Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 61, 2014, No. 5

Content:


 
Obsah.


ŠTÚDIE Adam B ž o c h, Konverzácia ako predmet interdisciplinárneho výskumu 349 Tomáš H o r v á t h, Modernistická melanchólia 372 Stanislava F e d r o v á, Figura moderní melancholie a její inventář: intermediální interpretace jednoho Jiráskova obrazu 410 ROZHĽADY Eva M a l i t i: Eschatologické vízie sveta v ruskej a slovenskej literatúre konca 19. a začiatku 20. storočia (Sektárstvo u Andreja Belého a Svetozára Hurbana Vajanského) 429 RECENZIE Šrank, Jaroslav: Individualizovaná literatúra (Slovenská poézia konca 20. a začiatku 21. storočia z perspektívy nastupujúcich autorov (Lubomír M a c h a l a) 441 ANOTÁCIE Kollárová, Ivona: Slobodný vydavateľ, mysliaci čitateľ. Typografické médium v jozefínskej dobe (Lenka R i š k o v á) 444

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 61(5)


 
 

Rozhľady:

 
 
Eschatologické vízie sveta v ruskej a slovenskej literatúre konca 19. a začiatku 20. storočia (Sektárstvo u Andreja Belého a Svetozára Hurbana Vajanského).
(The Eschatological Visions of the World in Russian and Slovak Literatures of the Late 19th and the Early 20th Centuries (Sectarianism in Andrei Bely´s and Svetozár Hurban Vajanský´s Works)).
Eva Maliti 1)

1)Ústav svetovej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. usvlmal@savba.sk

Russian and Slovak novels, similarities and differences

V štúdii sú porovnávané cez tematizáciu sektárstva diela predstaviteľa ruského symbolistu Andreja Belého (1880 – 1934) a slovenského realistického spisovateľa Svetozára Hurbana Vajanského (1847 – 1916) – ide o romány Strieborný holub (1909) a Koreň a výhonky (1895 – 1896). Ruská literárna veda sa v posledných rokoch venovala sektárstvu u Belého, no sektárske motívy u Vajanského neboli osobitne skúmané. Medziliterárna komparácia uvádza dielo slovenskej literatúry konca 19. storočia do európskych súvislostí. Autorov stojacich na opačných koncoch „rozhrania“ storočí spájala genéza ich myslenia – idey ruských slavianofilov. Podstatné sú úsilia o moderné obrodenie žánru románu: A. Belyj uspel v celosvetovom meradle a S. H. Vajanský v rámci slovenskej literatúry, kde forsíroval „románovú situáciu“. Obe komparované diela sú kritické voči spoločenskému systému, nefunkčným elitám spoločnosti a spochybňuje sa v nich oficiálna cirkev. Sektárstvo u Belého a Vajanského je v štúdii chápané v súvislostiach „temnosti“ sveta tematizovanej literatúrou modernizmu. Belyj v rámci individuálneho umeleckého a myšlienkového hľadačstva v kontexte ruskej moderny na tomto jave vybudoval svoj román zvnútra. Pre Vajanského, ktorý ho použil ako jeden z motívov, predstavovalo sektárstvo výsledok hľadania nových tém a javov, umožňujúcich definovať podstatu súdobého života slovenskej spoločnosti.

How to cite:
Maliti, E. . Slovenská literatúra, 61(5), 429-441.


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Konverzácia ako predmet interdisciplinárneho výskumu.
(Conversation as a Subject Matter of Interdisciplinary Research).
Adam Bžoch 1)

1)Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava, Konventná 13, Bratislava. usvlbzo@savba.sk

Conversation, research on conversation, arts

Štúdia si kladie za cieľ zmapovať pole záujmu o fenomén konverzácie vo viacerých oblastiach humanitných vied (kultúrna história, sociológia, lingvistika) posledných desaťročí, pričom vychádza z toho, že toto pole sa vytvorilo v dôsledku sémantického odlíšenia od príbuzných pojmov (rozhovor, dialóg). V centre pozornosti sa ocitá docenenie konverzácie ako sociokultúrneho a lingvistického javu, ktorého základná funkcia je v rôznych obdobiach a spoločenských prostrediach sociálno-stabilizačná a ktorého jednotlivé formy sa dajú študovať na základe tak ústnych ako aj písomných záznamov, čo umožňuje prístup k historickým podobám konverzačnej kultúry. Autor vzájomne konfrontuje viaceré pokusy o definičné určenie konverzácie a formuluje kompetencie a niektoré úlohy, ktoré môžu vyplynúť pre výskum konverzácie pre literárnu vedu.

How to cite:
Bžoch, A. . Slovenská literatúra, 61(5), 349-371.


 
 
Modernistická melanchólia .
(Modernist melancholy ).
Tomáš Horváth 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. atomheart17@gmail.com

melancholy, Modernism, death, the loss of meaning

V prvej kapitole štúdie poskytujeme výberový prehľad novodobých koncepcií melanchólie (napr. S. Freud, J. Kristeva, S. Žižek, L. Földényi), ako aj niektorých jej literárnych realizácií (napr. Chateaubriand, Amiel, Baudelaire a iní). Z týchto koncepcií abstrahujeme istý invariant existenciálnej nálady melanchólie, ktorým je pripútanosť subjektu (nezriedka na nevedomej úrovni) k istému historickému konštruktu smrti, myslenej ako totálny zánik indivídua, ničota. Táto pripútanosť vedie k strate zmyslu. Pre melancholika je totiž „benefit“ z konečného, efemérneho života, ako ho formuloval napríklad V. Jankélevitch, neprijateľný. Naopak, konečný zánik retrográdne vymazáva prežitý život: ak zanikne individuálna autobiografická pamäť na tento život, tento život sa vymaže, akoby nikdy ani nebol – a zánik ho vymazáva nie ako minulý, už prežitý, zavŕšený, ale potiera ho ako práve prežívaný život. Život preto už nemôže byť v prítomnosti žitý. Práve zato, že život nevyhnutne absolútne skončí, stáva sa pre melancholika neznesiteľným, vždy už strateným. V nasledujúcich dvoch kapitolách analyzujeme modality modernistickej melanchólie v dvoch literárnych textoch slovenských modernistických autorov.

How to cite:
Horváth, T. . Slovenská literatúra, 61(5), 372-409.


 
 
Figura moderní melancholie a její inventář: intermediální interpretace jednoho Jiráskova obrazu.
(The Figure of Modern Melancholy and Its Inventory: An Intermedial Interpretation of One of Jirásek´s Scene).
Stanislava Fedrová 1)

1)Ústa pro českou literaturu AV ČR , ČR, Praha. fedrova@ucl.cas.cz

melancholy, intermediality, description, atmosphere

Východiskem studie je chápání melancholie ne jako individuální emoce či aktuálního psychického prožitku, ale jako komplexního naladění, které se ustaluje v kulturní koncept či atmosféru (Gernot Böhme), tj. předpřipravené kulturní a kognitivní nebo dokonce percepční schéma. Tento koncept je pak nutno vidět v jeho konkrétní historicitě, proměnu vizuálního zobrazení melancholie v druhé polovině 18. století je nutno chápat v souvislosti s dobovou filozofií a estetikou sentimentu zaměřeného na subjektivní emoce a spjatého s meditací člověka v přírodě, s klíčovými kulturními koncepty, jakým je pojem sensibilité (Frank Baasner). V interpretaci jedné scény z „nové kroniky“ U nás Aloise Jiráska (1899) se ukazuje autorův postup směřující k evokaci výjevu s určitou náladou, která vede čtenáře k vizualizaci scény jak sugestivitou textu samého, tak jeho mediálními přesahy. Přitom Jirásek navazuje nejen na schéma literární, ale především na schéma tradiční ve výtvarném umění. Kromě intertextuálních odkazů tu zároveň zvrstvuje intermediální inspirace svého psaní a jeho text se nám ukazuje ve dvojí historicitě, totiž v tematizaci určitého historického období i své ukotvenosti v určité umělecké atmosféře: v postavě čtenářky se skloněnou hlavou a knihou v klíně a ve vzpomínkové „inscenaci“ watteauovského pastýřského výjevu se tu promítá vizualizace melancholie vycházející z estetiky sentimentu, jaká odpovídala dobové estetice fikčního světa kroniky, tj. vrcholícímu českému klasicismu dvacátých let 19. století. A do této vizualizace se prolíná nový vizuální melancholický typus z doby vydání kroniky, těsně svázaný s přírodní scenerií a motivem břízy, který se aktuálně konstituuje v dobovém výtvarném umění konce 19. století.

How to cite:
Fedrová, S. . Slovenská literatúra, 61(5), 410-429.