučíka, čitateľsky náročnú a miestami neraz až hermetickú, i prácu nad ňou do perspektívy predznamenanej básnikovým veršom: „...krypty jazyka čakajú na zmŕtvychvstanie...“

How to cite:
Matejov, F. . Slovenská literatúra, 62(5), 393-409.