Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 59, 2012, No. 6

Content:


 
Obsah.
(Content).


ŠTÚDIE Valér M i k u l a, Jesenský básnik: od romantizmu ku klasicizmu 457 Michal H a b aj, Model človeka a sveta v básnickom diele Jána Smreka: Závery a výhľady 469 ROZHĽADY Ľubica So m o l a y o v á, Poznámky k problematike konštruovania subjektivity v baladách Janka Kráľa 490 Vít S c h m a r c, Úsvit mrtvých. Socialistický realismus a baladičnost 498 Zora P r u š k o v á, Baladické ako travestia (Dušan Kužel: Lampa) 509 RECENZIE Fedrová, Stanislava (ed.): Česká literatura v intermediální perspektivě. IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Jiná česká literatura (?) (Jelena P a š t é k o v á) 517 Tureček, Dalibor a kol.: České literární romantično. Synopticko-pulzační model kulturního jevu (Jana P á c a l o v á) 522 Mišíková, Katarína: Mysl a příběh ve filmové fikci. O kognitivistických přístupech k teorii filmové narace (Jelena P a š t é k o v á) 528 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2011 – 2012 (Karol C s i b a) 530 Novembrová „gavlovičiáda“ (Lenka R i š k o v á) 533

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 59(6)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Jesenský básnik: od romantizmu ku klasicizmu .
(Jesenský The Poet: From Romanticism To Classicism ).
Valér Mikula 1)

1)Filozofická fakulta UK, Gondova 2, 814 99 Bratislava. mikula@fphil.uniba.sk

JANKO JESENSKÝ, ROMANTICISM, POST-ROMANTICISM, NEO-CLASSICISM

Jesenského-básnika (ale ani prozaika) nemožno vyložiť iba z jeho umeleckých textov. Tie tvoria súčasť celej jeho osobnosti ako znaku. Jesenský striktne rozlišuje sféru verejnú a súkromnú. Vo sfére verejnej, kam patrí aj poézia, dominujú konvencie, „povrch“, kým oblasť súkromia schováva skutočné obsahy – a tie sú charakterizované „klasickými“ kvalitami ako úprimnosť, vrúcnosť, česť, umiernenosť, neokázalosť, ušľachtilosť. Tento vnútorný aristokratizmus je navonok zľahčovaný, a to dvojako: buď je minimalizovaný (bagatelizovaný), alebo hyperbolizovaný až k neuvereniu. Ak k spoločenskému styku patrí ľahká, nevážna konverzácia, Jesenský ju dovádza až k bravúre. Zviditeľňuje aj básnické konvencie, a to nielen tie folklórne či romantické, ale aj modernisticko-dekadentné. Štylizovanosť je spôsob jeho existencie, ktorej sa vzdáva len vo chvíľach naozaj existenciálnych: keď prežíva hlbokú lásku a píše o nej v listoch, keď v 1. sv. vojne prebehne na ruskú stranu (čo nebolo bez rizika smrti), keď sa angažuje ako protifašistický básnik. V základných životných situáciách koná nie podľa konvencie, ale podľa svojich hlbokých zásad, ktoré nie sú ďaleko od osvietenského ideálu človeka (bol aj členom slobodomurárskej lóže). Vo všetkom ostatnom sa drží konvencií, ktoré vypĺňa s podozrivou ľahkosťou. To podozrenie však nejde na adresu Jesenského, ale práve na adresu konvencií.

How to cite:
Mikula, V. . Slovenská literatúra, 59(6), 457-468.


 
 
Model človeka a sveta v básnickom diele Jána Smreka: Závery a výhľady .
(The Concept of The Human And The World In Ján Smrek´s Poetry: The Conclusions And The Prospects ).
Michal Habaj 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . michalhabaj@gmail.com

VITALISM –– NEOPAGANIZATION– MYTHOLOGISM – FREEDOM

Cieľom štúdie je výberová rekonštrukcia modelu človeka a sveta v básnickom diele Jána Smreka z obdobia dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia v súvislostiach s jeho identifikáciami a transformáciami v nasledujúcom období. Filozofia života, návrat k spiritualite, silám pudov a prírody, mytologizmu a tradicionalizmu ako súčasť umelecko-estetického programu moderny a vitalizmu zo začiatku 20. storočia paradoxne v nasledujúcich desaťročiach ústi v masové vitalistické hnutia a totalitné ideológie, ktoré pôvodné ideály krásy, slobody, mladosti, ľudskej prirodzenosti a dynamiky života obrátili v pravý opak, v deštrukciu, smrť a totalitu. Smrekov vitalistický model človeka a sveta sa s ohľadom na konkrétnu historickú dobu a jej esteticko-filozofické a spoločensko-politické identifikácie dostáva do rizikového postavenia. Utopická vízia nového humanizmu, premeny sveta a revitalizácie Stvorenia nie je u Smreka súčasťou ideologických hnutí, ale pokračuje v rozvíjaní modelu, ktorý chápe poéziu ako aktívny a dynamický prostriedok ľudskej a spoločenskej kultivácie. Obnova ľudskej duše ako funkcia umenia – tak môžeme čítať skryté zápasy Smrekovej básnickej situácie, nielen v období slobody z dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia, ale i v zmenených kultúrno-spoločenských podmienkach rokov štyridsiatych a päťdesiatych. Smrekova báseň si vo vojnových i totalitných časoch uchovala svoje základné umelecko-estetické krédo, ako i mravné a etické identifikácie. Prínos štúdie nachádzame predovšetkým v poukázaní na širší kultúrno-dejinný pohyb a transformácie vitalizmu s ohľadom na esteticko-filozofické východiská i spoločensko-politické dôsledky – v tomto kontexte možno nanovo definovať podobu a zmysel Smrekovej básnickej tvorby.

How to cite:
Habaj, M. . Slovenská literatúra, 59(6), 469-489.


 
 
Poznámky k problematike konštruovania subjektivity v baladách Janka Kráľa .
(Comments On Constructing The Subjectivity In Janko Kráľ´s Ballads ).
Ľubica Somolayová 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV , Konventná 13, 813 64 Bratislava. Lubica.Somolayova@savba.sk

SLOVAK ROMANTICISM, POETRY, SUBJECT, ROLE-TAKING

Štúdia sa zameriava na jeden z tvorivých okruhov básnika, ktorý predstavuje v kontexte slovenskej romantickej poézie komplex rôznorodých tendencií. Autorka sa sústreďuje na tri vybrané texty, tradične žánrovo označované za balady: Zakliata panna vo Váhu a divný Janko, Pán v tŕní a Zverbovaný, v ktorých si všíma predovšetkým spôsob konštruovania subjektu a dominanciu reflexie, evokovania rozpoloženia a prežívania subjektu, ktoré do veľkej miery zastierajú baladický sujet, predstavujúci pôdorys textov. Poukazuje na korešpondenciu konštruovaného subjektu s konceptami Schellinga a jeho ideou „opustenosti“ ľudstva, keď sa človek prestáva vzťahovať k prírode ako božskému princípu, ale aj Hegela a jeho myšlienkou „odbožštenia“ sveta a nemožnosti vykonať v jeho rámci hrdinský čin. Príliš ľudský hrdina romance sa preto mení na hrdinu tragicky osamoteného, ktorý je sám sebe problémom, stáva sa objektom svojho pozorovania, uvažuje o sebe uvažujúcom. Tento moment je príznakom samotnej existencie romantického subjektu, resp. odtrhnutia subjektu od prírodného sveta, jeho postavenie zoči-voči prírode a sním spätej neschopnosti udomácniť sa v takejto pozícii a nahradiť prírodné zákony zákonmi morálky.

How to cite:
Somolayová, Ľ. . Slovenská literatúra, 59(6), 490-497.


 
 
Úsvit mrtvých. Socialistický realismus a baladičnost .
(Dawn of the Dead. Socialist Realism And The Balladic Mode ).
Vít Schmarc 1)

1)Ústav pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1. schmarc@ucl.cas.cz

BALLAD, SOCIALIST REALISM, IDEOLOGY, STALINISM

Studie se zaměřuje na žánr balady v oficiální poezii českého vrcholného stalinismu (1948 – 1954). Konfrontuje základní definici balady lidové s dobovými koncepty lidovosti, řádu a smrti, zkoumá sociální baladu v kontextu stalinistického výkladu literárních dějin a okrajově poukazuje na možné využití balady kramářské jako prostředku agitace a zesměšnění stoupenců starých pořádků. Na korpusu dobových básnických textů poukazuje na nový život balady jako nástroje heroizace válečných hrdinů i démonizace „imperialistických válečných štváčů“, ale i na nezáměrný přechod baladických příběhů do běžného „literárního života“. Nabízené teze o kolizi tradičního výkladu a ideového nárysu žánru s koncepty novými usilují nahlédnout vztah dobové oficiální poezii k tradici, mechanismus přejímání starých schémat a jejich přetváření a doplňování novými obsahy.

How to cite:
Schmarc, V. . Slovenská literatúra, 59(6), 498-508.


 
 
Baladické ako travestia (Dušan Kužel: Lampa) .
(The Balladic Mode As A Travesty (Dušan Kužel: Lampa) ).
Zora Prušková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. Zora.Pruskova@savba.sk

BALLAD, GENRE, TOPOLOGICAL OUTLINE, TRAVESTY

Štúdia Baladické ako travestia je pokusom o nové čítanie románu Dušana Kužela Lampa. Román vznikol v prvej polovici 70. rokov minulého storočia ako odvážny pokus o autentickú generačnú výpoveď, ktorá vo svojom textovom výsledku priniesla žánrovo rôznorodú a významovo mnohovrstevnatú prózu. Na jednej strane bol text inšpirovaný vplyvmi pop-artovej a pop-kultúrnej poveniencie (western, scifi, literárna persifláž), paralelne však odkazuje a na inšpiráciu klasickou romantickou baladou, ktorú v slovenskom literárnom kontexte reprezentuje hlavne moderná balada J. Kráľa. Štúdia sa na pozadí čítania N. Freya a jeho teórie mýtoarchetypálneho výkladu epických a básnických naratívov pokúša analogické postupy identifikovať aj v Kuželovom románe. Výsledkom je nahliadnutie textu ako značne umelého a konštruovaného artefaktu, ktorému však, na druhej strane nechýba spontánna, aktuálna väzba na vážne literárne zadanie a podujatie. Ambíciou štúdie je tiež pomenovanie základných žánrových, tematických a topologických schém ( mýtus jari, nového začiatku, topika démonického zasvätenia), do ktorých sa naratív Kuželovho textu situuje. Metódou a tiež výsledkom výkladu je žánrovo-topologická interpretácia naratívu ako pohybu od pevného ideového zadania k možným estetickým novotvarom. Práve v tejto súvislosti štúdia otvára aj problém rozsahu a dosahu literárnej travestie ako otvoreného a sémanticky produktívneho textotvorného postupu.

How to cite:
Prušková, Z. . Slovenská literatúra, 59(6), 509-516.