Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 61, 2014, No. 2

Content:


 
Obsah.
(Contents).


ŠTÚDIE Jana P á c a l o v á, Rozprávky-palimpsesty (K podobám autorstva v rozprávkach slovenských romantikov) (Dokončenie.) ...89 Michal H a b a j, Básnik v čase (neslobody). Vnútorný exil ako paradigma subjektu. (Poézia Jána Smreka 1948 – 1956) ... 106 Karol C s i b a, Spomienky redaktora (Druhá spomienková kniha Jána Smreka) ... 132 ROZHĽADY Pavel J a n o u š e k, Design jako literárněvědný pojem? … 160 KRONIKA Človek buď je, alebo sa len zdá. Gizela Gáfriková (20. októbra 1945 – 6. marca 2014) (Timotea V r á b l o v á ) … 171 RECENZIE Hrašková, Mariana: Biblické témy v slovenskej dráme (Tatiana K o n i a r o v á) ... 173

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 61(2)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Rozprávky-palimpsesty (K podobám autorstva v rozprávkach .
(Folk Tales – Palimpsests (On the Form of the Authorship in the Folk Tales by Slovak Romantic Writers) (The Final Part)).
Jana Pácalová 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . pacalovakorekt@gmail.com

FOLK TALE, AUTHOR, TEXT-FORMING PROCESS, COMPILATION-CONVENTIONALIZATION METHOD, PALIMPSEST

Cieľom štúdie je poukázať na spôsoby, akými vznikali rozprávky zo zbierok Slovenské povesti (1845), Slovenské povesti (1858 – 1861) a Prostonárodné slovenské povesti (1880 – 1883), ktoré literárna historiografia doposiaľ vyhodnocovala ako zápisy folklórnych rozprávok (štylizovaný folklór), a uvažovať nad tým, za akých okolností a akým spôsobom je možné subjekty vstupujúce do textotvorných procesov generujúcich z folklórnych predlôh (látok, postupov, naratívnych, kompozično-štylistických a jazykových prostriedkov) rozprávky, ako boli publikované generáciou romantikov, vnímať ako ich autorov (nielen zberateľov, vydavateľov či editorov). Na pozadí povahy skúmaného materiálu, vychádzajúc z identifikácie konkrétnych textotvorných postupov a na vybraných príkladoch z jednotlivých edícií, J. Pácalová ako autora chápe tvorivý subjekt, ktorý svojou tvorivou iniciatívou na texte zanechal identifikovateľnú „vrstvu“, čím nezvratne modifikoval pôvodný text (predlohu). Ukazuje, akým spôsobom navrstvovaním a prevrstvovaním jednotlivých autorských „vrstiev“ vzniká napokon text, ktorý má charakter palimpsestu. Upozorňuje pritom, že nie pri všetkých rozprávkach je možné jednoznačne určiť konkrétneho (či jediného) autora, vzhľadom na rôzne typy autorsko-redakčných kompetencií, vrátane ich prelínania, ako aj obmedzenosť rukopisného materiálu a nespoľahlivosť redakčných odkazov na zdroje a pramene. Na druhej strane to nie je možné ani kvôli špecifickému spôsobu konštruovania väčšiny rozprávok z druhej edície kompilačno-štylizačnou metódou, kde sa ukazuje, že vhodnejšie ako o „jedinom“ autorovi je uvažovať o interferencii viacerých autorských subjektov. Pri týchto textoch môžeme potom aj na autora nahliadať ako na palimpsest.

How to cite:
Pácalová, J. . Slovenská literatúra, 61(2), 89-105.


 
 
Básnik v čase (neslobody). Vnútorný exil ako paradigma subjektu. .
(The Poet in Time (of Oppression). The Inner Exile as a Subject Paradigm. ).
Michal Habaj 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . michalhabaj@gmail.com

THE 1950S – INNER EXILE – SUBJECT – FREEDOM – HUMANISM

Cieľom štúdie je poukázať na dve línie Smrekovho básnického diela v kontexte rokov 1948 – 1956 a na spôsob, akým sa situujú do opozície k oficiálnemu obrazu doby a ideologickým požiadavkám literatúry. Bližším predmetom výskumu sú dve básnické zbierky Jána Smreka: zbierka Obraz sveta, ktorá vyšla v roku 1958 a predstavuje v podstate tradičný variant prírodnej a ľúbostnej lyriky ako ho poznáme z predvojnovej tvorby básnika, a výber Proti noci, ktorý vyšiel v roku 1993 a syntetizuje verejnosti dovtedy neznámu časť tvorby Jána Smreka v polohách nekompromisného protestu proti vládnucemu režimu a jeho deformácii umenia a človeka. Smrek na jednej strane priamo na režim útočí a komentuje jeho zvrátenosť i všeobecný morálny úpadok (Proti noci), na strane druhej hľadá spôsob ako uchovať hodnoty ľudskosti a ľudskú predstavu poézie (Obraz sveta) vo svete, kde boli takéto prejavy nemilosrdne potláčané, vytesnené a eliminované. Trvanie na ľudskom zmysle básnickej výpovede potvrdzuje Smrekov básnický subjekt v existencii dvoch paralelných básnických svetov, ktoré zo zdanlivej poetologickej a estetickej autonómnosti vstupujú do netušených vzťahov a konfrontácií. Ak bolo jednou zo signifikantných podôb systému zrušenie človeka ako subjektu, potom Smrek tento subjekt zachraňuje a dáva mu autentickú a pravdivú tvár, hoci nevyhnutne rozpoltenú. Prínos štúdie nachádzam predovšetkým v ozrejmení vzájomných vzťahov medzi dvomi líniami Smrekovej básnickej tvorby (občianska, politická lyrika a lyrika intímna, prírodná), ktoré rozdielnym spôsobom potvrdzujú Smrekovo vždy rovnako nekompromisné úsilie o obnovu človeka, mravnosti, étosu, hodnôt humanizmu a slobody.

How to cite:
Habaj, M. . Slovenská literatúra, 61(2), 106-131.


 
 
Spomienky redaktora (Druhá spomienková kniha Jána Smreka) .
(The Memoirs of an Editor (The Second Memoir Book by Ján Smrek) ).
Karol Csiba 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. csiba0@gmail.com

AUTOBIOGRAPHICAL TEXT, NATIONALISM, SLOVAK CULTURE, THE SUBJECT OF NARRATIO

Štúdia sa zameriava na spomienkovú knihu Jána Smreka Poézie moja láska 2 (1989), ktorá je druhým dielom z pôvodne pripravovaných viaczväzkových memoárov. V centre jej záujmu sú zároveň Smrekové články publikované v rokoch 1930 – 1944 v časopise Elán, kde autor pôsobil ako redaktor. V oboch paralelne existujúcich textových štruktúrach (v štúdii pripájame aj externé články ďalších autorov, publikované v dobovej slovenskej a českej tlači) totiž dochádza k časovému predlžovaniu určitej „historickej imaginácie“, na čo v prípade rozličných foriem spomínania na datované udalosti upozorňuje Paul Ricoeur. Pamäť autorského subjektu sa dostáva do stredu paralelných štruktúr, následkom čoho sa jednotlivé kapitoly literárneho textu takmer ako v koláži striedajú s poznámkami vytiahnutými z časopisu. Pravdepodobne sa tak rozširuje rekonštrukcia kultúrnych postojov subjektu, ktoré prirodzene prepúšťa cez filter vlastnej osobnosti. Naším základným východiskom je však skutočnosť generovaná chronologicky usporiadanou spomienkovou prózou, pri ktorej hypoteticky predpokladáme snahu písomne zachytiť históriu konkrétneho obdobia. Výsledkom je interpretačný pohľad na individuálne prerozprávané dejiny. Za možno užitočné v tejto situácii považujeme uvažovanie o probléme nespoľahlivého rozprávača v autobiografickej literatúre.

How to cite:
Csiba, K. . Slovenská literatúra, 61(2), 132-159.


 
 
Design jako literárněvědný pojem? .
(Design as a Literary Concept? ).
Pavel Janoušek 1)

1)Ústav pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1. janousek@ucl.cas.cz

LITERARY THINKING, LITERARY SCIENCE, LITERARY HISTORY, LITERARY THEORY, THE SUBJECT OF THE EXPERT, LITERARY DESIGN, LITERARY SCIENTIFIC METHOD, CONCEPTUAL LITERARY SCIENCE

Autor úvahy v návaznosti na svou na publikaci Černá kočka aneb Subjekt znalce v myšlení o literatuře a jeho komunikační strategie (Praha, Academia 2012) navrhuje vtáhnout do myšlení o literatuře pojem design. Vychází totiž z předpokladu, že literárněvědné promluvy nejsou vedeny jen snahou sdělovat myšlenky a obsahy, ale také pragmatickou snahou v očích přítomné literárněvědné komunity prezentovat a reprezentovat svého mluvčího. Literární znalci jsou proto přirozeně nuceni zvažovat nejen, co říkají, ale také jak to říkají: hledat takové způsoby výpovědi, které potenciální adresáti považují za adekvátní či dokonce progresivní. Pojem design, který mu tuto funkci promluvy vyjadřuje, sice klade důraz na individuálnost jednotlivé promluvy, ale reflektuje také kolektivní konformitu, neboť počítá s mechanismem identifikace, automatizace a ozvláštnění. Pokud by byl přijat, umožňoval by analýzu řady vlastností literárněvědných textů. Počínaje výběrem tématu, žánru a odpovídající jazykové roviny a nekonče pojmovým aparátem, formou citací, jakož i volbou myšlenek a osob, na něž mluvčí odkazuje jako na autoritu, či s nimiž polemizuje. Otevírá se ale například i možnost charakterizovat design jednotlivých literárněvědných škol, metodologií a přístupů. Autor sám v této souvislosti vymezuje tři základní typy literárněvědného designu, které pojmenovává design tradiční neboli naivní, design metodologický a design konceptuální. Těžiště jeho úvahy pak spočívá v detailnější charakteristice těchto designů tak, jak v myšlení o literatuře historicky postupně vykrystalizovaly a také jak se prolínají v dnešní literárněvědné praxi. A jakkkoli se v dějinách tyto typy vzájemně vůči sobě ostře vymezovaly, vyjadřuje názor, že do budoucna bude nevyhnutelná a užitečná jejich vědomá koexistence, neboť ta vytváří široký prostor po uchopení něčeho tak neuchopitelného a mnohostranného, jako je literatura.

How to cite:
Janoušek, P. . Slovenská literatúra, 61(2), 160-170.