Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 58, 2011, No. 1

Content:


 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Content).


ŠTÚDIE Marcela M i k u l o v á, Závažnosť „veselého cestopisu“ (Terézia Vansová: Pani Georgiadesová na cestách) 1 Dana H u č k o v á, Téma plesu a bálu v slovenskej literatúre 16 Jana J u h á s o v á, Vzťah sakrálnych litánií a avantgardnej litanickej formy v poézii slovenského nadrealizmu 30 ROZHĽADY Milan Š ú t o v e c, Z korešpondencie medzi Margitou Figuli a Stanislavom Mečiarom 53 Tomáš H o r v á t h, Subjekt ako svet, svet ako subjekt (Miroslav Červenka: Fikční světy lyriky) 61 DISKUSIA Vladimír B a r b o r í k, Poznámky k možnostiam literárnych dejín (Papoušek, Vladimír a kol.: Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905 –1923. Praha : Academia, 2010.) 67 KRONIKA Rozlúčka s Františkom Mikom (Peter Z a j a c) 73 RECENZIE Grebeníčková, Růžena: Máchovské studie (Jana Pá c a l o v á) 75 Zelenková, Anna: Medzi vzájomnosťou a nevzájomnosťou. Sondy do česko-slovenských a slovensko-českých literárnych vzťahov (Peter K á š a) 78 Fořt, Bohumil: Literární postava: Vývoj a aspekty naratologických zkoumání (Karol C s i b a) 81 Sláva šľachetným. Zborník z vedeckej konferencie Liptovský Mikuláš 17. – 18. september 2010 (Dana H u č k o v á) 84 Rozosmiať človeka je hotová veda alebo podoby komiky v umeleckej literatúre (Eva U r b a n o v á) 87 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2010 (Karol C s i b a) 90

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 58(1)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Závažnosť „veselého cestopisu“ (Terézia Vansová: Pani Georgiadesová na cestách) .
(WEIGHT OF A LIGHT-HEARTED TRAVELOGUE (TERÉZIA VANSOVÁ: MRS GEORGIADESOVÁ ON HER TRAVELS) ).
Marcela Mikulová 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. Marcela.Mikulová@savba.sk

THERESA VANSOVÁ, TRAVELOGUE, PRAGUE, PATRIOTS, NATIONAL REVIVAL, CHANGE OF DISCOURSE

Cestopis Terézie Vansovej Pani Georgiadesová na cestách (1896 – 97) je originálnym záznamom návštevy slovenských vlastencov na Všeslovanskej výstave v Prahe, konanej v roku 1895. Praha bola v tej dobe miestom čerpania podnetov pre slovanskú spoluprácu. V období maďarizácie si autorka veľmi váži bratskú českú empatiu a kladie ťažisko rozprávania na výchovu k národnému cíteniu. Cestopis obsahuje aj podrobné opisovanie exponátov výstavy i atmosféry tohto veľkolepého podujatia. Výstava reprezentovala semiotizovaný svet, kde sa Slováci videli z odstupu na maketách, a tak bola táto cesta zároveň alegorickou cestou k ich sebapoznaniu. V tomto periférnom žánri si Vansová – skôr ako v tzv. vysokých žánroch dovoľuje svojrázne experimentovať s jazykom, rozrušovať jeho spisovnú strnulosť. Prirodzený jazyk, ktorým hovorí jej rozprávačka Johanka, odráža autorkinu túžbu nadviazať bližší kontakt s čitateľom, byť komunikatívna. V cestopise Pani Georgiadesová nejde len o problém sváru „idealizmu“ (romantizmu) a realizmu: máme tu pred sebou oveľa širší okruh nastolených tém, zasahujúci priamo štruktúru umeleckého textu – vzťah jazyka a čitateľa, vzťah občana k svojmu národu, k iným národom i problém modality a umeleckej transformácie národnoreprezentatívnych znakov.

How to cite:
Mikulová, M. . Slovenská literatúra, 58(1), 1-15.


 
 
Téma plesu a bálu v slovenskej literatúre .
(THE THEME OF BALL IN SLOVAK LITERATURE ).
Dana Hučková 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava. Dana.Huckova@savba.sk

SLOVAK LITERATURE OF THE 19TH CENTURY – SLOVAK LITERATURE OF THE 20TH CENTURY – LITERARY MOTIF – SOCIAL LIFE – REALISM – MODERNISM – CULTURAL SEMIOTICS

Motív bálu sa v slovenskej literatúre vyskytuje pomerne často, najčastejší je však v dielach z obdobia konca 19. a začiatku 20. storočia. Nejde však o žiadne slovenské špecifikum, pretože bál bol takmer konštantným motívom európskej literatúry 19. storočia Situáciu prvého bálu mladej protagonistky, keď bol bálový debut vnímaný ako vstup do spoločnosti, možno nájsť už v románoch L. N. Tolstého Vojna a mier (1863 – 1869) a Anna Kareninová (1873 – 1878). V dobovom žánri slovenského spoločenského románu bol daný motív spojený nielen s momentom výnimočnosti a sviatku, ale súčasne plnil ideové úlohy: dôležitý bol aspekt národného spolčovania a vedomie vytvárania vlasteneckej spoločnosti. Kým v realistických textoch bálové scény odzrkadľujú skutočnú, reálnu bálovú kultúru, hoci aj s prítomnosťou ideových a v nadväznosti na to tiež idealizačných prvkov, v modernistických, predovšetkým v novoromanticky ladených textoch dominuje osobné prežívanie a subjektívna pocitová stránka: bály bývajú kulisou osudových stretnutí mužov a žien, miestom, kde sa o citoch rozhoduje – a to v ich perspektívnom nasmerovaní i vo finálnom ukončení. Sledovaný motív obsahuje rôzne významové ambivalencie, priamo súvisiace so spoločensko-historickými a taktiež aj so slohovo-štýlovými premenami. Špecifický sémantický priestor bálu a jeho špecifické témy umožňujú pohybovať sa na osi od tradície k inováciám, od reality k transcendencii, s rôzne nasmerovanou modalitou výpovedí i naratívnou stratégiou autorov.

How to cite:
Hučková, D. . Slovenská literatúra, 58(1), 16-29.


 
 
Vzťah sakrálnych litánií a avantgardnej litanickej formy v poézii slovenského nadrealizmu.
(THE RELATION BETWEEN RELIGIOUS LITANIES AND THE AVANTGARDE LITANY FORM IN SLOVAK SURREALIST POETRY ).
Jana Juhásová

POETIC LITANIES, TWO VARIANTS OF THE LITANY FORM, THE CONCEPT OF SURREALISM, SURREALIST POETS

Genologický aspekt štúdie nadväzuje predovšetkým na koncepciu básnických litánií Pavla Winczera predstavenú v štúdii Litanická forma a Halasove Staré ženy /1935/ (1969). Na základe výskumu litanických básní slovenských nadrealistov (R. Fabry, V. Reisel, Š. Žáry, P. Bunčák, J. Rak) a genologických poznámok Jozefa K. Šmálova k sakrálnym litániám (Litánie loretánske, 1974, knižne 1998) autorka žánrovú matricu litánií dopĺňa a koriguje. Interpretačným čítaním básnických textov podporuje koncept dvoch typov litanickej formy – procesionálnej a meditatívnej. Znakom prvej je textová šírka, enumeratívnosť a kompozičná voľnosť; meditatívnu formu, ku ktorej tendujú najmä básne P. Bunčáka a R. Fabryho, charakterizuje vzájomné usúvzťažňovanie veršov a náročnejšie štruktúrovanie textu. Štúdia zároveň skúma špecifiká nadrealistického variantu litánií z hľadiska textovej stavby (uvoľňovanie kompozičného rámca, odklon od dvojdielnosti verša), tematiky (eros a tanatos), významového ladenia (deficitnosť, ambivalentnosť), preferovaných postupov (parcializácia tela, kompozičné zvýznamňovanie deformovaných orgánov vnímania, antitetickosť, irónia), pričom výskum obraznosti a výstavby básne odhaľuje aj znaky diferencovaných autorských poetík básnikov nadrealizmu.

How to cite:
Juhásová, J. . Slovenská literatúra, 58(1), 30-52.