Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 61, 2014, No. 6

Content:


 
Obsah.
(Contens).


ŠTÚDIE Anna K r u l á k o v á, Talianske cesty Gustáva Kazimíra Zechentera-Laskomerského 449 Marcela M i k u l o v á, Timravin iniciačný text a nová cesta epiky 462 Michal H a b a j, Básnik v čase. Syntéza „rozdvojeného“ sveta v subjekte (Poézia Laca Novomeského 1923 – 1939) 491 ROZHĽADY Kristína P a v l o v i č o v á: Motív sexuálnej zdržanlivosti a panenstva v stredovekých uhorských legendách 509 KRONIKA Čítania Fedora Matejova (Úvahy nejubilejné) (Peter Z a j a c) 528 RECENZIE Mikula, Valér (Edo.): Skladanie portrétu Štefana Strážaya (Lenka M a c s a l i o v á) 532 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Čo by si o nás pomyslel Jozef Ambruš... ? (Lenka R i š k o v á) 535

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 61(6)


 
 

Rozhľady:

 
 
Motív sexuálnej zdržanlivosti a panenstva v stredovekých uhorských legendách.
(The Motifs of Sexual Abstinence and Virginity in Medieval Hungarian Legends).
Kristína Pavlovičová 1)

1)Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, Priemyselná 4, 918 43 Trnava. kristina.pavlovicova@truni.sk

medieval Latin legends, virginity, sexual abstinence, celibacy, dualism between body and soul, self-torment

Cieľom tejto štúdie je interpretovať motívy cudnosti, sexuálnej zdržanlivosti a panenstva v textoch vybraných stredovekých po latinsky písaných legiend na interdisciplinárnej úrovni, keďže inak by sa dali iba ťažko pochopiť. Tieto ideály vznikli v období antiky a boli prebraté kresťanstvom. Stredoveké texty dávajú prednosť duchovnému svetu pred hmotným a rovnako panenstvu pred manželstvom a sexuálnym životom a tento motív sa objavuje aj v barokovej literatúre. Stredoveké legendy sa písali na to, aby sa posilnil kult svätcov a istej náboženskej praxe. Zdôrazňujú potláčanie tela a panenstvo vydatých svätíc, aby umocnili vykonávanie a česť celibátu, ktorý bol zavedený ako povinný pre všetkých kňazov, mníchov a mníšky vo vtedajšej západnej cirkvi.

How to cite:
Pavlovičová, K. . Slovenská literatúra, 61(6), 509-527.


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Talianske cesty Gustáva Kazimíra Zechentera-Laskomerského.
(The Italian Travels of Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský).
Anna Kruláková 1)

1)Filozofická fakulta Uk, Gondova 2, Bratislava . krulakova@gmail.com

Laskomerský, travelogue, empiricism, fictitiousness, mystification

Štúdia Talianske cesty Gustáva Kazimíra Zechentera-Laskomerského skúma špecifiká fenoménu talianskej cesty u tohto autora v kontexte cestopisov iných slovenských autorov 19. storočia, ako aj diferencie medzi jednotlivými Laskomerského cestopismi. Laskomerský žáner cestopisu do značnej miery odideologizoval a odromantizoval, zosilnil jeho informatívno-poznávaciu zložku a oživil ho anekdotickými vsuvkami a štýlom s prvkami humoru. Ako sa však ukazuje v štúdii, cestopis Zo Slovenska do Ríma je od ostatných Laskomerského cestopisov odlišný. Jeho analýzou a porovnaním s autobiografiou autora sa prichádza k zisteniu, že dôvodom odlišnosti je jeho interpretmi doteraz nepovšimnutá fiktívnosť, ktorá spôsobila prehustenie tohto cestopisu informáciami bedekerového typu a na druhej strane vyvolala návrat národného aspektu, charakteristického pre romantický diskurz. Empíria je pre Laskomerského tvorbu dôležitá bez ohľadu na žáner, kde absentuje, nahradí ju ideológia. Potvrdzuje sa tak interpozícia tohto autora medzi dvoma typmi literárneho diskurzu.

How to cite:
Kruláková, A. . Slovenská literatúra, 61(6), 449-461.


 
 
Timravin iniciačný text a nová cesta epiky.
(Timrava´s Initiation Text and the New Journey of the Epic ).
Marcela Mikulová 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. Marcela.Mikulová@savba.sk

tradition, modern literature, self-discovery, expressivity

Timravina tvorba je exemplárnym príkladom akcelerácie tematických a poetologických tendencií v slovenskej próze na konci 19. storočia. Autorka zaujíma polemicko-popierajúci, provokatívny postoj voči ustáleným postromantickým schémam. Autobiografická novela Skúsenosť (1902) reprezentuje moderný literárny postoj v rozšírení literárnych možností odhaľovania ľudskej psychiky v krízovej situácii. Novela je napísaná pod vplyvom zážitkov hlavnej hrdinky Maríny v meste Vodňany, kam prišla pracovať ako spoločníčka vdovy Bukovičovej. Mladá spisovateľka od nového prostredia očakávala ústretové prijatie, stretnutie s národne zapálenými ľuďmi, najmä s básnikom Javorom (P. O. Hviezdoslav), ktorý je rodinou vdovy. Malomesto ju však šokovalo pretvárkou, zlomyseľnosťou, povrchnosťou a jeho obraz bol úplne odlišný od hrdinkiných naivných predstáv. Na ploche veľkej novely Timrava necháva Marínu prejsť veľkým sklamaním z Bukovičovej i zo svojich národných idolov – táto strastiplná cesta je však zároveň procesom jej sebapoznania. V tejto novele nie je moderná len negativita skúsenosti a deštrukcie autorkinho autoportrétu, ale aj pozitívnosť tvorivého sebapotvrdenia, uvedomenia si vlastnej hodnoty i obhájenia tvorivej identity po cenzúrnych zásahoch do jej textu v Slovenských pohľadoch.

How to cite:
Mikulová, M. . Slovenská literatúra, 61(6), 462-490.


 
 
Básnik v čase. Syntéza „rozdvojeného“ sveta v subjekte (Poézia Laca Novomeského 1923 – 1939) .
(Poet in Time. The Synthesis of the „Split“ World in the Subject (Laco Novomeský´s Poetry 1923 – 1939) ).
Michal Habaj 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . michalhabaj@gmail.com

intimate, social, deficit, time, subject

Cieľom štúdie je poukázať na vývinové transformácie a identifikácie básnického gesta Laca Novomeského v medzivojnovom období jeho tvorby. Predmetom výskumu je Novomeského básnická tvorba z rokov 1923 – 1939, počnúc časopisecky publikovanými juveníliami (1923 – 1925), cez debutovú zbierku Nedeľa (1927), zbierky Romboid (1932) a Otvorené okná (1935), po zbierku Svätý za dedinou (1939). Subjekt Novomeského básní svoju pozíciu nenachádza tak jednoducho ako je tomu u jeho súčasníkov (Poničan, Smrek); pomerne skoro, ešte pred debutom, opúšťa dobovo príznačnú ideu utopizmu a ideál revolúcie, následne i iluzívne podoby lásky. Už v debutovej zbierke Novomeský celkom rezignuje na optimistické pozície v prospech dezilúzie, v nasledujúcich zbierkach sa tendencie deficitu, pesimizmu a tragickosti prehlbujú. Výrazom roztrieštenia, rozpadnutia a izolácie je kríza objektívneho času, z ktorej nachádza Novomeského subjekt východisko až v stotožnení sa s časom intímnym. Prekonanie poetiky zmaru a deštrukcie sa uskutočňuje v opätovnom priznaní hodnoty básnického slova, ktoré sa stáva intenciou syntézy „rozdvojeného“ sveta v subjekte, prostriedkom zmiernenia deficitov a deštrukcií a symbolizuje návrat k pozitívnym hodnotám života a k obnoveniu dehumanizovanej ľudskosti. Prínos štúdie nachádzam v ozrejmení vývinového pohybu Novomeského básnického gesta v kontexte príbuzných autorov (Smrek, Poničan) a v identifikácii spôsobu, akým sa u Novomeského realizuje preklenutie a syntéza protikladov.

How to cite:
Habaj, M. . Slovenská literatúra, 61(6), 491-508.