Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 56, 2009, No. 6*

Content:


 
Obsah.
(Content).


Download Fulltext

Mimoriadne číslo časopisu Slovenská literatúra. Otázniky nad „osmičkami“ v literatúre 20. storočia 1918 – 1938 – 1948 – 1968 (1989): (spoločnosť – inštitúcia – spisovateľ – dielo). Materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie 28. – 29. 10. 2008, Domov slovenských spisovateľov Budmerice. René B í l i k: Otázky k otáznikom 2 Erika B r t á ň o v á: Na úvod 4 Ivan K a m e n e c: Niekoľko poznámok k reflexii politických a štátoprávnych zvratov zo slovenských dejín 20. storočia v kultúrnej, osobitne v literárnej obci na Slovensku 6 Dana H u č k o v á: Literárne dielo ako dokument doby (rok 1918 v Rázusovom románe Svety) 12 Karol C s i b a: Pamäť literatúry v medzivojnovej literatúre 20. storočia (T. J. Gašpar, J. R. Poničan) 19 Jaroslav M e d: Česká kultura a Druhá republika 25 Michal J a r e š: Česká a slovenská literární spolupráce v britském válečném exilu 29 Milan Š ú t o v e c: „Pražská jar“ ako kultúrna jeseň „šesťdesiatych rokov“ 38 Jelena P a š t é k o v á: Miesto ako potvrdenie existencie zlomu 45 Vladimír B a r b o r í k: Zmeny slovenského literárnokritického diskurzu na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 20. storočia 50 Ondřej S l á d e k: Česká literární věda v exilu 1968 − 1989: nástin situace 61 Ivana T a r a n e n k o v á: Premeny poetík? (Niekoľko poznámok k reflexii slovenskej literatúry po roku 1989) 72 Eva F o r m á n k o v á: Dokumenty v dramatu 80

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 56(6*)


 
 
Content.


Download Fulltext


How to cite:
. . Slovenská literatúra, 56(6*)