Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 61, 2014, No. 3

Content:


 
Obsah.
(Contents).


ŠTÚDIE Zdeněk H r b a t a, Groteskno Haškových cestovních povídek 181 Jakub M e l n í k, Groteska a grotesknosť (v poviedke Letné hry Dušana Mitanu) 199 Lenka R i š k o v á, Stopy veľkomoravskej a cyrilometodskej tradície v literárnohistorických úvahách Bohuslava Tablica 209 Jana P á c a l o v á, Zrodenie legendy: medzi Hurbanom a Vlčkom 222 ROZHĽADY Fedor M a t e j o v, Tri úvahy nad J. Ondrušom (Sonet, Kvapka sna, Z nemocnice) 238 KRONIKA Za Doc. PaedDr. Ľubomírom Kováčikom, PhD. (1964 – 2014) (Irena B i l i ń s k a) 249 RECENZIE Žeňuchová, Katarína (ed.): Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte (Jana P á c a l o v á) 251 Vojtech, Miloslav: Tvorcovia literatúry a literárnej histórie (Lenka R i š k o v á) 255 Sládek, Ondřej (ed.): Performance/performativita (Zora P r u š k o v á) 258

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 61(3)


 
 

vedecká štúdia:

 
 
Groteskno Haškových cestovních povídek .
(The Grotesque Elements in Hašek´s Short Travel Stories ).
Zdeněk Hrbata 1)

1)Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1, ČR. hrbata@ucl.cas.cz

Jaroslav Hašek, travel theme, grotesque -like transformation, parody

Příspěvek se zaměřuje na významnou část díla Jaroslava Haška inspirovanou spisovatelovými cestami před 1. světovou válkou po střední Evropě, východními částmi rakousko-uherské monarchie a Balkánem. Těmto prózám se ve vydání z r. 1955 dostalo názvu „Črty, povídky a humoresky z cest“. Ve srovnání s pojetími, která zdůrazňují dokumentárně faktografický charakter těchto próz, anebo naopak převahu jejich autonomní struktury (prvotní zážitky se podřizují tvůrčí hře – ludismu), příspěvek předpokládá Haškovu znalosti struktur dobové cestopisné literatury i jejich propojování s událostmi života. Ty ovšem v transformované podobě, mnohdy karikující paradigmata cestopisné literatury, podpírají konstrukci komického světa (stvořené komično s fantaskními prvky, ludickými výmysly), na němž se souběžně podílejí především dva faktory: a) schopnost postřehnout potenciálně komické stránky skutečnosti (ostré vidění světa), b) groteskní pokřivování množiny jevů prostřednictvím stylu ( komická, parodická, absurdní kombinace detailů, situací, promluv aj.). Analýzy se soustřeďují na „techniku“ nevážného psaní v povídkách s dokumentární osnovou, s reportážními prvky, v nichž se setkání a drobné událostí stávají příležitostí k utváření anekdotických sekvencí a humoristických scének, jejichž vůdčími „agens“ jsou kromě jídla a alkoholu různí turističtí průvodci, nejgrotesknější postavy Haškových povídek s cestovatelskou tematikou.

How to cite:
Hrbata, Z. . Slovenská literatúra, 61(3), 181-198.


 
 
Groteska a grotesknosť (v poviedke Letné hry Dušana Mitanu) .
(The Grotesque and The Grotesque Style (in the Short Story Summer Plays by Dušan Mitana) ).
Jakub Melník 1)

1)Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica. jakub.melnik@umb.sk

grotesque, grotesque style, literary genre

Štúdia vo svojich dvoch častiach prezentuje pokus o vymedzenie a spresnenie problematických pojmov groteska a grotesknosť. Sledujúc práce Wolfganga Kaysera a líniu autorov aktualizujúcich jeho teóriu grotesky (PhilipThompson, Frances K. Barasch, Goeffrey Harpham), autor štúdie abstrahuje model grotesknosti, ktorý následne interpretačne overuje a rozvíja na ploche poviedky Letné hry Dušana Mitanu, kde sústredenie na groteskný aspekt zvýrazňuje niektoré prehliadané textové segmenty a umožňuje nové čítanie vybranej poviedky. V súčinnosti teoretickej a interpretačnej časti autor uvažuje nad možným rozlíšením pojmov grotesknosť a groteskný moment, vzájomným pôsobením a opakovaním ktorých sa vytvára priestor pre vymedzenie grotesky ako literárneho žánru.

How to cite:
Melník, J. . Slovenská literatúra, 61(3), 199-208.


 
 
Stopy veľkomoravskej a cyrilometodskej tradície v literárnohistorických úvahách Bohuslava Tablica .
(The Traces of the Great-Moravian and Cyril-Methodius Traditions in Literary and Historical Articles by Bohuslav Tablic ).
Lenka Rišková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13 Bratislava 813 64. lenka.riskova@gmail.com

Cyril and Methodius, Great Moravia, tradition, author´s strategy

Prežívanie veľkomoravskej a cyrilometodskej tradície v slovenskej literatúre potvrdzuje pomerne bohatý výskyt rôznorodých poznámok viažucich sa k tomuto obdobiu v dielach staršej proveniencie. Ich podrobná evidencia je dôležitá, avšak predmetom záujmu literárnohistorického výskumu by sa rovnako malo stať aj sledovanie autorskej stratégie narábania s takýmito informáciami – príklad Bohuslava Tablica ukazuje, že ich zaradenie do jeho literárnohistorických úvah bolo značne ovplyvnené istými determinantmi, ktoré je potrebné bližšie spoznať.

How to cite:
Rišková, L. . Slovenská literatúra, 61(3), 209-221.


 
 
Zrodenie legendy: medzi Hurbanom a Vlčkom .
(The Birth of a Legend: Between Hurban and Vlček ).
Jana Pácalová 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . pacalovakorekt@gmail.com

Romanticism, conceptualization of Romanticism, literary historical discourse, model, „Štúr´s school“

Štúdia je venovaná konceptu romantizmu Jaroslava Vlčeka, ako ho reprezentujú literárnohistorické práce Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy (1881) a Dejiny literatúry slovenskej (1898, 1890). Nahliada naň ako na invariant monolitného výkladu slovenského romantizmu, ktorý má v slovakistike tradíciu do druhej polovice 20. storočia, preto sústreďuje pozornosť na jeho opis a genézu. Ťažiskovým je pojem „škola Štúrova“ a jeho konštituovanie, ktorý Vlčekove práce kanonizovali ako označenie pre slovenský romantizmus. Na jeho pozadí potom sleduje Vlčekov koncept romantizmu a spôsob jeho konštituovania v kontexte obrazov o slovenskom romantizme, ktoré vytvárali slovenskí romantici (Jozef Miloslav Hurban, Daniel Maróthy, Emil Černý, Pavel Hečko), s prihliadnutím k výkladu ruského slavistu Antona Budiloviča. Cieľom je ukázať, z akých zdrojov a tradícií v zmysle starších literárnohistorických pohľadov vychádza monolitný koncept romantizmu, reprezentovaný literárnohistorickým konceptom J. Vlčeka. Sekundárne štúdia recipuje vybrané parciálne problémy, súvisiace s literárnohistorickou prevádzkou vo vzťahu k slovenskému romantizmu aj písaniu dejín všeobecnejšie.

How to cite:
Pácalová, J. . Slovenská literatúra, 61(3), 222-237.


 
 
Tri úvahy nad J. Ondrušom (Sonet, Kvapka sna, Z nemocnice) .
(Three Reflections on Ján Ondruš (The Sonnet, A Drop of Dream, From Hospital)).
Fedor Matejov 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . usllred@savba.sk

J. Ondruš, lyric, analytical reading, „agent“, „patient“.

Príspevok synekdochicky sleduje cestu poézie J. Ondruša (1932 – 2000) od elementárnej lyrickej situácie a naladenia – Sonet cez konšteláciu sna, prírodných živlov či cyklov a poetickej imaginácie – Kvapka sna po autorove charakteristické vivisekcie, textovo-telesné exercície – Z nemocnice. Ťažiskom je lektúra textu Z nemocnice (zo zbierky Šialený mesiac z r. 1965): žáner, sémantika pomenovaní a motívov, konštitutívna podvojnosť „agens“ a „patiens“. Zároveň príspevok sleduje premenu a problematizáciu východiskovej debutantskej lyrickej melanchólie: od diskrétne prítomnej tradičnej ikonografie k poetike telesnosti v zmysle „patiens“.

How to cite:
Matejov, F. . Slovenská literatúra, 61(3), 238-248.