Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Zoznam článkov

Slovenská literatúra


Volume 56, 2009, No. 5-6

Content:


 
Content.


Download Fulltext


How to cite:
. . Slovenská literatúra, 56(5-6)


 
 

Obsah:

 
 
Obsah.
(Content).


Download FulltextŠTÚDIE Vladimír B a r b o r í k, Tvárnosť Šikulovej ranej prózy 345 Michal H a b a j, Emil Boleslav Lukáč 381 ROZHĽADY Pavel M a t e j o v i č, K šesťdesiatinám Valéra Mikulu 395 VRAŽDA V ZASADAČKE. PODOBY DETEKTÍVNEHO ŽÁNRU Tomáš H o r v á t h, Na hrane kódov: Agatha Christie a iné rozvetvenia 400 Michal J a r e š, „Odpuzující jednání, odpuzující osoby, odpuzující psaní, odpuzující zápletka, odpuzující závěr. Rozsudek: Odpuzující.“ Mickey Spillane a „hammerovská“ série na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století 430 Vladimír P e t r í k, Z praveku slovenskej detektívky (niekoľko poznámok) 435 Pavel J a n á č e k, Detektivka, národní literatura a Eduard Fiker (k situaci žánru v české kultuře třicátých a čtyřicátých let 20. století) 438 Antonín K u d l á č, Soustružník versus soukromé očko aneb Jaroslav Velinský a drsná škola 451 Ivana T a r a n e n k o v á, Katarína Lazarová – prvá dáma slovenskej detektívky 460 Pavel M a t e j o v i č, Britva ako nástroj vraždy a poznania (O náhode v tvorbe S. Lema) 464 Karol C s i b a, Rafinovaná analýza zločinov a trestov v prózach Jána Johanidesa (Zločin plachej lesbičky, Holomráz, Trestajúci zločin) 470 Petra D o m i n k o v á, Dům na samotě ve filmu noir 474 Martin C i e l, Socializmus a detektívka, začiatky a konce 482 KRONIKA Objektívnosť vedy a nadanie čítať literatúru. Za Norou Krausovou (Jelena P a š t é k o v á) 489 Za Zdeňkom Beranom (Anna K r u l á k o v á) 491 Za Milošom Tomčíkom (Vladimír P e t r í k) 492 RECENZIE Glomski, Jacqueline: Patronage and Humanist Literature in the Age of the Jagiellons (Daniel Š k o v i e r a) 495 Poézia slovenskej katolíckej moderny (Edita P r í h o d o v á) 496 Inštitorisová, Dagmar: Čítanie v mysli dramatika (Karola Horáka) (Ján G b ú r, Lukáš Š u t o r) 498 K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 III. (Veronika R á c o v á) 501 ANOTÁCIE Cornis-Pope, Marcel – Neubauer, John (eds.): History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries: Volume III: The Making and Remaking of Literaty Institutions (Lucia S a t i n s k á) 504 Z VEDECKÉHO ŽIVOTA Litteras et artes nobis traditas excolere. International Association for Neo-Latin Studies. XIV Congress. Uppsala, 2. – 8. august 2009 (Daniel Š k o v i e r a) 5061111 Slovensko-české konfrontácie VIII. (Radoslav P a s s i a) 507

How to cite:
. . Slovenská literatúra, 56(5-6)


 
 

Vedecká štúdia:

 
 
Tvárnosť Šikulovej ranej prózy .
(PLASTICITY OF EARLY ŠIKULA´S FICTION ).
Vladimír Barborík 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 811 03 Bratislava . Vladimir.Barborik@savba.sk

NARRATION, NARRATOR, SUBJECT, SHORT FICTION

Štúdia materiálovo vychádza z prvých dvoch poviedkových zbierok Vincenta Šikulu Na koncertoch sa netlieska a Možno si postavím bungalow (obe vyšli v roku 1964). Jadrom práce je analýza kategórie rozprávača, kľúčového prvku Šikulovej prozaickej tvorby. V tejto súvislosti ide najmä o pozíciu rozprávača v „rozprávanom“ svete, o jeho postoj k tomu, o čom vypovedá. V ranom období Šikulovej prozaickej tvorby možno rozlíšiť dve divergentné a zároveň kooperujúce línie narácie. Prvá je sústredená na výpoveď o sebe, na expresiu, teda na prozaické zvecnenie vnútorného stavu („Ja expandujúce do sveta“: obsadzovanie sveta subjektom), pre ktorý je charakteristický predovšetkým pocit krivdy, ublíženosti: subjektívna hypostáza zásadným spôsobom ovplyvňuje aj plán vonkajšieho prostredia a plán deja. Paralelne s touto líniou rozvíja Šikula protikladný prístup, v ktorom rozprávač venuje pozornosť iným, predovšetkým ľuďom zo spoločenského marga („poníženým a urazeným“): rozprávačský subjekt – bez toho, aby zanikal – tu uvoľňuje priestor iným („Ja otvárajúce sa svetu“). Ide tu nielen o dve protikladné koncepcie narácie, ale aj subjektu – tá druhá sa približuje charakteristike, ktorú v súvislosti so subjektom vyslovil francúzsky filozof Rémi Brague: „Nie som nič, nie som nič iného než tento pohyb miznutia, ktorý uvoľňuje miesto úhrnu toho, čo je.“

How to cite:
Barborík, V. . Slovenská literatúra, 56(5-6), 345-380.


 
 
Emil Boleslav Lukáč .
(EMIL BOLESLAV LUKÁČ).
Michal Habaj 1)

1)Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná 13, 813 64 Bratislava . michalhabaj@gmail.com

HOME, WORLD, INDIVIDUUM

Cieľom štúdie je vymedziť základné sémanticko-estetické koordináty debutovej zbierky Emila Boleslava Lukáča Spoveď (1922) a preskúmať topos domova v kontexte Lukáčových zbierok Dunaj a Seina (1925) a Spoveď (1929). V tom istom roku ako debutová zbierka E. B. Lukáča Spoveď vychádza i debutová zbierka Jána Smreka Odsúdený k večitej žízni. Obe zbierky sú výrazne ovplyvnené poetikou symbolizmu a dekadencie, pričom vzájomná podobnosť medzi oboma zbierkami sa nevyčerpáva estetickou, tematickou a štylistickou príbuznosťou, ale presahuje i na rovinu kompozície. V rámci jednotlivých cyklov oboch zbierok identifikujeme spoločné sémantické gestá, ktoré prechádzajú obdobnou transformáciou a variujú identické autorské štylizácie. V druhej časti našej štúdie sa venujeme toposu domova v kontexte zbierok Dunaj a Seina a Spoveď, pričom konštatujeme posun od súradníc intímnych a kultúrnych k súradniciam národným a politickým. Obe kategórie, ktoré vzájomne prepája kategória regionálneho, sa spolupodieľajú na komplexnosti a kompaktnosti Lukáčovho básnického sveta, v ktorého centre stojí idea domova ako základná, mravná hodnota Lukáčovej poézie. Zároveň, posledná rovina Lukáčovho básnického modelu sveta je vždy teologická, resp. kozmogonická a to i v zbierkach, ktoré predstavujú svetský, resp. civilný pól Lukáčovej tvorby. Prínos štúdie nachádzame primárne v identifikovaní spoločných východísk dvoch v neskorších obdobiach odlišne polarizovaných básnických koncepcií Smreka a Lukáča, ako i v špecifikovaní viacerých esteticko-sémantických rezíduí spätých s toposom domova v kontexte vybraných Lukáčových zbierok.

How to cite:
Habaj, M. . Slovenská literatúra, 56(5-6), 381-394.